Till start

Vårdgivarguiden

Sedan hösten 2023 är grundvaccinationen mot covid-19 borttagen. Det betyder att det inte längre krävs tre doser för ovaccinerade personer. Detta beror på bedömningen att hela befolkningen redan har stött på viruset, antingen genom vaccination eller infektion, och därmed har viss immunitet. För personer med nedsatt immunförsvar kan fortsatt grundvaccination vara aktuellt, se nedan. Ovaccinerade barn mellan 6 månader och 4 år ska ges grundvaccination med 3 doser.

Två uppdaterade vacciner (XBB-Omicron) finns tillgängliga, anpassade till de virusvarianter som nu dominerar. Mer information om mRNA-vaccinet Comirnaty Omicron XBB.1.5 respektive det proteinbaserade vaccinet Nuvaxovid XBB.1.5 finns på länken nedan.

Här hittar du information och instruktioner om vaccin mot covid-19.

En aktuell covidvaccinationsdos skyddar mot allvarlig sjukdom i covid-19 och rekommenderas till äldre och riskgrupper, oavsett antal tidigare vaccinationer.

Covidvaccinationerna erbjuds kostnadsfritt till rekommenderade grupper.

SÄBO kommer främst vaccinera med Nuvaxovid XBB.1.5 under våren 2024. Vårdcentraler och Vaccinationsmottagningar kan vaccinera både med Nuvaxovid XBB.1.5 och Comirnaty Omicron XBB.1.5.

Vaccinationsrekommendationer under våren 2024

Vårens vaccinationsrekommendation gäller från och med den 1 mars. Enligt den ska nedanstående grupper erbjudas två doser vaccin mot covid-19 per år. Vaccinationerna under våren ska främst genomföras under april så att höstens dos kan ges samtidigt säsongens influensavaccination. Rekommendationen är att ge de två covid-19-doserna under året med cirka 6 månaders intervall. Minsta intervall mellan två doser ska vara 3 månader.

Personer 80 år och äldre

Personer som är födda 1944 eller tidigare rekommenderas en dos vaccin under våren 2024.

Den som fått en vaccinationsdos under hösten och också haft en bekräftad covid-infektion efter 1 oktober 2023 samt inte har ett nedsatt immunförsvar bedöms ha ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och kan avstå från sin vårdos om de önskar.

Personer 65-79 år med dagliga omsorgsinsatser

Personer 65-79 år (födda mellan 1945 och 1959) med dagliga omsorgsinsatser rekommenderas en dos vaccin under våren 2024. Till denna grupp hör boende på SÄBO eller korttidsboende eller personer med daglig hemtjänst med omsorgsinsatser, däremot inte de som enbart har hemtjänst i form av städning, trygghetslarm eller matlådeleverans.

Den som fått en vaccinationsdos under hösten och också haft en bekräftad covid-infektion efter 1 oktober 2023 samt inte har ett nedsatt immunförsvar bedöms ha ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och kan avstå från sin vårdos om de önskar.

Informationsblad med vaccinationsrekommendationer

Informationsbladet kan skrivas ut och delas ut till personer som bor på särskilt boende för äldre.

Informationsbladet kan skrivas ut och delas ut till personer som har daglig hjälp av hemtjänst.

Informationsbladen ovan finns enbart på svenska. För personer med hemtjänst har Folkhälsomyndigheten tagit fram motsvarande material på 16 olika språk samt lättläst svenska. Använder du Folkhälsomyndighetens material får du gärna komplettera med information om när och var din brukare kan vaccinera sig i Region Stockholm.

Vaccination av vuxna med måttlig eller allvarlig immunbrist

Personer som är 18 år eller äldre med måttlig eller allvarlig immunbrist förväntas få ett svagare immunsvar efter vaccination och rekommenderas därför grundvaccination enligt särskilt schema.

För personer med allvarlig immunbrist kan ytterligare påfyllnadsdoser och individuell bedömning bli aktuell.

Om behandlande läkare på specialistklinik bedömer att en patient med nedsatt immunförsvar behöver en påfyllnadsdos under våren 2024 skrivs remiss till vårdcentral för vaccination.

Vårdcentralen gör en journalanteckning om att patienten kommit på remiss, remissens avsändare samt given dos, registrerar dosen i Vaccinera samt registrerar besöket som ett avgiftsfritt besök med KVÅ kod: DT030 Vaccination, J07BX03 Vaccin mot covid-19.

Vaccination av barn i riskgrupp

De barn som är aktuella för vaccination behandlas till största del på Karolinska universitetssjukhuset/Astrid Lindgrens barnsjukhus och Sachsska barnsjukhuset. Barnet identifieras av behandlande läkare och remitteras för bedömning till allergi/lungmottagningen Sachsska barnsjukhuset. Därefter kallas barnet till vaccination.

I de fall barnläkare utanför barnsjukhusen rekommenderar att barnet erbjuds vaccination ska remiss med önskemål om vaccination skickas till allergi/lungmottagningen Sachsska barnsjukhuset. I de fall barnläkare behöver stöd för att värdera det medicinska behovet/risken kan läkaren ta kontakt med barninfektionskonsulten via växeln på Astrid Lindgrens barnsjukhus eller Sachsska barnsjukhuset, vardagar klockan 08.00–16.30.

Vaccination av icke-rekommenderade grupper

Medicinska riskgrupper och gravida

Rekommenderas inte någon covidvaccination under våren 2024.

Övriga icke-rekommenderade grupper, vuxna

Det är ännu inte beslutat hur vaccination av icke-rekommenderade grupper ska genomföras i Region Stockholm.

Vaccination av friska barn

Barn under 18 år som inte tillhör riskgrupp rekommenderas inte vaccination mot covid-19. Enligt en utredning från Folkhälsomyndigheten finns det dock inga hinder för en läkare att ordinera vaccin mot covid-19 till friska barn. Det är ännu inte beslutat hur vaccination av friska barn ska genomföras i Region Stockholm.

Vaccin mot covid-19

Här hittar du information och instruktioner om vaccin mot covid-19.

Medicinsk information

Vid behandling med orala antikoagulantia

Särskilda rekommendationer finns för vaccination av personer som behandlas med orala antikoagulantia.

Kombination av vacciner

Information om vilka vanliga vacciner som kan ges vid samma tillfälle.

Allergi och tidigare allergisk reaktion

I hälsodeklarationen, som också är inarbetad i appen Alltid öppet och Vaccinera, finns frågor om tidigare allergiska reaktioner och allergi. Utifrån svar och följdfrågor vägledes invånaren till en bokning på vaccinationsmottagning eller till kontakt med sin vårdcentral för en medicinsk bedömning. I de fall det behövs en utredning före ordination remitterar vårdcentralen till en särskild allergimottagning.

Vårdhygieniska aspekter vid vaccination

Vid covid-19 vaccination gäller samma hygienrutiner som för övrig vaccinationsverksamhet och mottagningsverksamhet/vårdverksamhet. Beakta aktuell regional rekommendation om source control.

Den regionala rekommendationen om source control är borttagen från och med 4 mars 2024.

Medicinskt stöd vid vaccinordination

Om du som ansvarig läkare har frågor inför ordination av vaccination kan du skicka remiss till infektionsmottagning.

Avgränsningar:

  • Endast läkarremisser, varje vaccinatör ska ha en ansvarig läkare som kan göra en första bedömning av frågor från vaccinatörer som är sjuksköterskor.
  • Ej akuta frågor, dessa får hänvisas till lämplig jourlinje beroende på frågans karaktär.
  • Ej telefonkonsultationer.
  • Ej allergifrågor. Se flöde för hantering av allergifrågor under rubriken Allergi och tidigare allergisk reaktion.

Hälsodeklaration, samtycke och mognadsbedömning

Information om hälsodeklaration, samtycke och mognadsbedömning vid vaccination inom Region Stockholm. Gäller covid-19, säsongsinfluensa och pneumokocker.

Rapportering av biverkningar

Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården ska snarast rapportera samtliga misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket. Det är särskilt viktigt att rapportera allvarliga och/eller okända misstänkta biverkningar eller de som tycks öka i frekvens. Vaccinerna mot covid-19 är föremål för utökad övervakning varför hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.

Den vaccinerade kan också rapportera biverkningar.

Att bedriva vaccinationsverksamhet

Det är viktigt att ni som vaccinatörer genomför vaccinationen på korrekt sätt, kommunicerar rätt information till invånaren och registrerar vaccinationen varje dag.

Vårdvalet omfattar vaccinationsprogram mot säsongsinfluensa, pneumokocker, covid-19 samt kikhosta för gravida. Förfrågningsunderlag, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter.

Avgiftsfritt för regionens invånare

Vaccination mot covid-19 är avgiftsfri för rekommenderade grupper. Det gäller alla invånare och alla som är bosatta eller vistas i Sverige och inkluderar till exempel asylsökande, papperslösa, anhöriginvandrare som ännu inte fått svenskt personnummer, kvotflyktingar, arbetskraftsinvandrare, gäststudenter samt EU-medborgare som inte kan uppvisa giltigt EU-kort eller intyg på sjukförsäkring från hemlandet.

  • Uppdaterad: 11 april 2024

  • Faktagranskad: 1 mars 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Veronica Woxén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen