Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccination mot pneumokocker ingår sedan den 1 december 2022 i ett nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper. Vaccinationsprogrammet omfattar personer 2 år och äldre inom medicinska riskgrupper (se nedan) samt personer det år de fyller 75 år. Vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram ska rapporteras till det Nationella vaccinationsregistret (NVR). Vaccinationerna registreras i Vaccinera och överföring till NVR sker automatiskt.

Utöver det nationella vaccinationsprogrammet erbjuds alla personer 65 år och äldre i Region Stockholm kostnadsfri vaccination mot pneumokocker. Det betyder att vaccinatörer ska erbjuda kostnadsfri pneumokockvaccination till äldre och riskgrupper liksom tidigare i enlighet med nedan. Även dessa vaccinationer dokumenteras i Vaccinera för regional ersättning.

Nytt sedan den 1 december 2023 är också att revaccination rekommenderas till en större grupp (se nedan).

Pneumokockvaccin

Det finns två olika typer av pneumokockvaccin, ett polysackaridvaccin, som innehåller antigen från pneumokockbakteriens kapsel (Pneumovax®), och konjugatvaccin som innehåller både polysackaridantigen och protein för att förbättra immunstimuleringen (Apexxnar®, Vaxneuvance®, Prevenar13® eller Synflorix®). Utvecklingen av konjugatvacciner har gått snabbt de senaste åren och nya preparat som ger skydd mot fler serotyper har godkänts och finns nu att tillgå.

Pneumokockvaccination med konjugatvaccin ingår i barnvaccinationsprogrammet och ger ett bra skydd till de flesta barn även om de tillhör en riskgrupp.

Vilket vaccin som ska ges till riskgrupper beror på ålder och eventuellt underliggande sjukdomar.

Vaccination av vuxna och barn över 2 års ålder med ökad risk för pneumokockinfektion

Ge en dos Pneumovax® till personer med ökad risk för allvarlig sjukdom med pneumokocker.

 • Personer som är 65 år eller äldre
 • Vuxna och barn över 2 år, med vissa kroniska sjukdomar;
  • kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom (till exempel KOL eller svår astma)
  • diabetes mellitus
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft som extrem fetma (störst risk vid BMI > 40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen

Om det gått mer än 5 år sedan föregående vaccination med Pneumovax® rekommenderas revaccination med Pneumovax. Läs mer om detta nedan. 

Barn som tidigare fått konjugatvaccin inom det allmänna vaccinationsprogrammet ges Pneumovax® minst två månader efter den sista givna dosen konjugatvaccin.

Se flödesschema nedan över vilka riskgrupper och vacciner som omfattas för personer med "ökad risk".

Vaccination av vuxna och barn från 2 års ålder med mycket hög risk för pneumokockinfektion

Personer med följande sjukdomar/tillstånd bedöms ha en mycket hög risk för allvarlig sjukdom med pneumokocker.

 • Aspleni eller hypospleni. Vaccinationen bör om möjligt ges mer än två veckor innan, alternativt minst två veckor efter, en splenektomi (se länk nedan under fördjupning)
 • Gravt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, till exempel organtransplanterade, cytostatikabehandlade eller behandling med motsvarande >15 mg prednisolon/dag, annan kraftigt immunsupprimerande medicinering eller TNF-hämmare i kombination med annan behandling (till exempel metotrexat).
 • Nefrotiskt syndrom
 • Cochleaimplantation
 • Likvorläckage
 • Cystisk fibros

Vuxna: Tidigare har personer med mycket hög risk för allvarlig sjukdom med pneumokocker erbjudits en dos Prevenar13®, följt av en dos Pneumovax®. Det nya vaccinet Apexxnar® är liksom Prevenar13® ett konjugatvaccin, men skyddar mot fler serotyper av pneumokocker. Vuxna med mycket hög risk erbjuds nu vaccination med en dos Apexxnar®. För personer med aspleni eller hypospleni, likvorläckage eller mycket gravt nedsatt immunförsvar (efter individuell bedömning) ges även en dos Pneumovax® tidigast 2 månader efter Apexxnar®. Revaccination med Pneumovax® rekommenderas när det gått minst 5 år sedan senaste dosen med Pneumovax.

Se flödesschema nedan över vilka riskgrupper och vacciner som omfattas för vuxna personer med "mycket hög risk".

Barn och ungdomar: Apexxnar®, det konjugatvaccin med bredast skydd (mot 20 serotyper), är ännu inte är godkänt för personer under 18 år. Barn och ungdomar med mycket hög risk för allvarlig sjukdom med pneumokocker ges det nya vaccinet Vaxneuvance® (med skydd mot 15 serotyper). Två månader efter vaccination med konjugatvaccin ges Pneumovax®. Revaccination med Pneumovax® rekommenderas när det gått minst 5 år sedan senaste dosen med Pneumovax.

Se flödesschema nedan över vilka riskgrupper och vacciner som omfattas för personer 2-17 år med "mycket hög risk".

Gäller barn från 2 år till och med 17 års ålder.

Revaccination

Nytt sedan den 1 december 2022 är att revaccination med Pneumovax® rekommenderas om mer än 5 år gått sedan senaste vaccination med Pneumovax®. Studier visar att skyddet efter vaccination med polysackaridvaccin avtar redan efter 3-5 år. Utifrån tidigare forskning rekommenderades inte revaccination med polysackaridvaccin på grund av risk för sämre immunsvar, så kallad hyporesponsiveness. Nya studier visar att revaccination med polysackaridvaccin är både säkert och ger ett gott immunsvar, såvida det gått minst 5 år sedan senaste dos. Revaccination ger då motsvarande antikroppsnivåer som vid grundvaccination och därmed förmodat likvärdigt skydd.

Hälsodeklaration, samtycke och mognadsbedömning

Information om hälsodeklaration, samtycke och mognadsbedömning vid vaccination inom Region Stockholm. Gäller covid-19, säsongsinfluensa och pneumokocker.

Fördjupning

Information och inspelade föreläsningar för vårdpersonal som arbetar med pneumokockvaccination av riskgrupper.

Vägledning för vaccination av vuxna patienter inför eller efter splenektomi.

Smittskydd Stockholms information om invasiv pneumokockinfektion.

Smittskydd Stockholms information om pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G (PNSP).

Kontakt

Veronica Woxén|Smittskyddssjuksköterska

Katarina Widgren|Biträdande smittskyddsläkare

 • Uppdaterad: 31 augusti 2023

 • Faktagranskad: 31 augusti 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Katarina Widgren, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen