Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Vid klinisk/röntgenologisk misstanke om smittsam tbc kontakta tuberkulos-mottagning (Infektions- eller Barnkliniken Karolinska universitetssjukhuset) för omedelbart omhändertagande. Ge patienten information om tbc, inklusive hur det smittar och möjlighet till behandling - se smittskyddsblad för läkare.
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt av tbc-behandlande läkare, se smittskyddsblad för patienter. Dessa blad finns även översatta till ett flertal olika språk.
 3. Smittspårning: Innebär att ta ett IGRA-test (blodprov) eller tuberkulintest (hudtest) på kontakter som kan ha utsatts för smittrisk. Görs av sjuksköterska på tbc-mottagning.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan av aktiv tbc ska göras i Sminet. Görs vanligen av tbc-mottagning. Provtagande läkare anmäler vid fördröjning av omhändertagande på specialistklinik. Latent tbc anmäls inte.

  Paragrafanmälan ska göras till smittskyddsläkaren om patient med starkt misstänkt eller konstaterat smittsam tuberkulos riskerar smitta andra.
 5. Kostnadsfrihet för patienten: Då sjukdomen är allmänfarlig ska provtagning, vård och behandling vara kostnadsfria för patienten.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om aktiv tuberkulos.

Smittskyddsblad för patienter om aktiv tuberkulos. Finns på flera språk.

Latent tuberkulos

Smittskyddsblad för läkare om latent tuberkulos.

Informationsblad för patienter om latent tuberkulos - när förebyggande behandling ges. Finns på flera språk.

Informationsblad för patienter om latent tuberkulos - när förebyggande behandling inte ges. Finns på flera språk.

Smittspårning

Smittspårning för tuberkulos görs alltid av tuberkulosmottagning och innebär

 • Smittsamhetsbedömning av patienten.
 • Kartläggning och undersökning av kontakter som kan vara smittade av index, smittkälla till index eller smittade av samma smittkälla.

Klinisk smittskyddsanmälan / Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Paragrafanmälan - anmälan till Smittskyddsläkaren

Gör en paragrafanmälan direkt via datorn. Inloggning sker med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Övriga anmälningar enligt smittskyddslagen

Blanketten används vid anmälan om byte av behandlande läkare.

Handlingsprogram

Riktlinje för vårdhygieniska rutiner vid handläggning av patienter med misstänkt eller bekräftat smittsam tuberkulos.

PM och anvisningar

De senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten angående BCG-vaccinationer för barn.

Riktlinjer för vem som ska testas, provtagning, samt åtgärder vid positivt test.

Instruktionsfilmer som visar hur det går till att sätta och avläsa ett tuberkulintest.

Instruktion för utförare av undersökning inför utfärdande av hälsointyg.

Asylsökande/migranter/anhöriginvandrade

Riktlinje för val av metod och rekommenderade åtgärder vid positivt fynd.

Smittskyddsläkarens rekommendation om provtagning och handläggning.

Smittskyddsläkarens rekommendation om provtagning och handläggning.

Smittskyddsläkarens rekommendation om provtagning och handläggning.

Smittskyddsläkarens rekommendation om provtagning och handläggning.

Smittskyddsläkarens rekommendation om provtagning och handläggning.

Lista över länder där tuberkulosscreening av migranter rekommenderas.

Smittskyddsläkarens rekommendationer för provtagning vid hälsoundersökning och handläggning vid positiva provsvar. Informationsmaterial för vården och personal på boenden för asylsökande.

Statistik

Under 2023 anmäldes 132 fall av tuberkulos, en ökning jämfört med 2022, men i nivå med antalet fall före pandemin. Som tidigare år är majoriteten av fallen smittade utomlands.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Ann-Marie Lang|Smittskyddssjuksköterska

Anna Dahlberg|Smittskyddssjuksköterska

Inger Zedenius|Smittskyddssjuksköterska

Björn Andersson|Smittskyddssjuksköterska

Anne Tideholm Nylén|Biträdande smittskyddsläkare

Publikationer

Nedladdningsbar broschyr från Smittskydd Stockholm.

Externa länkar

Rekommendationer gällande hälsokontroll, smittspårning och vaccination.

 • Uppdaterad: 19 mars 2024

 • Faktagranskad: 19 mars 2024

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen