Till start

Vårdgivarguiden

Anmälningspliktiga resistenta bakterier

Under 2022 anmäldes 2769 fall av ESBL-bildande tarmbakterier, en ökning med 684 fall (33 %) jämfört med 2021.

Under 2022 anmäldes 109 fall av ESBLcarba-bildande tarmbakterier, en ökning med 56 fall jämfört med 2021.

Under 2022 anmäldes 926 fall av MRSA, en ökning med 174 fall (23 %) jämfört med 2021.

Under 2022 anmäldes 55 fall av VRE, en minskning med 20 fall jämfört med 2021.

Hepatiter

Under 2022 anmäldes 16 fall av hepatit A, vilket är en minskning med 4 fall jämfört med 2021. Totalt smittades 12 personer utomlands. Glöm inte vaccination inför resor!

Under 2022 anmäldes 7 fall av akut och 243 fall av kronisk hepatit B. Det är fortsatt en minskning av antalet anmälda fall speciellt för kronisk hepatit B, jämfört med åren innan pandemin.

Antalet nydiagnostiserade hepatit C fall ökade under 2022 jämfört med 2021, från 291 till 322.

Under 2022 anmäldes 31 fall av hepatit D, vilket är en ökning med 12 fall jämfört med 2021.

Under 2022 anmäldes ett fall av hepatit E, vilket är en minskning med 3 fall jämfört med 2021.

Hiv och HTLV

Första halvåret 2023 anmäldes 67 fall av Hiv varav 30 var nydiagnostiserade. Detta är en minskning med 8 fall jämfört med samma period 2022.

Under 2022 anmäldes 186 fall av Hiv varav 69 var nydiagnostiserade under året, vilket är en ökning med 13 fall jämfört med 2021.

Enstaka fall av HTLV l och HTLV ll diagnostiserade under 2020 och 2021.

Luftvägsinfektioner

Under 2022 anmäldes 92 fall av GAS, en ökning med 52 fall vilket är mer än en fördubbling jämfört med 2021.

Samlingssida för Smittskydd Stockholms statistik avseende covid-19.

Under 2022 anmäldes 45 fall av haemofilus influenzae, en ökning med 28 fall vilket är mer än en fördubbling jämfört med 2021.

Veckovis rapportering av influensastatistik i Stockholms län.

Under 2022 anmäldes 58 fall av legionella, en ökning med 24 fall (71%) jämfört med 2021.

Under 2022 anmäldes 6 fall av meningokocker, en ökning med 2 fall jämfört med 2021.

Under 2022 anmäldes 12 fall av papegojsjuka, en ökning med 5 fall jämfört med 2021.

Under 2022 anmäldes 259 fall av invasiva pneumokocker, en ökning med 69 fall (36%) jämfört med 2021.

Under 2022 anmäldes 58 fall av PNSP, en ökning med 22 fall (61%) jämfört med 2021.

STI och mpox

Under 2022 anmäldes 1 863 fall av gonorré, vilket är en ökning med 250 fall jämfört med 2021.

Under 2022 anmäldes 9 217 fall av klamydia, vilket är en ökning med 1 008 fall (12 %) jämfört med 2021.

Smittskydd Stockholms statistik avseende mpox.

Under 2022 anmäldes 320 fall av syfilis, vilket är en minskning med 55 fall jämfört med 2021.

Tarminfektioner

Antalet fall av campylobakterinfektion ligger fortfarande på en lägre nivå än innan pandemin även om fler smittades utomlands under 2022.

Under året anmäldes 139 fall av cryptosporidiuminfektion varav 85 var smittade i Sverige.

Antalet fall av EHEC var högre 2022 än föregående år och detta beror på att en ny analysteknik har införts på Karolinska Universitetslaboratoriet, dock ingen ökning av allvarliga fall med EHEC.

Under 2022 anmäles något färre fall av giardiainfektion jämfört med föregående år. Huvuddelen smittades utomlands.

Antalet fall av listeriainfektion under 2022 var något fler än föregående år. Ökningen utgörs dock av många olika bakteriestammar och kan inte kopplas till något enskilt utbrott.

Antalet fall med salmonellainfektion ligger fortfarande på en lägre nivå än innan pandemin.

Antalet fall av shigellainfektion var högre 2022 än föregående år och detta beror på att en ny analysteknik har införts på Karolinska Universitetslaboratoriet.

Under året anmäldes 11 fall av vibrioinfektion exkl. kolera, vilket är knappt hälften så många som 2021 som var ett år med en varm sommar.

Under året anmäldes 48 fall av yersiniainfektion varav 41 var smittade i Sverige.

TBE

TBE - aktuell säsongsstatistik

Under 2022 anmäldes 137 fall av TBE, vilket är en minskning med 10 fall jämfört med 2021.

Tuberkulos

118 fall av tuberkulos anmäldes under 2022 vilket motsvarar nivån före covidpandemins start. Som tidigare år är majoriteten av fallen smittade utomlands och i åldern 20-39 år.

Övriga

Under 2022 rapporterades 21 fall av denguefeber, vilket är en ökning med 16 fall jämfört 2021, troligen relaterat till ökat resande.

Under 2022 rapporterades 21 fall av harpest. Smittan finns i större delen av länet.

Under pandemin rapporterades betydligt färre fall av kikhosta. Endast 5 fall av kikhosta anmäldes 2022 jämfört med 167 fall 2019.

Under 2022 rapporterades 75 fall av malaria, vilket är väsentligen oförändrat jämfört 2021. (17 av fallen (22%) hittades inom ramen för en screeningstudie).

Inget fall av mässling anmäldes 2022.

Under 2022 anmäldes 2 fall av påssjuka.

Under 2022 rapporterades 19 fall av sorkfeber, en ökning med 6 fall jämfört 2021. Alla vara smittade utanför Stockholms län.

Nämnardata

Drygt 98 500 hepatit B-prover togs under 2022, vilket är en ökning sedan 2021. Provtagningar år 2022 ligger på samma nivå som innan pandemin.

Provtagningen för hepatit C har ökat under 2022 med drygt 8000 prover jämfört med föregående år.

Hiv-provtagningen ökade år 2022 med drygt 10 000 prover jämfört med 2021.

Tidigare års statistik

Statistik från Smittskydd Stockholm.

  • Uppdaterad: 20 september 2023

  • Faktagranskad: 5 juli 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Tomas Wahl, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen