Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om legionella och hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Angeläget att försöka få ett nedre luftvägsprov! Diskutera med infektionsläkare.
  2. Förhållningsregler: Nej, smittar inte från människa till människa.
  3. Smittspårning: Inkubationstid 2-14 dagar. Vad kan vara smittkälla? Se exempel i smittskyddsblad för läkare. Om patienten har vårdats inom slutenvård eller på särskilt boende inom inkubationstiden och därmed skulle kunna vara smittad där, kontakta Vårdhygien Stockholm eller Smittskydd Stockholm (kontorstid).
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland. Misstänkt vattenaerosol-exponering? Trädgårdsarbete och jord-exponering? Vid utlandsvistelse, ange resmål och hotell samt avrese- och ankomstdatum. Ange gärna om nedre luftvägsprov är taget.
  5. Kostnadsfrihet: Nej, är inte en allmänfarlig sjukdom.

Eftersom legionella är en objektburen smitta utreds smittkällan av Miljö- och hälsoskyddsinspektör i aktuell kommun i samarbete med Smittskydd Stockholm.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

  • insjukningsdatum
  • sannolikt smittland (inhemsk/utländsk smitta)
  • vid utlandsvistelse, ange resmål och hotell samt avrese- och ankomstdatum
  • eventuell misstanke om smittkälla. Vattenaerosol? Trädgårdsarbete? Jordhantering?
  • ange gärna om nedre luftvägsprov är taget.

Smittskyddsblad

Smittspårning

Smittspårning av närkontakter är inte aktuellt. Smittspårning görs för att finna en objektburen smittkälla, såsom vatten eller jord. Detta sker i samarbete mellan Miljö-och hälsoskyddskontor och Smittskydd Stockholm, med hjälp av den information behandlande läkare ger.

Handlingsprogram

Statistik

Kontakt

Telefon: 08-123 143 00 (växel)
Telefax: 08-123 143 01
E-post: registrator@smittskyddstockholm.se

 

Externa länkar