Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Pneumokockvaccin

Det finns två olika typer av pneumokockvaccin, ett rent kolhydratvaccin, som bara innehåller antigen från pneumokockbakteriens kapsel (Pneumovax®), och ett konjugatvaccin som innehåller både dessa kolhydratantigen och ett protein för att förbättra immunstimuleringen (Prevenar13® eller Synflorix®).

Vilket vaccin som ska ges beror på ålder och eventuellt underliggande sjukdomar. De tre huvudgrupperna ses i punktform nedan, följt av en mer detaljerad beskrivning av de som har ökad eller mycket hög risk för pneumokockinfektion.

 • Pneumokockvaccination med konjugatvaccin ingår i barnvaccinationsprogrammet och ger ett bra skydd till de flesta barn även om de tillhör en riskgrupp.
 • För barn över 2 års ålder och vuxna med ökad risk för pneumokockinfektion rekommenderas vaccination med Pneumovax®.
 • Barn från 2 års ålder och vuxna med mycket hög risk rekommenderas vaccination med både Prevenar13® och Pneumovax®.

Vaccination av vuxna och barn över 2 års ålder med ökad risk för pneumokockinfektion

 • Vuxna och barn över 2 år, med vissa kroniska sjukdomar;

  • kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom (till exempel KOL eller svår astma)

  • diabetes mellitus

  • kronisk lever- eller njursvikt

  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft som extrem fetma (störst risk vid BMI > 40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen

 • personer som är 65 år eller äldre

Ge en dos Pneumovax®. Lokala biverkningar i form av rodnad, svullnad och ömhet är ganska vanligt efter vaccination och ibland kan kortvarig feber uppträda, men allvarliga biverkningar är mycket sällsynta. En vaccination ger skydd i många år och revaccination rekommenderas i regel inte.

Barn som tidigare fått konjugatvaccin inom det allmänna vaccinationsprogrammet ges PPV 23 minst två månader efter den sista givna dosen konjugatvaccin 

Se flödesschema nedan över vilka riskgrupper och vacciner som omfattas för personer med "ökad risk".

Vaccination av vuxna och barn från 2 års ålder med mycket hög risk för pneumokockinfektion

För personer som är immunsupprimerade eller har nedsatt mjältfunktion, samt för de som tillhör vissa andra grupper med mycket hög risk att drabbas av pneumokockinfektion, kan det anses medicinskt motiverat att kombinera Prevenar13® med Pneumovax®, även om det saknas skyddseffektdata. Även om Synflorix kommer att ersätta Prevenar13® som upphandlat konjugatvaccin från 1 september 2019, så är det bara Prevenar13 som har indikation för användning hos personer äldre än 5 år.

Personer med nedanstående tillstånd bedöms ha en mycket hög risk för pneumokockinfektion.

 • Aspleni eller hypospleni. Vaccinationen bör om möjligt ges mer än två veckor innan, alternativt minst två veckor efter, en splenektomi (se länk nedan under fördjupning)
 • Gravt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, till exempel organtransplanterade, cytostatikabehandlade eller behandling med motsvarande >15 mg prednisolon/dag, annan kraftigt immunsupprimerande medicinering eller TNF-hämmare i kombination med annan behandling (till exempel metotrexat).
 • Nefrotiskt syndrom
 • Cochleaimplantation
 • Likvorläckage
 • Cystisk fibros

Rekommenderat vaccinationsschema

Vaccinationsstatus Vaccinationsschema
Inte vaccinerad med pneumokockvaccin En dos PCV13 följt av en dos PPV23 minst två månader efter PCV13-dosen
Tidigare vaccinerad med konjugatvaccin En dos PPV23 minst två månader efter den senaste dosen med konjugatvaccin
Tidigare vaccinerad med polysackaridvaccin En dos PCV13 minst ett år efter den senaste PPV23-dosen.

Förtydligande till vaccinationsschema

Till tidigare inte pneumokockvaccinerad

 • En dos (0,5 ml) av Prevenar13® ges intramuskulärt följt av en dos Pneumovax® tidigast efter åtta veckor. Pneumovax® kan upprepas en gång när det gått minst fem år sedan den första dosen med Pneumovax®.

Till person tidigare vaccinerad med Pneumovax®

 • En dos Prevenar13® ges tidigast ett år efter senaste dosen av Pneumovax®.

  Pneumovax® kan upprepas en gång när det gått minst fem år sedan föregående dos av Pneumovax®. Detta gäller personer som har mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom. En revaccination med PPV23 rekommenderas rutinmässigt till personer med aspleni eller hypospleni. Efter individuell bedömning kan det övervägas även till övriga som har mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom. Det bör då ha gått minst fem år sedan förra PPV23-dosen.

Till person tidigare vaccinerad med konjugatvaccin (Prevenar®, Prevenar13® eller Synflorix®)

 • Detta blir aktuellt framför allt för barn från 2 års ålder som vaccinerats med konjugatvaccin som del av barnvaccinationsprogrammet. Till dessa barn ges en dos Pneumovax®, tidigast åtta veckor efter den senaste dosen av konjugatvaccinet. Pneumovax® kan upprepas en gång när det gått minst fem år sedan den första dosen med Pneumovax®.

Revaccination

Behovet av revaccination med ytterligare doser av pneumokockvaccin, förutom den upprepade dosen av Pneumovax® enligt ovan, är för närvarande inte fastställt.

Se flödesschema nedan över vilka riskgrupper och vacciner som omfattas för personer med "mycket hög risk".

Ovanstående rekommendationer kan komma att behöva revideras när ytterligare dokumentation av vaccination med konjugatvaccin hos äldre barn och vuxna finns tillgänglig.

Bakgrund

Nationella och regionala rekommendationer kan skilja sig åt

Folkhälsomyndigheten har den 1 september 2016 kommit med nationella rekommendationer om användning av konjugatvaccin till vuxna. De rekommenderar kombinationen Prevenar13® och Pneumovax® till fler grupper av vuxna med kronisk underliggande sjukdomar, än vad Stockholms läns landsting (SLL) gör. Skälen till att SLL är mer återhållsamma är en tveksamhet till både nyttan och den hälsoekonomiska konsekvensen av ett tillägg av Prevenar13® till så stora patientgrupper. Detta i sin tur beror framför allt på den serotypsförändring som skett i samhället sedan barnvaccinationerna startade.

Det finns mer än 95 olika serotyper av pneumokocker. De olika serotyperna skiljer sig åt bland annat genom att bakteriekapseln har olika typer av kolhydratantigen. I kolhydratvaccinet Pneumovax® ingår 23 olika serotyper medan konjugatvaccinet Prevenar13® innehåller 13 olika serotyper. När barnvaccinationerna med konjugatvaccin inleddes för ca 10 år sedan orsakades ca 75% av invasiva pneumokockinfektioner (infektioner där pneumokockbakterien kan isoleras från en annars steril lokal, som blod eller likvor) av en serotyp som ingår i Prevenar13®, medan motsvarande andel idag bara är 25-30% (beroende på ålder). Allt talar för att andelen svåra infektioner orsakade av serotyper som ingår i Prevenar13® kommer att fortsätta minska.

Vad mer skiljer ett kolhydratvaccin och ett konjugerat vaccin åt?

Det icke-konjugerade kolhydratvaccinet Pneumovax®, som innehåller 23 serotyper, ger ett cirka 60-procentigt skydd mot invasiv pneumokocksjukdom till personer med normalt immunförsvar. Vaccinet har dock flera påtagliga brister på grund av att det i huvudsak inducerar ett T-celloberoende immunsvar. Detta gäller i synnerhet vissa riskgrupper, såsom personer med betydande nedsättning av immunförsvaret.

Bristerna med kolhydratvaccinet Pneumovax® är sammanfattningsvis:

 • På grund av att inga minnesceller induceras är det svårt att uppnå ett tillfredsställande långvarigt/livslångt skydd
 • Gravt immunsupprimerade personer utvecklar inget eller ett dåligt antikroppssvar
 • Vaccineringen påverkar inte bärarskapet av pneumokocker och kan därför inte bidra till någon flockimmunitet
 • Det är osäkert om vaccinet erbjuder skydd mot icke-invasiv pneumokocksjukdom såsom pneumoni
 • Upprepade doser med alltför kort intervall (mindre än fem år) leder till hyporespons för vissa serotyper, det vill säga ett sämre antikroppssvar vid revaccination än vi primär vaccination.

Det konjugerade pneumokockvaccinet (Prevenar13® eller Synflorix®) givet till barn ger även skydd mot slemhinneinfektioner och pneumoni, minnesceller utvecklas och ett sekundärt antikroppssvar uppnås vid revaccination med möjligheter till ett mycket långvarigt skydd. Eftersom ett cellbundet immunsvar uppnås har konjugatvaccinet möjlighet att ge ett bättre immunsvar även till personer med immunosuppression.

Konjugatvaccinet har teoretiska fördelar även när det gäller vuxna, i synnerhet vissa mycket utsatta riskgrupper. Enstaka studier har också indikerat att även vuxna kan utveckla minnesceller efter vaccination med konjugerat vaccin. Tillsammans gör detta att det kan anses vara medicinskt motiverat att ge både konjugatvaccinet och kolhydratvaccinet till barn över 5 år och vuxna med mycket hög risk för pneumokockinfektion.

Prevenar13® innehåller 13 serotyper (mot 10 st för Synflorix®) och är till skillnad mot Synflorix inregistrerat till barn 6 veckor –17 års ålder och till vuxna från 18 års ålderför skydd mot invasiv pneumokocksjukdom, pneumoni och otit (otitindikationen gäller dock endast barn).

En stor studie i Holland har nyligen visat att Prevenar13® ger personer som är 65 år eller äldre ett ca 40-procentigt skydd mot pneumokockpneumoni orsakad av de typer som ingår i vaccinet och ett ca 70-procentigt skydd mot invasiv pneumokocksjukdom. Det totala antalet personer som kunde skyddas med hjälp av vaccinet var dock relativt litet, sannolikt beroende på att de typer som ingår i vaccinet inte är de som mest frekvent orsakar infektioner hos äldre personer.

Fördjupning

Vägledning för vaccination av vuxna patienter inför eller efter splenektomi.

Smittskydd Stockholms information om invasiv pneumokockinfektion.

Smittskydd Stockholms information om pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G (PNSP).

 • Uppdaterad: 18 januari 2021

 • Faktagranskad: 18 januari 2020

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Maria Rotzén-Östlund, Smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm