Till start

Vårdgivarguiden

Nytt för höst- och vintersäsongen 2023/24 är att grundvaccinationen mot covid-19 är borttagen. Det betyder att det inte längre krävs tre doser för ovaccinerade personer. Detta beror på bedömningen att hela befolkningen redan har stött på viruset, antingen genom vaccination eller infektion, och därmed har viss immunitet. För personer med nedsatt immunförsvar kan grundvaccination vara aktuell, se nedan. Ovaccinerade barn mellan 6 månader och 4 år som ska vaccineras mot covid-19 ska fortsatt ges grundvaccination med tre doser. 

Nu vaccineras med ett uppdaterat vaccin (XBB-Omicron) som är anpassat till de virusvarianter som nu dominerar.

Vaccination mot covid-19 kan med fördel ges i samband med vaccination mot säsongsinfluensa så att skyddet är aktuellt under vintersäsongens förväntade smittspridning.  Vaccinationskampanjen för säsongsinfluensa börjar den 7 november. En aktuell covidvaccinationsdos skyddar mot allvarlig sjukdom i covid-19 och rekommenderas till äldre och riskgrupper, oavsett antal tidigare vaccinationer.

Covidvaccinationerna erbjuds kostnadsfritt.

Vanligt förekommande frågor och svar om influensa- och covid-19-vaccinationer samt om pneumokockvaccination.

Vaccinationsrekommendationer under hösten/vintern 2023

Personer 80 år och äldre samt boende på SÄBO

Personer som är 80 år och äldre (födda 1943 eller tidigare) eller bor på SÄBO rekommenderas en vaccinationsdos under hösten/vintern 2023.

För personer på SÄBO kan dosen ges i samband med influensavaccinationskampanjen redan från den 24 oktober 2023.  

Den som fått en dos efter 1 augusti bedöms ha ett gott skydd mot allvarlig sjukdom under säsongen. Det finns dock möjlighet att få en dos av det nya uppdaterade vaccinet när det gått tre månader sedan föregående dos.

Personer 65–79 år samt personer från 18 års ålder i riskgrupp

Personer 65–79 år (födda 1944 till 1958) samt personer från 18 års ålder i riskgrupp (se nedan) rekommenderas en vaccinationsdos under hösten/vintern 2023.

Personer i denna grupp som haft verifierad covid-19 sedan 1 augusti kan avstå sin vaccinationsdos, förutsatt att ingen nedsättning av immunförsvaret finns.

Den som fått en dos efter 1 augusti bedöms ha ett gott skydd mot allvarlig sjukdom under säsongen. Det finns dock möjlighet att få en dos av det nya uppdaterade vaccinet när det gått tre månader sedan föregående dos.

Vaccination av personer 50–64 år

Ovaccinerade personer 50–64 år (födda 1959 till 1973) rekommenderas en vaccinationsdos under hösten/vintern 2023.

Den tidigare rekommendationen om en påfyllnadsdos för alla personer 50–64 år är borttagen, men en vaccinationsdos kommer finnas tillgänglig och kan ges minst 9 månader efter senaste dos.

Vaccination av personer 18–49 år

Ingen rekommendation om vaccination för personer 18–49 år finns, men en vaccinationsdos kommer att finnas tillgänglig och kan ges minst 9 månader efter senaste dos.

Vaccination av personer under 18 år

Friska personer under 18 år ska sedan den 1 november 2022 inte längre vaccineras mot covid-19. Barn och ungdomar i riskgrupp rekommenderas vaccination endast i enskilda fall, se nedan.

Medicinska riskgrupper

Utöver äldre och gravida har följande grupper ökad risk för allvarlig sjukdom vid covid-19 infektion:

 • kronisk hjärtsjukdom, inklusive stroke och hypertoni
 • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
 • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • diabetes mellitus
 • kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)
 • Downs syndrom
 • skörhet med behov av hjälp med aktiviteter i dagliga livet
 • nedsatt fysisk hälsa på grund av till exempel demens, psykiatrisk sjukdom, alkohol- eller drogbruk

Vaccination av gravida

Gravida är en riskgrupp för covid-19 och rekommenderas vaccination i enlighet med rekommendation för riskgrupper ovan.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination av gravida med Spikevax eller Comirnaty. Nuvaxovid rekommenderas inte till gravida eller till ammande. OBS! Nuvaxovid är sedan maj 2023 ej längre beställningsbart i Sverige.

Vaccinen är godkända att ges under hela graviditeten, men vanligen finns inget skäl att vaccinera före vecka 12. Skydd mot covid-19 till gravida är viktigast att ge under senare delen av graviditeten när den gravidas lungvolym blir mindre. För gravida utan annan underliggande sjukdom rekommenderas därför vaccination efter 12:e graviditetsveckan, oavsett när på året graviditeten infaller. Däremot kan gravida med annan underliggande sjukdom ges vaccination även i första trimestern för att ge ett tidigt skydd.

Vaccination av vuxna med måttlig eller allvarlig immunbrist

Personer som är 18 år eller äldre med måttlig eller allvarlig immunbrist förväntas få ett svagare immunsvar efter vaccination och rekommenderas därför vaccination enligt särskilt schema.

För personer med allvarlig immunbrist kan ytterligare påfyllnadsdoser och individuell bedömning bli aktuell.

Vaccination av barn i riskgrupp

De barn som är aktuella för vaccination behandlas till största del på Karolinska universitetssjukhuset/Astrid Lindgrens barnsjukhus och Sachsska barnsjukhuset. Barnet identifieras av behandlande läkare och remitteras för bedömning till allergi/lungmottagningen Sachsska barnsjukhuset. Därefter kallas barnet till vaccination.

I de fall barnläkare utanför barnsjukhusen rekommenderar att barnet erbjuds vaccination ska remiss med önskemål om vaccination skickas till allergi/lungmottagningen Sachsska barnsjukhuset. I de fall barnläkare behöver stöd för att värdera det medicinska behovet/risken kan läkaren ta kontakt med barninfektionskonsulten via växeln på Astrid Lindgrens barnsjukhus eller Sachsska barnsjukhuset, vardagar klockan 08.00–16.30.

Vaccination av friska barn

Barn under 18 år som inte tillhör riskgrupp rekommenderas inte vaccination mot covid-19. Enligt en utredning från Folkhälsomyndigheten finns det dock inga hinder för en läkare att ordinera vaccin mot covid-19 till friska barn. Sådan vaccinationen kan dock bara utföras i mån av överskott av vaccin och utan att det leder till undanträngning av vaccination av grupper som rekommenderas vaccin.

Region Stockholm förbereder nu för att kunna erbjuda vaccination mot covid-19 till friska barn som önskar vaccination trots att de inte rekommenderas vaccin. Sådan vaccination blir aktuell först när vaccinationerna av riskgrupper är genomförd, vilket tidigast beräknas bli efter årsskiftet. 

Vaccin mot covid-19

Här hittar du information och instruktioner om vaccin mot covid-19.

Medicinsk information

Vid behandling med orala antikoagulantia

Särskilda rekommendationer finns för vaccination av personer som behandlas med orala antikoagulantia.

Kombination av vacciner

Information om vilka vacciner som kan ges vid samma tillfälle under hösten och vinterns vaccinationskampanjer.

Allergi och tidigare allergisk reaktion

I hälsodeklarationen, som också är inarbetad i appen Alltid öppet och Vaccinera, finns frågor om tidigare allergiska reaktioner och allergi. Utifrån svar och följdfrågor vägledes invånaren till en bokning på vaccinationsmottagning eller till kontakt med sin vårdcentral för en medicinsk bedömning. I de fall det behövs en utredning före ordination remitterar vårdcentralen till en särskild allergimottagning.

Vårdhygieniska aspekter vid vaccination

Vid covid-19 vaccination gäller samma hygienrutiner som för övrig vaccinationsverksamhet och mottagningsverksamhet/vårdverksamhet. Beakta aktuell regional rekommendation om source control.

Rekommendation för source control i Region Stockholm, gäller från och med 8 november 2023.

Medicinskt stöd vid vaccinordination

Om du som ansvarig läkare har frågor inför ordination av vaccination kan du skicka remiss till infektionsmottagning.

Avgränsningar:

 • Endast läkarremisser, varje vaccinatör ska ha en ansvarig läkare som kan göra en första bedömning av frågor från vaccinatörer som är sjuksköterskor.
 • Ej akuta frågor, dessa får hänvisas till lämplig jourlinje beroende på frågans karaktär.
 • Ej telefonkonsultationer.
 • Ej allergifrågor. Se flöde för hantering av allergifrågor under rubriken Allergi och tidigare allergisk reaktion.

Hälsodeklaration, samtycke och mognadsbedömning

Information om hälsodeklaration, samtycke och mognadsbedömning vid vaccination inom Region Stockholm. Gäller covid-19, säsongsinfluensa och pneumokocker.

Rapportering av biverkningar

Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården ska snarast rapportera samtliga misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket. Det är särskilt viktigt att rapportera allvarliga och/eller okända misstänkta biverkningar eller de som tycks öka i frekvens. Vaccinerna mot covid-19 är föremål för utökad övervakning varför hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.

Den vaccinerade kan också rapportera biverkningar.

Att bedriva vaccinationsverksamhet

Det är viktigt att ni som vaccinatörer genomför vaccinationen på korrekt sätt, kommunicerar rätt information till invånaren och registrerar vaccinationen varje dag.

Vårdvalet omfattar vaccination mot säsongsinfluensa, pneumokocker samt covid-19 i ett tilläggsuppdrag. Förfrågningsunderlag, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter.

Kommunikationskampanj om vaccination

I årets kommunikationskampanj uppmanas invånare att vaccinera sig mot både influensa och covid-19. Kampanjen syns i flera kanaler som är noga utvalda för att nå de grupper som rekommenderas vaccination.

Du som är vårdgivare eller vaccinatör är också viktig för att invånare ska nås av erbjudandet om vaccination. Det är betydelsefullt med påminnelser om vaccination genom till exempel information i väntrum. Som en del av kampanjmaterialet finns därför affischer och innehåll till väntrums-tv att ladda ner eller beställa här på Vårdgivarguiden.

Du som är vaccinatör behöver också säkerställa att information om öppettider, drop in-tider, adress och bokningsmöjligheter stämmer i alla era kommunikationskanaler så att invånare hittar rätt.

Mer information om väntrumsmaterial och kommunikationskampanjen finns på kampanjsidan.

Information om kommunikationskampanjen säsongen 2023/2024.

Avgiftsfritt för regionens invånare

Vaccination mot covid-19 är avgiftsfri för alla invånare och alla som är bosatta eller vistas i Sverige. Detta inkluderar till exempel asylsökande, papperslösa, anhöriginvandrare som ännu inte fått svenskt personnummer, kvotflyktingar, arbetskraftsinvandrare, gäststudenter samt EU-medborgare som inte kan uppvisa giltigt EU-kort eller intyg på sjukförsäkring från hemlandet.

 • Uppdaterad: 23 november 2023

 • Faktagranskad: 3 maj 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Veronica Woxén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen