Till start

Vårdgivarguiden

Vaccin

Här hittar du information och instruktioner om vaccin mot covid-19.

Vaccinationsrekommendationer

Grundvaccination

Alla ovaccinerade personer 50 år och äldre (födda 1973 eller tidigare) samt ovaccinerade personer från 18 års ålder i medicinsk riskgrupp rekommenderas grundvaccination, som består av primärvaccination: (2 doser med 4 till 7 veckors intervall) och en påfyllnadsdos minst 4 månader efter dos 2.

Friska barn och vuxna upp till 49 års ålder rekommenderas inte längre grundvaccination.

För ovaccinerade personer mellan 18 och 49 års ålder kommer grundvaccination fortsatt finnas tillgänglig. Grundvaccinationen består av primärvaccination: (2 doser med 4 till 7 veckors intervall) och en påfyllnadsdos minst 4 månader efter dos 2.

Påfyllnadsdoser under tidsperioden 1 mars 2023 till 29 februari 2024

Personer 80 år och äldre samt boende på SÄBO

Personer som är 80 år och äldre (födda 1943 eller tidigare) eller bor på SÄBO rekommenderas 2 påfyllnadsdoser under perioden 1 mars 2023 till 29 februari 2024. Intervallet mellan doserna och från senast givna dos ska vara minst 6 månader.

Personer 65-79 år samt personer från 18 års ålder i riskgrupp

Personer 65-79 år (födda 1944 till 1958) samt personer från 18 års ålder i riskgrupp rekommenderas en påfyllnadsdos under perioden 1 mars 2023 till 29 februari 2024. Dosen bör ges inför höst/vintersäsongen då smittspridningen förväntas vara som högst. Ytterligare en påfyllnadsdos finns tillgänglig under tidsperioden. Tidsintervallet sedan senaste dos ska vara minst 6 månader.

Vaccination av personer 50-64 år

Personer 50-64 år (födda 1959 till 1973) rekommenderas en påfyllnadsdos under perioden 1 mars 2023 till 29 februari 2024. Dosen bör ges inför höst/vintersäsongen då smittspridningen förväntas vara som högst. Tidsintervallet sedan senaste dos ska vara minst 9 månader.

Vaccination av personer 18-49 år

Ingen rekommendation om påfyllnadsdos för personer 18-49 år finns. En påfyllnadsdos kommer att finnas tillgänglig och kan ges minst 9 månader efter senaste dos.
Rekommendationen om grundvaccination med 3 doser är borttagen för personer i denna åldersgrupp, men kommer finnas tillgänglig, se ovan.

Vaccination av personer under 18 år

Friska personer under 18 år ska sedan den 1 november 2022 inte längre vaccineras mot covid-19.

Stöd vid vaccination utanför säsong

Bedömning och eventuell vaccination av icke riskpatienter på husläkarmottagningar.

Vaccination av vuxna med måttlig eller allvarlig immunbrist

Personer som är 18 år eller äldre med måttlig eller allvarlig immunbrist rekommenderas en tredje primärdos vaccin, som ges minst 2 månader efter dos 2. Grundvaccinationen utgörs därmed av fyra doser.
De rekommenderas också en påfyllnadsdos i enlighet med vuxna i medicinsk riskgrupp ovan.

För personer med allvarlig immunbrist kan ytterligare påfyllnadsdoser och individuell bedömning bli aktuell.

Vaccination av barn i riskgrupp

De barn som är aktuella för vaccination behandlas till största del på Karolinska universitetssjukhuset/Astrid Lindgrens barnsjukhus och Sachsska barnsjukhuset. Barnet identifieras av behandlande läkare och remitteras för bedömning till allergi/lungmottagningen Sachsska barnsjukhuset. Därefter kallas barnet till vaccination.

I de fall barnläkare utanför barnsjukhusen rekommenderar att barnet erbjuds vaccination ska remiss med önskemål om vaccination skickas till allergi/lungmottagningen Sachsska barnsjukhuset. I de fall barnläkare behöver stöd för att värdera det medicinska behovet/risken kan läkaren ta kontakt med barninfektionskonsulten via växeln på Astrid Lindgrens barnsjukhus eller Sachsska barnsjukhuset, vardagar klockan 08.00-16.30.

Vaccination av gravida

Gravida är en riskgrupp för covid-19 och rekommenderas vaccination. Gravida rekommenderas grundvaccination med tre doser samt påfyllnadsdos i enlighet med rekommendation för riskgrupper.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination av gravida med Spikevax eller Comirnaty. Nuvaxovid rekommenderas inte till gravida eller till ammande.

Vaccinen är godkända att ge under hela graviditeten, men vanligen finns inget skäl att vaccinera före vecka 12. Skydd mot covid-19 till gravida är viktigast att ge under senare delen av graviditeten när den gravidas lungvolym blir mindre. För gravida utan annan underliggande sjukdom rekommenderas därför vaccination efter 12:e graviditetsveckan, oavsett när på året graviditeten infaller. Däremot kan gravida med annan underliggande sjukdom ges vaccination även i första trimestern för att ge ett tidigt skydd.

För gravida som påbörjat grundvaccination före graviditet (alt. innan graviditet blev känd) rekommenderas att vaccinationsserien fullföljs som planerat, det vill säga att dos 2 ges med ordinarie dosintervall oavsett graviditetsvecka. Påfyllnadsdos ges efter 12:e graviditetsveckan.

Frågor och svar

Frågor och svar om bland annat vaccin mot covid-19, genomförandet av vaccinationen och vilka som vaccineras.

Medicinsk information

Vid behandling med orala antikoagulantia

Särskilda rekommendationer finns för vaccination av personer som behandlas med orala antikoagulantia.

Samvaccination

Standarddos influensavaccin går bra att vaccinera med samtidigt som vaccin mot covid-19.

Även pneumokockvaccinerna kan ges vid samma tillfälle som vaccin mot covid-19.

Dock bör inte alla tre vaccinerna ges samtidigt. Två vaccin kan ges vid samma tillfälle och det tredje vaccinet ges efter tidigast 7 dagar.

Andra vaccin än ovan nämnda bör inte ges samtidigt som vaccin mot covid-19. Efter individuell bedömning kan ändå ETT annat inaktiverat vaccin ges vid samma tillfälle om fördelarna med samvaccination överväger. Dock bör bältrosvaccin ges med minst 7 dagarsintervall till vaccination mot covid-19.

Efter bedömning kan fler vaccin än ett ges samtidigt som vaccin mot covid-19. Hur pass nödvändig samvaccination av flera vaccin är, ska avgöras från fall till fall.

Gravida rekommenderas vaccin mot kikhosta (påfyllnadsdos mot tetanus, difteri och kikhosta), standarddos influensa samt vaccin mot covid-19. Det går att samvaccinera vaccin mot covid-19 med ETT av dessa vaccin alternativt rekommenderas ett intervall på 7 dagar. Alla 3 vaccin bör alltså inte administreras vid samma tillfälle. Bedömning sker av vaccinatör, vid behov tillsammans med läkare, om samvaccination är aktuellt.

Vid vaccination av väldigt sköra personer bör risken för ökade lokala biverkningar samt ökad feberreaktion beaktas

Vid vaccination av barn rekommenderas alltid 7 dagar mellan andra vaccin och vaccin mot covid-19, om inte en sådan situation råder att samvaccination är till stor fördel för barnet (behov av sedering vid vaccination till exempel).

Allergi och tidigare allergisk reaktion

I hälsodeklarationen, som också är inarbetad i appen Alltid öppet och Vaccinera, finns frågor om tidigare allergiska reaktioner och allergi. Utifrån svar och följdfrågor vägledes invånaren till en bokning på vaccinationsmottagning med rätt akut beredskap eller till en medicinsk bedömning. I de fall det behövs en utredning före ordination remitteras invånaren till en särskild allergimottagning. I följande dokument finns frågor kring och riktlinjer för bokning och vaccinering av invånare med tidigare allergisk reaktion och/eller allergi. Informationen är riktad till vaccinatörer men också till andra vårdgivare som vill kunna svara och hänvisa sina patienter rätt.

Beskrivning av frågor och riktlinjer vid bokning och vaccinering av invånare med allergi och/eller tidigare allergisk reaktion. Uppdaterad 28 april 2023.

Medicinskt stöd vid vaccinordination

Om du som ansvarig läkare har frågor inför ordination av vaccination kan du skicka remiss till infektionsmottagning.

Avgränsningar:

 • Endast läkarremisser, varje vaccinatör ska ha en ansvarig läkare som kan göra en första bedömning av frågor från vaccinatörer som är sjuksköterskor.
 • Ej akuta frågor, dessa får hänvisas till lämplig jourlinje beroende på frågans karaktär.
 • Ej telefonkonsultationer.
 • Ej allergifrågor. Se flöde för hantering av allergifrågor under rubriken Allergi och tidigare allergisk reaktion.

Hälsodeklaration, samtycke och mognadsbedömning

Information om hälsodeklaration, samtycke och mognadsbedömning vid vaccination inom Region Stockholm. Gäller covid-19, säsongsinfluensa och pneumokocker.

Rapportering av biverkningar

Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården ska snarast rapportera samtliga misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket. Det är särskilt viktigt att rapportera allvarliga och/eller okända misstänkta biverkningar eller de som tycks öka i frekvens. Vaccinerna mot covid-19 är föremål för utökad övervakning varför hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.

Den vaccinerade kan också rapportera biverkningar.

Att bedriva vaccinationsverksamhet

Det är viktigt att ni som vaccinatörer genomför vaccinationen på korrekt sätt, kommunicerar rätt information till invånaren och registrerar vaccinationen varje dag.

Vårdvalet omfattar vaccination mot säsongsinfluensa, pneumokocker samt covid-19 i ett tilläggsuppdrag. Förfrågningsunderlag, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter.

Sida med samlad information om nödvändiga tekniska förberedelser för covid-19-vaccinatörer.

Rutiner och instruktioner för beställning av vaccin mot covid-19 i Region Stockholm.

Ordination och journalföring

Vaccination ordineras i journalsystemet Vaccinera. Ordination ska göras inför varje vaccindos.

E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot covid-19, säsongsinfluensan och pneumokocker i Stockholms län.

Journalföring av vaccination

Journalföring ska ske i Vaccinera så snart som möjligt efter vaccinationstillfället. Vaccinera är kopplat till Nationella vaccinationsregistret, NVR.

Den obligatoriska dokumentation som görs i Vaccinera är inte tillgänglig i TakeCare, NPÖ eller Journal via nätet. En kompletterande dokumentation kan behöva göras.

Personer utan svenskt personnummer eller utan ID-handling

Alla personer som vistas i Sverige ska kunna erbjudas vaccin. Ingen som vill bli vaccinerad ska nekas vaccination. Det är viktigt att hålla reda på vilka personer som är vaccinerade och med vilket vaccin, för att veta när och med vilket vaccin nästa vaccination ska ges.

Legitimering

När det gäller legitimering, kan följande alternativ användas om person saknar giltig svensk ID-handling:

 1. Utländsk ID-handling såsom pass, körkort, ID-kort
 2. Annan person som kan legitimera sig intygar den aktuella individens identitet.

Registrering

Personer som saknar personnummer ska i första hand registreras på samordningsnummer, i andra hand på reservnummer och i tredje hand som ”identitet okänd” vid journalföring i Vaccinera.

 1. Använd redan befintligt reservnummer/samordningsnummer/ LMA-nummer
 2. Skapa ett nytt reservnummer. Se till att personen får sitt reservnummer med instruktion att ta med sig detta när dos 2 ska ges. (Detta kräver tillgång till journalsystem som kan tillhandahålla nya reservnummer och kan utföras av husläkarmottagning eller annan ordinarie sjukvårdsinrättning, men inte av vaccinationsmottagning.)
 3. Registrera vaccinationen för ”okänd person” i Vaccinera.
 4. Vid varje given dos är det viktigt att ge ett intyg från Vaccinera att vaccinet getts som vederbörande kan visa upp vid påföljande doser.

Redan journalförda registreringar kan behöva justeras till samordningsnummer. Instruktioner om hur detta görs finns på Vaccineras startsida. Vår regionala invånarsupport för Covidbevis kan behöva kontakta den verksamhet som har utfört en vaccination på invånares begäran, det är därför viktigt att alla verksamheter anger ett tjänstenummer i EK.

Vid behov av support för Vaccinera, kontakta serviceförvaltningen IT.

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med e-tjänstekort.

Journalföring av utlandssvenskar

Vid vaccination av utlandssvenskar som kommit tillbaka till Sverige ska journalföringen i Vaccinera göras på deras befintliga (gamla) personnummer och inte på reservnummer. När registreringen görs på personnummer kan de få ett covidbevis. Personer behåller sitt personnummer livet ut även om personen flyttar utomlands.

I Vaccinera visas texten ”Ej tillgänglig i PU” när personnummer anges för svenska medborgare som är bosatta utomlands. För att registrera vaccination väljer du då ”Ny ordination” och hanterar som vanligt. Utlandssvenskar som vill ha covidbevis men redan fått sin vaccination registrerad med reservnummer kan kontakta e-hälsomyndighetens support för att få vägledning i processen att justera registreringen. Du som vaccinatör behöver vid förfrågan justera registreringar. Registreringen med reservnummer ska då makuleras och ny registrering göras på personnumret.

Ersättning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ersätter vaccinationer som rapporteras i Vaccinera. Ersättningsnivån är samma för alla vårdgivare som vaccinerar. Ersättningen inkluderar alla kostnader förenat med uppdraget, så som material och lokal. Själva vaccinet betalas centralt. Ersättningen är beslutad till:

 • 175 kr per rapporterad vaccination med vaccin från Pfizer/BioNTech
 • 175 kr per rapporterad vaccination med vaccin från Moderna

Vaccinationskort

Varje vaccin mot covid-19 har tillhörande vaccinationskort som levereras med vaccinet. Du som vaccinatör ska fylla i korten och ge till varje patient. Om ni behöver fler vaccinationskort än vad som har levererats kan extra vaccinationskort för Modernas vaccin beställas via Proceedo. Extra vaccinationskort för Pfizers vaccin kan beställas via deras webbplats.

Här hittar du information och instruktioner om vaccin mot covid-19.

Covidbevis och andra intyg

Avgiftsfritt för regionens invånare

Vaccination mot covid-19 är avgiftsfri för alla invånare och alla som är bosatta eller vistas i Sverige. Detta inkluderar till exempel asylsökande, papperslösa, anhöriginvandrare som ännu inte fått svenskt personnummer, kvotflyktingar, arbetskraftsinvandrare, gäststudenter samt EU-medborgare som inte kan uppvisa giltigt EU-kort eller intyg på sjukförsäkring från hemlandet.

 • Uppdaterad: 12 maj 2023

 • Faktagranskad: 3 maj 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Veronica Woxén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen