Till start

Vårdgivarguiden

Massflyktsdirektivet gällande personer från Ukraina

Personer som sökt eller fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet omfattas av samma regelverk som asylsökande gällande tillgång till hälso- och sjukvård. Detta innebär att:

  • personer som inte har fyllt 18 år och som sökt eller beviljats uppehållstillstånd som massflykting, erbjuds fullständig vård och tandvård i samma omfattning som folkbokförda barn.
  • personer som har fyllt 18 år som sökt eller beviljats uppehållstillstånd som massflykting erbjuds vård och tandvård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.

Personer med massflyktingstatus får ett reservnummer automatiskt inom regionen, precis som för asylsökande. Sök därför alltid i personuppgiftsregistret om det redan finns ett reservnummer innan ett nytt tas ut.

Identifiering

Personer som beviljas uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet får ett uppehållstillståndskort (UT-kort) som gäller till 4 mars 2025. På UT-kortet framgår det att personen omfattas av Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera (LMA). De kort som går ut 4 mars 2024 behöver förlängas av patienten genom ansökan om förlängt skydd hos Migrationsverket.

De som behöver söka vård innan de har fått sitt kort ska uppvisa kvitto från Migrationsverket som de fått då ansökan om uppehållstillstånd/asyl lämnats in.

Registrering och fakturering

Personer som sökt eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktingdirektivet ska hanteras och registreras som asylsökande av vårdgivarna. Migrationsverket utfärdar ett dossiernummer för varje person som har samma format som ett LMA-nummer. Numret framgår av de dokument som personen tilldelas av Migrationsverket och börjar ofta med siffrorna 52 följt av ytterligare sex siffror.

Dossiernumret (LMA-numret) ska alltid anges vid vårdbesöksregistrering  (på samma sätt som LMA-nummer).

I de fall personen nyligen ansökt hos Migrationsverket och inte hunnit få sitt uppehållstillståndskort så kan vårdgivaren använda nummer 11-11 11 11. Detta ska bara tillämpas för personer som sökt uppehållstillstånd enligt massflyktingdirektivet och inte fått beslut eller LMA-nummer ännu.

Läkemedel

Personer som sökt eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ska hanteras och registreras som asylsökande. Personlig dossiernummer finns på uppehållstillståndskortet. Massflyktingar betalar samma egenavgift som asylsökande och har rätt till subventionerade läkemedel som asylsökande. Läkemedel faktureras till Migrationsverket på samma sätt som för asylsökande.

Personer utan tillstånd har rätt att få subventionerad vård till samma patientavgift som asylsökande.

Personer från Ukraina som inte har uppehållstillstånd via massflyktsdirektivet

Personer som inte sökt tillstånd hos Migrationsverket (asyl/massflykt) betalar själva hälso- och sjukvård samt läkemedel enligt regelverket:

Samlad information om regler och avgifter för personer som inte är folkbokförda i Sverige eller som tillfälligt vistas i landet.

Asylsökande

Alla som är asylsökande och kan uppvisa ett giltigt LMA-kort ska hanteras och registreras som asylsökande precis som vanligt. De som omfattas av massflyktsdirektivet har möjlighet att istället välja att söka asyl. I dessa fall omfattas personen av samma regelverk som för ordinarie asylsökande. Asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd via massflyktsdirektivet ska erbjudas sjukvård på samma villkor, se ovan.

Psykologiskt krisstöd

Barn och vuxna som flytt kriget i Ukraina kan uppleva stor rädsla, oro och kris. Om krisreaktionerna varar under en längre tid finns risk för att det utvecklas till psykisk ohälsa. Det är därför viktigt att du som vårdgivare är uppmärksam på fysiska och psykologiska tecken på oro och krisreaktioner hos dina patienter.

Smittskydd

Barnvaccinationstäckningen är inte lika hög i Ukraina som i Sverige. Folkhälsomyndigheten och Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, uppmanar till ökad uppmärksamhet för vissa sjukdomar som vi annars sällan ser i Sverige. Det är också bra att känna till att även vaccinationstäckningen för covid-19 är betydligt lägre i Ukraina.

Information till vården angående personer som ankommer till Region Stockholm från Ukraina.

Hälsoundersökning

Alla personer som sökt eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktingdirektivet och bor i Region Stockholm kommer erbjudas en hälsoundersökning via brev. I hälsoundersökningen ingår screening av hälsa inklusive psykisk ohälsa, viss provtagning, vaccinationsstatus och information om vårdsystemet. Vid behov kan patienten även remitteras vidare till annan vård. Hälsoundersökningen är frivillig och kostnadsfri.

Det finns särskilda vårdcentraler som har i uppdrag att erbjuda och genomföra hälsoundersökningar för flyktingar från Ukraina.

Behöver personen vård – invänta inte hälsoundersökningen

Behöver personen vård ska de inte invänta hälsoundersökningen utan söka vård som vanligt. Vaccination mot covid-19 ska erbjudas enligt ordinarie rutiner.

Vårdgivare som bedriver husläkarverksamhet enligt avtal med Region Stockholm och är intresserade av att genomföra hälsoundersökningar för ukrainska flyktingar kan ansöka om det i ett tilläggsavtal, se nedan.

Tilläggsuppdrag till husläkaruppdraget avseende hälsoundersökningar för flyktingar från Ukraina.

Vaccination mot covid-19

Personer som flytt kriget i Ukraina kan vaccinera sig hos vaccinatörer som kan ta emot personer som inte har svenskt personnummer.

Aktuella rekommendationer om vaccination mot covid-19.

Mödravård och förlossning

Gravida kvinnor som kommer från Ukraina rekommenderas att ta kontakt med en barnmorskemottagning och boka in ett besök. Här finns bland annat informationsblad som kan delas ut till gravida kvinnor från Ukraina.

Barnavårdscentral, BVC

Alla barn från Ukraina i åldern 0-6 år som kommit till Sverige som asylsökande eller enligt massflyktsdirektiv, får ett brev med erbjudande om besök på en barnavårdscentral.

Informationsblad

Informationsblad om barnavårdscentralens verksamhet.

Informationsblad om att alla ukrainska barn mellan 0-6 år är välkomna till Barnavårdscentralerna och att det är kostnadsfritt. På svenska, engelska, ryska och ukrainska, format A4.

Informationsblad om att alla ukrainska barn mellan 0-6 år är välkomna till Barnavårdscentralerna och att det är kostnadsfritt. Dubbelspråk, ryska och engelska. Format A4.

Informationsblad om att alla ukrainska barn mellan 0-6 år är välkomna till Barnavårdscentralerna och att det är kostnadsfritt. Dubbelspråk, ukrainska och engelska. Format A4.

Elevhälsovård

Elevhälsan har en viktig roll då de kan fånga upp eventuella hälsoproblem och remittera vidare vid behov.

Kommunikationsstöd

Informationsmaterial som vårdgivare kan använda som stöd i dialogen med flyktingar från Ukraina.

Informationsblad till massflyktingar och asylsökande som beskriver vilken vård som erbjuds och hur de söker. På svenska, engelska, ryska och ukrainska, format A4.

Informationsfilmer

Information på 1177.se

På 1177.se finns en sida med samlad information på ukrainska. Sidan uppdateras kontinuerligt med mer innehåll.

Information för andra aktörer än vårdgivare

Utbildningar för vårdpersonal som möter flyktingar

Du som arbetar i vården kan anmäla dig till Transkulturellt centrums utbildningar som ger stöd i att möta patienter med flykt- och migrationsbakgrund.

Det finns även ett studiehäfte som vänder sig till dig som träffar asylsökande och flyktingar i ditt arbete.

Sjukdomar som sprids från husdjur

Det finns regler för att ta in djur till Sverige men just nu råder force majeure-undantag för sällskapsdjur som kommer med sina ägare från Ukraina. Det är därför viktig att vara observant på eventuella symtom på sjukdomar som sprids via husdjur och att vid behov informera om förebyggande åtgärder.

Kontakt

Vårdgivare som har frågor om flyktingar från Ukraina kan kontakta hälso- och sjukvårdsförvaltningens funktionsbrevlåda för flyktingfrågor.

Funktionsbrevlåda för flyktingfrågor

Fördjupad information

  • Uppdaterad: 23 februari 2024

  • Faktagranskad: 25 april 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Mehrnaz Aram, hälso- och sjukvårdsförvaltningen