Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Bakgrund och utförande

Alla slutenvårdsenheter inom akutsomatik och geriatrik, som tillhör eller har avtal med Region Stockholm, ska en gång varje halvår följa upp hur screeningen avseende MRSA, ESBL, ESBL-Carba och VRE enligt regionens handlingsprogram fungerar. Verksamheten bestämmer själva en dag, förslagsvis under mars/april respektive september/oktober, då varje vårdenhet inventerar alla inlagda patienter. Inventeringen består i att kontrollera om patienten vid inläggningen hade riskfaktorer som innebar indikation för att screeningodlas för någon/några av dessa bakterietyper och om detta i sådant fall genomfördes.

Det ska också dokumenteras om någon inneliggande patient vid inventeringstillfället är känt MRSA-positiv. Vidare ska dokumenteras om någon av enhetens medarbetare de senaste 6 månaderna vårdats eller arbetat inom sjukvården utanför Norden och om de i sådant fall screeningodlats vid hemkomsten.

  • Resultaten dokumenteras på enhetsnivå på blanketten "Stickprovsblankett".
  • Enheternas resultat sammanställes sedan avidentifierat på sjukhus- /verksamhetsnivå, på blanketten "Sjukhusresultat".

Blanketter

Var skall blanketterna skickas

Blanketten för resultat på sjukhus- /verksamhetsnivå skickas med e-post till biträdande smittskyddsläkare Owe Källman.

Owe Källman|Biträdande smittskyddsläkare

  • Uppdaterad: 21 juli 2022

  • Faktagranskad: 21 juli 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Owe Källman, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen