Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Alla barn och ungdomar upp till 18 år, som kommer till Region Stockholm från ett land där det finns risk för sjukdomar som HIV, Tuberkulos, Hepatit B och C, ska erbjudas provtagning enligt Smittskydd Stockholms rekommendationer.

Smittskyddsläkarens rekommendationer rörande provtagning av asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrade personer.

Region Stockholms interaktiva verktyg visar vilka prover som rekommenderas beroende på ålder, kön och ursprungsland.

Interaktiv hjälp att avgöra vilka prover som rekommenderas av Smittskydd Stockholm och Barnhälsovården i Stockholm vid screening av nyanlända bosatta i regionen. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Sedan oktober 2021 kan även barn utan personnummer remitteras för provtagning enligt ”Frikod Ung”.

Vilka barn ingår i Frikod Ung?

Alla barn som inte definieras som asylsökande, kvotflyktingar eller papperslösa, som ändå har behov av hälsoundersökning, remitteras enligt Frikod Ung. Exempel är barn till studerande eller till föräldrar som fått arbetstillstånd i Sverige och anhöriginvandrare vars föräldrar inte är asylsökande.

Barn 0-5 år

Husläkarmottagningarna i SLSOs regi som utför hälsoundersökningar för asylsökande med flera enligt särskilt avtal ska även ta emot övriga migrantbarn 0-5 år för provtagning.

Även barn utan svenskt personnummer kan tas emot för provtagning om de vistas stadigvarande i regionen. Övriga delar som ingår i hälsoundersökningen kan ske först när barnet fått personnummer.

Barnen kan komma efter hänvisning från BVC, annan husläkarmottagning eller via föräldrar. Provtagning utförs enligt Smittskydd Stockholms riktlinjer.

Barn 6-18 år

Elevhälsan remitterar till den husläkarmottagning skolbarnet är listad på alternativt närliggande husläkarmottagning.  Även skolbarn utan fullständigt personnummer kan remitteras för provtagning med de prover som tas av smittskyddsskäl enligt Smittskydd Stockholms rekommendation ”Prover som ingår i en hälsoundersökning”, så snart de identifierats av elevhälsan.

Vilka barn ingår inte i Frikod Ung?

Asylsökande barn kallas till hälsoundersökning via regionen till någon av de åtta vårdcentraler som utför hälsoundersökning av asylsökande.

Kvotflyktingar och barn utan tillstånd ("papperslösa") som inte har genomgått hälsoundersökning, remitteras av kommun, elevhälsan eller BVC till någon av de åtta vårdcentraler som utför hälsoundersökning av asylsökande.

Registrering och fakturering

Vårdgivaren registrerar besök för barn med personnummer som vanligt besök. Därutöver får vårdgivaren manuellt fakturera beställaren med 1100 kronor. På fakturan ska vårdgivaren ange barnets personnummer, datum för undersökningen och att det avser ersättning enligt konto 5110 och Frikod UNG. Om barnet saknar personnummer registreras besöket med taxa 19 och reservnummer, men ingen ersättning utgår och ingen faktura skickas för besöket, utan vårdgivaren fakturerar enbart beställaren manuellt med 1100 kronor.

Fördjupning

Asylsökande och vissa andra migranter som har en koppling till skyddsbehov ska enligt lag erbjudas en hälsoundersökning efter ankomst till Sverige. Hälsoundersökningen är frivillig och kostnadsfri för patienten.

Används vid remittering för provtagning av nyanlända skolbarn.

Riktlinjer för uppföljning, vaccinering, smittspårning med mera.

  • Uppdaterad: 23 januari 2024

  • Faktagranskad: 23 januari 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Elisabeth Höglund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen