Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Vårdgivare som vill bedriva vaccinationsverksamhet i Region Stockholm kan ansöka om Vårdval vaccination. Ansökningar tas emot löpande.

Vårdvalet omfattar vaccinationsprogram mot säsongsinfluensa, pneumokocker samt covid-19.

Aktuella rekommendationer om vaccination mot säsongsinfluensa. Vaccinationskampanjen pågår från den 7 nov 2023 till den 29 feb 2024.

Rekommendationer från Smittskydd Stockholm för pneumokockvaccinering av riskgrupper. Gäller barn från 2 års ålder och vuxna.

Aktuella rekommendationer om vaccination mot covid-19. Rekommendationerna gäller till den 29 februari 2024.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 7 februari 2022.

Rapportera och ersättning

Vaccinera är den e-tjänst som ska användas av vårdgivaren vid journalföring och rapportering av utförda vaccinationer. Varje vaccination registreras i Vaccinera som ett separat besök där den obligatoriska hälsodeklarationen i elektroniskt format knyts samman med varje patient.

E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot säsongsinfluensan, pneumokocker, MPR och covid-19 i Stockholms län.

Ersättning för säsongsinfluensan

Registrerade vaccinationer ger underlag för ersättning. Ersättningen betalas ut av Region Stockholm en gång per månad. Priserna per utförd vaccination varierar mellan säsong beroende på kostnad för vaccinet. Aktuellt pris meddelas inför varje influensasäsong, Vårdgivaren köper in vaccinet och får ersättning för detta i priset per utförd vaccination i Vaccinera.

För influensasäsongen 2023/2024 är ersättningen för varje utfört ”stick”:

 • 73 kronor (65 år eller äldre)
 • 83 kronor (riskgrupp under 65 år)
 • 67 kronor(barn i riskgrupp)
 • 65 kronor (pneumokocker)
 • 75 kronor (pneumokocker, särskilda riskgrupper)

Ersättning för covid-19 vaccin

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ersätter vaccinationer som rapporteras i Vaccinera. Ersättningsnivån är samma för alla vårdgivare som vaccinerar. Ersättningen inkluderar alla kostnader förenat med uppdraget, så som material och lokal. Själva vaccinet betalas centralt. Ersättningen är beslutad till:

 • 175 kronor per rapporterad vaccination med vaccin från Pfizer/BioNTech
 • 175 kronor per rapporterad vaccination med vaccin från Moderna

Ersättning till vaccinatörer

All ersättning sker via Vaccinera och utbetalas den 23:e månaden efter att vaccineringen registrerats och signerats i Vaccinera.

Signering av såväl ordination som administration ska ske senast 30 dagar efter registrerad vaccination för att ersättning ska utbetalas.

Ordination och journalföring

Beställa vaccin

Alla vårdgivare som vaccinerar på uppdrag av Region Stockholm ska beställa vacciner i beställningssystemet Proceedo. Vaccin mot covid-19 fördelas till vaccinatörerna utifrån behov och har en särskild beställningsrutin. Beställning av övriga vacciner måste ske i Proceedo för att beställande enhet ska erhålla avtalspriser samt få ersättning från hälso- och sjukvårdsförvaltningen för vacciner. Vacciner kan beställas i Proceedo med antingen leveranser från Apoex eller Tamro/Oriola. För sjukhusavdelningar och SLSO ska vacciner beställas i Proceedo med leveranser via Apoex.

Läs mer om att beställa vacciner och anslutning till Proceedo:

Rutiner för beställning av vacciner på rekvisition inom Region Stockholm. Inkluderar prislista och avtalsvillkor för upphandlade vacciner.

Rutiner och instruktioner för beställning av vaccin mot covid-19 i Region Stockholm.

Beställa vaccin mot säsongsinfluensa

Vacciner mot säsongsinfluensa beställs via Proceedo. För vårdgivare som inte är anslutna till Läkemedelsförsörjningstjänsten finns möjlighet till leverans via Tamro/Oriola vilket kräver en enklare inloggning.

Inloggning i Proceedo med leverans via Tamro/Oriola:

Beställa vaccin mot covid-19

Endast vaccinatörer med ett godkänt uppdrag från hälso- och sjukvårdsförvaltningen kan beställa covid-19-vaccin. Vacciner mot covid-19 beställs via Proceedeo med läkemedelsleveranser via Apoex (observera detta är inte samma version av Proceedo som används för beställning av vacciner från Tamro/Oriola).

Inloggning sker med e-tjänstekort och PIN. Behörighet måste registreras i EK och beställs med tre olika blanketter. Se information under länken här:

Inloggning i Proceedo för beställning av covid-19-vaccin görs via länken på denna sida

Inloggning och instruktioner. Här beställer du läkemedel på rekvisition, förutom cytostatika och individuellt anpassade TPN.

Vårdgivare med annat (befintligt) avtal inom Region Stockholm

Uppdraget att utföra ovan nämnda vaccinationer ingår i flera andra uppdrag inom Region Stockholm. Vårdgivare med vårdavtal om husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, geriatrik och läkarinsatser i särskilt boende och sjukhusavtal har vaccination i sina grunduppdrag och ska inte ansöka om Vårdval vaccination. Ändrade uppgifter registreras i e-blanketten.

Sjukhus

Verksamhet ansluten till sjukhus inom Region Stockholm ska endast kontakta respektive sjukhus vaccineraadministratör för att få inloggningsuppgifter till systemet Vaccinera. Dessa verksamheter ska inte fylla i e-blankett eller ansökan.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd för grunduppdraget och tilläggsuppdraget för covid-19-vaccination hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Det är varje enskild vaccinerande enhet som ska ansöka om Vårdval vaccination. Använder sig enheten av egna avtal med andra vårdgivare i syfte att till exempel ordinera vaccinet är det ändå den vaccinerande enheten som ska ha avtalet och därmed rätten att beställa vaccin samt journalföra/registrera i systemet Vaccinera.

Nya sökande

Så här ansöker du om Vårdval vaccination inklusive tilläggsuppdraget för covid-19-vaccination:

 1. Behörig firmatecknare undertecknar Ansökan om godkännande i två originalexemplar och postar till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
 2. Registrerar din mottagning i en elektronisk blankett.

Ovanstående två steg ska utföras för varje enskild mottagning där sökanden önskar bedriva verksamhet.

Observera att uppgifter om företaget och mottagningen ska vara desamma i ansökningshandlingarna och i elektroniska blanketten.

Ansökningsblankett för godkännande enligt lag om valfrihetssystem, LOV. Gäller för vårdval vaccination inklusive tilläggsuppdrag. Vid godkänd ansökan fungerar dokumentet också som avtal för verksamheten.

Efter att ni fyllt i och skickat in ansökan via pappersblankett ska ni även registrera era uppgifter i den elektroniska ansökan:

Om du har glömt dina inloggningsuppgifter kontaktar du serviceförvaltningens servicedesk.

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  Frågor om ansökan

  Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

  Registrator

  Husläkarverksamhet

  Vårdgivare som ansöker om Vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård registrerar sig endast i e-blankett.

  Inför driftstart

  När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver det som framgår av länken ovan göras inför driftstarten.

  Sida med samlad information om nödvändiga tekniska förberedelser för covid-19-vaccinatörer.

  Uppsägning av avtal

  Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

  Här finns information om hur avtal kan avslutas och ditt ansvar som vårdgivare om verksamheten upphör. Gäller alla former av vårdavtal.

  Marknadsföring av vaccination

  Kommunikationsmaterial om vaccination mot influensa och covid-19 att använda på webbplats, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen.

  Frågor och svar

  Vanligt förekommande frågor och svar om influensa- och covid-19-vaccinationer samt om pneumokockvaccination.

  Vaccinatörer i vårdvalet

  Kontakt för vårdgivare

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

  • Uppdaterad: 20 oktober 2023

  • Faktagranskad: 15 november 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Bodil Håkansson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen