Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälsoundersökning

Det är regionen som har ansvar för att asylsökande, kvotflyktingar och vissa anknytningsinvandrade personer erbjuds en hälsoundersökning. I denna ingår erbjudande om provtagning enligt Smittskydd Stockholms rekommendationer.

Prover som ingår i en hälsoundersökning

Smittskyddsläkarens rekommendationer rörande provtagning av asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrade personer.

Provtagningsenheter där IGRA kan tas, se nedan:

Handläggning vid positivt test efter hälsoundersökning

Riktlinjer för uppföljning, vaccinering, smittspårning med mera.

Vem har rätt till hälsoundersökning?

Lista över vilka som erbjuds hälsoundersökning.

Information för vården

Alla vårdcentraler i Stockholms län har i uppdrag att ta emot asylsökande och tillståndslösa för vård. Vid akut sjukdom eller skada kan asylsökande och tillståndslösa besöka närakuterna eller sjukhusens akutmottagningar.

Vuxna asylsökande/tillståndslösa har rätt till "vård som inte kan vänta". Asylsökande/tillståndslösa barn under 18 har rätt till samma vård som folkbokförda barn.

Vårdcentraler som genomför hälsoundersökning

Utöver detta har sju vårdcentraler ett särskilt uppdrag att erbjuda hälsoundersökningar för asylsökande.

Hälsoundersökningar för asylsökande och anhöriginvandrare

Här hittar du kontaktuppgifter till de vårdcentraler som erbjuder hälsoundersökningar till asylsökande och personer utan tillstånd.

Informationsmaterial om rätten till sjukvård för tillståndslösa och asylsökande

Informationsblad, kortversion - personer utan tillstånd

Beställningsbart blad för vårdgivare inom Region Stockholm.

Rätt till vård - folder

Information till vårdgivare (kassapersonal) om papperslösas rätt till subventionerad hälso- och sjukvård.

Vård för dig som söker asyl - svenska, engelska och arabiska

Patientbroschyr, riktad till asylsökande som behöver sjuk- och tandvård.

Vård för dig som söker asyl - svenska, tigrinja och dari

Patientbroschyr, riktad till asylsökande som behöver sjuk- och tandvård.

Informationsfolder - Personer utan tillstånd

Foldern kan beställas eller laddas ner på flera olika språk.

Barnhälsovård och elevhälsa

Asylsökande och tillståndslösa barn under 18 år har samma rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård som alla folkbokförda i samma ålder. För barn i förskoleåldern kan hälsoundersökningen genomföras på länets barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, BUMM, eller på ovanstående vårdcentraler.

Folkbokförda anknytningsinvandrade skolbarn kan av elevhälsan remitteras till vilken vårdcentral som helst för hälsoundersökning, se information om Frikod Ung nedan.

Ersättning för hälsoundersökning av skolbarn

Information om Frikod UNG, och hur vårdgivare får ersättning för hälsoundersökning av skolbarn som är anknytningsinvandrare.

Remisser

Remiss/remissvar från elevhälsan till vårdcentral

Används vid hälsoundersökning av barn.

Vaccination

Vaccinationer till människor på flykt - Folkhälsomyndigheten

Rekommendationer för att underlätta beslut om vaccination för asylsökande.

Komplettering ofullständigt vaccinerade barn

Stöd och anvisningar vid vaccination av barn som är helt ovaccinerade, partiellt vaccinerade eller där man inte alls känner till vaccinationsstatus.

Kompletteringsvaccination hepatit B för skolbarn

Skolbarn i åldrarna 6-20 år från länder med hög förekomst av hepatit B eller ska erbjudas kostnadsfri kompletteringsvaccination på husläkarmottagningar (HLM) i Region Stockholm. Observera att det endast gäller barn som inte tidigare är vaccinerade mot hepatit B.

Flödesschema för elevhälsans medicinska insatser

Flödesschema över hälsoundersökningar och kompletteringsvaccination hepatit B och tuberkulos för skolbarn. Flödesschemat ersätter inte tidigare information utan är tänkt som ett komplement till stöd för elevhälsans medicinska insats.

Hepatit B och C

Hepatit B hos barn på asylmottagningar

Smittskyddsåtgärder när hepatit B har upptäckts hos ett barn i samband med hälsoundersökning.

Riskländer för hepatit B - Folkhälsomyndigheten

Länder med intermediär eller hög förekomst av hepatit B (> 2 % av befolkningen HbsAg-positiva).

Länder med hög förekomst av hepatit C

Vilka ska erbjudas anti-HCV-test vid hälsoundersökning?

Tuberkulos

Screening av nyanlända för aktiv och latent tuberkulos

Riktlinje för val av metod och rekommenderade åtgärder vid positivt fynd.

TBC screening - flödesschema - yngre än 2 år

Smittskyddsläkarens rekommendation om provtagning och handläggning.

TBC screening - flödesschema - IGRA - 2 till 5 år

Smittskyddsläkarens rekommendation om provtagning och handläggning.

TBC screening - flödesschema - PPD - 2 till 5 år

Smittskyddsläkarens rekommendation om provtagning och handläggning.

TBC screening - flödesschema - 6 till 35 år

Smittskyddsläkarens rekommendation om provtagning och handläggning.

TBC screening - flödesschema - över 35 år

Smittskyddsläkarens rekommendation om provtagning och handläggning.

Riskländer för tuberkulos - Folkhälsomyndigheten

Länder med ökad eller hög förekomst av tuberkulos enligt WHO:s Global Tuberculosis Report.

Tuberkulos - Information till patienter och närstående

Nedladdningsbar broschyr från Smittskydd Stockholm.

Personal på asylboenden

Frågor och svar om infektionssjukdomar för personal på asylboenden

Här har vi försökt samla de vanligaste frågorna angående infektionssjukdomar och flyktingar.

Hygienrutiner på asylboenden

För dig som arbetar på ett asylboende. Tar bland annat upp hur du kan bidra till att förebygga spridning av tarmsmittor.

Externa länkar

Flyktingsituationen i Sverige - Folkhälsomyndigheten

Information och samlat stödmaterial till myndigheter, landsting och kommuner.

Människor på flykt, en vägledning om smittskydd till hälso- och sjukvården - Folkhälsomyndigheten

En vägledning till hälso- och sjukvårdspersonal för att underlätta prioritering av vem som ur smittskyddssynpunkt behöver komma i kontakt med vården redan innan hälsoundersökningen.

Kontakt

Joanna Nederby Öhd | Epidemiolog

Anna Hammarin | Smittskyddssjuksköterska, tjl 50 %

Anne Tideholm Nylén | Biträdande smittskyddsläkare

  • Uppdaterad: 22 april 2021

  • Faktagranskad: 23 mars 2019

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm