Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

De flesta barn och ungdomar som kommer till Sverige idag har påbörjat ett vaccinationsschema i sitt tidigare hemland. Barn som bor i Sverige ska erbjudas komplettering av vaccination enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet.

Texten nedan är i första hand riktat till elevhälsans medicinska insatser och är ett regionalt komplement till vägledning från Folkhälsomyndigheten.

Vägledning för vaccination av barn och ungdomar - Folkhälsomyndigheten

För barn i förskoleålder hänvisas till riktlinjer från barnhälsovården (regionalt) eller Rikshandboken.

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

Bedömning av vaccinationsstatus baseras på vaccinationsdokumentation och anamnes (har barnet följt ursprungslandets vaccinationsschema?). MPR-vaccination erbjuds vid misstanke om inkomplett vaccination. Bedömningen kan göras utan föregående serologi.

För barn som kompletterar sin vaccination i skolåldern gäller enligt Folkhälsomyndigheten två doser MPR-vaccin med minst 4 v intervall. Doser givna innan 1 års ålder räknas inte inför komplettering och är doser som behöver upprepas.

Vaccination erbjuds till barn och ungdomar som är friska (enligt anamnes och klinisk undersökning) och som för närvarande inte utreds för bakomliggande sjukdom som skulle kunna påverka immunförsvaret. MPR-vaccin är också kontraindicerat under graviditet.

För elever från högriskland eller riskmiljö för tuberkulos bör om möjligt ett negativt svar på IGRA-test inväntas, innan kompletteringsvaccination med MPR. Undantag kan göras utifrån praktiska överväganden för friska barn och ungdomar där tidigt skydd mot mässling är en prioritet. Ett exempel är ovaccinerade barn och ungdomar, som vistas i en miljö där de har nära kontakt med andra potentiellt ovaccinerade personer.

Vaccination mot hepatit B

Bedömning av vaccinationsstatus baseras på vaccinationsdokumentation eller anamnes från vårdnadshavare (har barnet följt ursprungslandets vaccinationsschema?). De allra flesta länder erbjuder idag vaccination mot hepatit B. Enligt WHO var täckningsgraden för tre doser hepatit B-vaccination år 2021, 70% i Afrika och 80% i Sydostasien. WHOs lista på när olika länder introducerade hepatit B-vaccination, se länk nedan, kan vara till hjälp i bedömningen om vaccinet ingick i landets vaccinationsprogram under barnets första levnadsår. Barn och ungdomar som tidigare fått minst tre doser hepatit B-vaccin med minst 4 v intervall behöver inte komplettera med ytterligare doser .

Anti-HBs har ett begränsat värde som kvitto på tidigare vaccination hos barn i skolåldern. Forskning visar att skydd mot hepatit B efter vaccination finns kvar även om anti-HBs är negativt. Det betyder att barn i skolåldern som vaccinerats för många år sedan, kan sakna anti-HBs utan att de saknar skydd mot sjukdom.

Komplettering av ett helt ovaccinerat barn sker med tre doser, med ett intervall på minst 1 månad mellan dos 1 och 2 och minst 5 månader mellan dos 2 och 3. I Region Stockholm erbjuds kompletterande vaccination mot hepatit B upp till 20 års ålder, om ungdomen fortfarande går i skolan. Läkarordination gäller för barn som påbörjar sin vaccinationsserie efter 1 års och som inte har ursprung i riskland för hepatit B, se länk nedan.

Särskild handläggning gäller för barn som exponerats för hepatit B under graviditet och förlossning, se länk nedan.

Handläggning av gravid med hepatit B, samt planering för det väntade barnet.

Fördjupning

  • Uppdaterad: 21 februari 2024

  • Faktagranskad: 21 februari 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Sahar Nejat, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen