Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om legionella och hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Angeläget att försöka få ett nedre luftvägsprov! Diskutera med infektionsläkare.
 2. Förhållningsregler: Nej, smittar inte från människa till människa.
 3. Smittspårning: Inkubationstid 2-14 dagar. Vad kan vara smittkälla? Se exempel i smittskyddsblad för läkare. Om patienten har vårdats inom slutenvård eller på särskilt boende inom inkubationstiden och därmed skulle kunna vara smittad där, kontakta Vårdhygien Stockholm eller Smittskydd Stockholm (kontorstid).
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland. Misstänkt vattenaerosol-exponering? Trädgårdsarbete och jord-exponering? Vid utlandsvistelse, ange resmål och hotell samt avrese- och ankomstdatum. Ange gärna om nedre luftvägsprov är taget.
 5. Kostnadsfrihet: Nej, är inte en allmänfarlig sjukdom.

Eftersom legionella är en objektburen smitta utreds smittkällan av Miljö- och hälsoskyddsinspektör i aktuell kommun i samarbete med Smittskydd Stockholm.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Elektronisk smittskyddsanmälan

Gör en smittskyddsanmälan direkt via datorn. För detta måste du ha ett lösenord till SmiNet.

Utskrivbar blankett för smittskyddsanmälan av legionella

Fyll i eller skriv ut en tom blankett som du skickar via post till Smittskydd Stockholm. Används om du inte har ett lösenord till SmiNet.

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

 • insjukningsdatum
 • sannolikt smittland (inhemsk/utländsk smitta)
 • vid utlandsvistelse, ange resmål och hotell samt avrese- och ankomstdatum
 • eventuell misstanke om smittkälla. Vattenaerosol? Trädgårdsarbete? Jordhantering?
 • ange gärna om nedre luftvägsprov är taget.

Smittskyddsblad

Legionella - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om legionella

Legionella - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om legionella.

Smittspårning

Smittspårning av närkontakter är inte aktuellt. Smittspårning görs för att finna en objektburen smittkälla, såsom vatten eller jord. Detta sker i samarbete mellan Miljö-och hälsoskyddskontor och Smittskydd Stockholm, med hjälp av den information behandlande läkare ger.

Handlingsprogram

Legionella - Handlingsprogram vid misstänkt vårdrelaterad smitta

Riktlinjer för att handlägga fall av misstänkt vårdrelaterad legionellainfektion samt förebygga förekomst av legionella. Handlingsprogrammet gäller i slutenvården och särskilda boenden i Stockholms län.

Statistik

Legionella - helårsstatistik 2018.pdf

Under 2018 anmäldes 67 fall av Legionellainfektion jämfört med 47 fall 2017. Ökningen bestod även i år framför allt av inhemsk smitta.

Statistik - smittsamma sjukdomar

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Fredrik Lindström | Smittskyddssjuksköterska

Anna Hammarin | Smittskyddssjuksköterska, tjl 50 %

Maria-Pia Hergens | Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Ivonne Camaroni | Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

Legionella i miljön – hantering av smittrisker

Kunskapssammanställning om legionella i miljön med fokus på förebyggande arbete och hur miljöutredningar görs för att identifiera och hantera smittrisker.

 • Uppdaterad: 12 mars 2019

 • Faktagranskad: 6 december 2018

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm