Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Vaccination mot pneumokocker ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för riskgrupper. Vaccinationsprogrammet omfattar personer 2 år och äldre inom medicinska riskgrupper (se nedan) samt personer det år de fyller 75 år. Vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram ska rapporteras till det Nationella vaccinationsregistret (NVR). Vaccinationerna registreras i Vaccinera och överföring till NVR sker automatiskt.

Utöver det nationella vaccinationsprogrammet erbjuds alla personer från det år de fyller 65 år kostnadsfri vaccination mot pneumokocker i Region Stockholm. Samtliga vaccinationer dokumenteras i Vaccinera för regional ersättning.

Sammantaget ska vaccinatörer erbjuda kostnadsfri pneumokockvaccination till alla personer från det år de fyller 65 år samt till medicinska riskgrupper från 2 års ålder. Vaccination mot pneumokocker till dessa rekommenderade grupper är kostnadsfri året om.

Pneumokockvaccin

Det finns två olika typer av pneumokockvaccin, ett polysackaridvaccin, som innehåller antigen från pneumokockbakteriens kapsel (Pneumovax), och konjugatvaccin som innehåller både polysackaridantigen och protein för att förbättra immunstimuleringen (Prevenar 20 (tidigare Apexxnar), Vaxneuvance, Prevenar 13 eller Synflorix). Utvecklingen av konjugatvacciner har gått snabbt de senaste åren och nya preparat som ger skydd mot fler serotyper har godkänts och finns nu att tillgå.

Pneumokockvaccination med konjugatvaccin ingår i barnvaccinationsprogrammet och ger ett bra skydd till de flesta barn även om de tillhör en riskgrupp.

Vilket vaccin som ska ges till riskgrupper beror på ålder och eventuellt underliggande sjukdomar.

Vaccination av vuxna och barn från 2 års ålder med ökad risk för pneumokockinfektion

Ge en dos Pneumovax till personer med ökad risk för allvarlig sjukdom med pneumokocker.

 • Personer från det år de fyller 65 år
 • Vuxna och barn från 2 år, med vissa kroniska sjukdomar;
  • kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom (till exempel KOL eller svår astma)
  • diabetes mellitus
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft som extrem fetma (störst risk vid BMI > 40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen

Om det gått mer än 5 år sedan föregående vaccination med Pneumovax rekommenderas revaccination med Pneumovax. Läs mer om detta nedan. 

Barn som tidigare fått konjugatvaccin inom det allmänna vaccinationsprogrammet ges Pneumovax minst två månader efter den sista givna dosen konjugatvaccin.

Se del 1 i flödesschema nedan.

Vaccination av vuxna och barn från 2 års ålder med mycket hög risk för pneumokockinfektion

Personer med följande sjukdomar/tillstånd bedöms ha en mycket hög risk för allvarlig sjukdom med pneumokocker.

 • Aspleni eller hypospleni. Vaccinationen bör om möjligt ges mer än två veckor före, alternativt minst två veckor efter, en splenektomi (se länk nedan under fördjupning)
 • Gravt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, till exempel organtransplanterade, cytostatikabehandlade eller behandling med motsvarande >15 mg prednisolon/dag, annan kraftigt immunsupprimerande medicinering eller TNF-hämmare i kombination med annan behandling (till exempel metotrexat).
 • Nefrotiskt syndrom
 • Cochleaimplantation
 • Likvorläckage
 • Cystisk fibros

Tidigare har personer med mycket hög risk för allvarlig sjukdom med pneumokocker erbjudits en dos Prevenar 13, följt av en dos Pneumovax. Det nya vaccinet Prevenar 20 (tidigare Apexxnar) är liksom Prevenar 13 ett konjugatvaccin, men skyddar mot fler serotyper av pneumokocker. Personer med mycket hög risk erbjuds vaccination med en dos Prevenar 20.

För personer med aspleni eller hypospleni, likvorläckage eller mycket gravt nedsatt immunförsvar (efter individuell bedömning) ges även en dos Pneumovax tidigast 2 månader efter Prevenar 20. Revaccination med Pneumovax rekommenderas när det gått minst 5 år sedan senaste dosen med Pneumovax.

Prevenar 20 är nu godkänt även för barn och denna rekommendation omfattar därför alla från 2 års ålder med mycket hög risk för allvarlig sjukdom med pneumokocker. Barn som tidigare fått konjugatvaccin inom det allmänna vaccinationsprogrammet ges Prevenar 20 när minst ett år har gått efter den sista givna dosen konjugatvaccin.

Se del 2 i flödesschema nedan.

Revaccination

Revaccination med Pneumovax rekommenderas om mer än 5 år gått sedan senaste vaccination med Pneumovax. Studier visar att skyddet efter vaccination med polysackaridvaccin avtar redan efter 3–5 år.

Tidigare rekommenderades inte revaccination med polysackaridvaccin på grund av risk för sämre immunsvar, så kallad hyporesponsiveness. Nya studier visar att revaccination med polysackaridvaccin är både säkert och ger ett gott immunsvar, såvida det gått minst 5 år sedan senaste dos. Revaccination ger då motsvarande antikroppsnivåer som vid grundvaccination och därmed förmodat likvärdigt skydd.

Flödesschema

Flödesschema för pneumokockvaccinationer för personer med ökad respektive mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom.

Kombination av vacciner

Information om vilka vanliga vacciner som kan ges vid samma tillfälle.

Hälsodeklaration, samtycke och mognadsbedömning

Information om hälsodeklaration, samtycke och mognadsbedömning vid vaccination inom Region Stockholm. Gäller covid-19, säsongsinfluensa och pneumokocker.

Fördjupning

Smittskydd Stockholms information om invasiv pneumokockinfektion.

Smittskydd Stockholms information om pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G (PNSP).

Kontakt

Veronica Woxén|Smittskyddssjuksköterska

Katarina Widgren|Biträdande smittskyddsläkare

 • Uppdaterad: 30 maj 2024

 • Faktagranskad: 31 augusti 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Katarina Widgren, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen