Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om legionella och hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Angeläget att försöka få ett nedre luftvägsprov! Diskutera med infektionsläkare.
 2. Förhållningsregler: Nej, smittar inte från människa till människa.
 3. Smittspårning: Inkubationstid 2-14 dagar. Vad kan vara smittkälla? Se exempel i smittskyddsblad för läkare. Om patienten har vårdats inom slutenvård eller på särskilt boende inom inkubationstiden och därmed skulle kunna vara smittad där, kontakta Vårdhygien Stockholm eller Smittskydd Stockholm (kontorstid).
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet. Ange smittland. Misstänkt vattenaerosol-exponering? Trädgårdsarbete och jord-exponering? Vid utlandsvistelse, ange resmål och hotell samt avrese- och ankomstdatum. Ange gärna om nedre luftvägsprov är taget.
 5. Kostnadsfrihet för patienten: Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Eftersom legionella är en objektburen smitta utreds smittkällan av Miljö- och hälsoskyddsinspektör i aktuell kommun i samarbete med Smittskydd Stockholm.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om legionella

Smittskyddsblad för patienter om legionella.

Smittspårning

Smittspårning av närkontakter är inte aktuellt. Smittspårning görs för att finna en objektburen smittkälla, såsom vatten eller jord. Detta sker i samarbete mellan Miljö-och hälsoskyddskontor och Smittskydd Stockholm, med hjälp av den information behandlande läkare ger.

Klinisk smittskyddsanmälan / Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • insjukningsdatum
 • sannolikt smittland (inhemsk/utländsk smitta)
 • vid utlandsvistelse, ange resmål och hotell samt avrese- och ankomstdatum
 • eventuell misstanke om smittkälla. Vattenaerosol? Trädgårdsarbete? Jordhantering?
 • ange gärna om nedre luftvägsprov är taget.

Handlingsprogram

Riktlinje för handläggning av misstänkt och verifierad vårdrelaterad legionellainfektion. Inkluderar även förebyggande åtgärder.

Statistik

Under 2023 anmäldes 48 fall av legionella, en minskning med 10 fall jämfört med 2022.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Kim Jüllig-Sedvall|Smittskyddssjuksköterska

Annie Velander|Utbildningssamordnare, smittskyddssjuksköterska

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Åsa Sjödin Leufvén|Biträdande smittskyddsläkare, enhetschef

Externa länkar

Kunskapssammanställning om legionella i miljön med fokus på förebyggande arbete och hur miljöutredningar görs för att identifiera och hantera smittrisker.

 • Uppdaterad: 17 april 2024

 • Faktagranskad: 12 juni 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Åsa Sjödin Leufvén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen