Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nationell patientöversikt, som ofta kallas NPÖ, är ett webbaserat verktyg för sammanhållen journalföring och nås antingen via journalsystemet eller via en länk åtkomlig till exempel på ett intranät. Inom Region Stockholm har TakeCare och Cosmic (Capio S:t Görans sjukhus) anslutit sig samt en del av de vårdgivare som använder journalsystemet WebDoc.  

Med NPÖ kan behörig vårdpersonal ta del av information som finns i patientens journal hos andra vårdgivare i Sverige oavsett journalsystem. För att få åtkomst till NPÖ krävs en vårdrelation med patienten och patientens samtycke.

Nyttor och effekter

NPÖ skapar värde på flera olika sätt:

 • Ökar patientsäkerheten i samband med patienternas vård och behandling då NPÖ hanterar sammanhållen journalföring mellan regionens huvudmän, vårdgivare och kommuner med olika journalsystem.
 • Ökar patientsäkerheten och effektiviserar vid vårdövergångarna mellan regionens olika huvudmän, vårdgivare och kommuner.
 • Tidsbesparande eftersom tid och resurser inte behöver läggas på att rekvirera journalkopior.
 • Då regionens invånare söker vård i annan region så hanterar NPÖ den sammanhållna journalföringen och bidrar till ökad patientsäkerhet och effektivitet på ett nationellt plan.

Så fungerar NPÖ

Inga journaler skickas mellan vårdgivare eller sparas någonstans när vårdpersonal söker information i NPÖ. Tjänsten fungerar som ett ”titthål” in i ett annat journalsystem som stängs igen när man går ut ur tjänsten. Informationen som är synlig går inte att ändra, skriva ut eller spara ner i sitt egna system. Informationen visas på samma sätt oberoende av vilket journalsystem som visar upp informationen.

Det här visas i NPÖ

Det kan skilja sig åt mellan vårdgivare och journalsystem gällande vilken information som visas upp i tjänsten men de vanligaste förekommande typerna av journalinformation från hälso- och sjukvården kan visas upp i NPÖ. Region Stockholms vårdgivare visar i huvudsak upp följande informationsmängder i NPÖ.

 • Anteckningar
 • Diagnoser
 • Vårdkontakter
 • Läkemedelsförteckningen (uthämtade förskrivna läkemedel)
 • Vissa provsvar
 • Vissa vaccinationer

Olika typer av informationsdelning

De vårdgivare som använder NPÖ för att ta del av journalinformation från andra vårdgivare kallas för konsumenter. De vårdgivare som gör egen information synlig kallas för producenter. Vårdgivare kan ansluta sig som både producent och konsument eller enbart konsument eller producent.

Ju fler vårdgivare som producerar information till NPÖ, desto större blir nyttan med tjänsten.

Krav för att ta del av information i NPÖ

För att få ta del av NPÖ krävs patientens samtycke och att man har en patientrelation samt att det har betydelse för vården av patienten. I en nödsituation kan tjänsten öppnas utan patientens samtycke om hen är medvetslös eller alltför medtagen för att ge sitt samtycke.

För att inloggningen ska vara säker och för att uppfylla patientdatalagens krav krävs att användaren identifierar sig med e-tjänstekort och är inlagd i ett medarbetaruppdrag för vård och behandling i HSA-katalogen (EK-katalogen).

Vårdgivarens informationsplikt

Vårdgivarens informationsplikt innebär bland annat plikten att informera om att man är ansluten till sammanhållen journalföring, varför, samt för vilka andra vårdgivare som uppgifterna görs tillgängliga.

Om du arbetar hos en vårdgivare som omfattar flera vårdcentraler, kliniker och sjukhus och därmed kan ta del av journaluppgifter hos dessa utan att tillämpa sammanhållen journalföring, är det viktigt att även informera patienter om detta.

Spärr

Patienten kan begära att uppgifter spärras och inte är åtkomliga för andra vårdgivare. En patient kan när som helst begära att den vårdgivare som har spärrat uppgifterna häver spärren.

Barn och ungdomar som har uppnått tillräcklig ålder och mognad kan spärra sina uppgifter. Det är vårdpersonalen som måste bedöma om barnet har uppnått sådan ålder och mognad. Vårdnadshavare kan enligt patientdatalagen inte spärra uppgifter i sina barns journaler.

Logg över NPÖ-slagningar

Varje gång någon läser i NPÖ registreras det och loggas. Denna logg har patienten rätt att ta del av. Loggar över NPÖ-slagningar är inte detsamma som loggar från ditt journalsystem. Det åligger varje vårdgivare att ha regelverk och rutiner för regelbunden uppföljning av användandet, exempelvis genom stickprovskontroller.

Anslutning till NPÖ för vårdgivare med journalsystemet TakeCare

 1. En förutsättning för anslutning är att vårdgivaren har vårdavtal med Region Stockholm.
 2. Vårdgivaren behöver skriva avtal med Inera om anslutning till deras tjänster via länken nedan om förfrågan om tjänst.
 3. När avtalet med Inera är klart meddelas Region Stockholms samordnare via e-tjanster.hsf@sll.se
 4. Journalsystemssupporten gör de inställningar som krävs i TakeCare.

Anslutning till NPÖ för vårdgivare som använder ett journalsystem som inte är anslutet till NPÖ

 1. En förutsättning för anslutning är att vårdgivaren har offentlig finansiering.
 2. Gå in via länken nedan till Ineras hemsida och läs om hur man beställer anslutning av journalsystem till NPÖ.

Beställ NPÖ

Informationsmaterial

Material om sammanhållen journalföring

Det finns även ett material om sammanhållen journalföring som bland annat innehåller patientbroschyr och affisch att sätta upp i utrymmen där patienter rör sig, information till vårdpersonal och kommunikationsansvarig. Broschyr och affisch kan beställas via Medicarrier på broschyrer@medicarrier.sll.se

Material om sammanhållen journalföring

Support

Kontakta ditt lokala verksamhetsstöd eller din journalsystemssupport för att få hjälp. 

Kontakt

För mer information om hur du ska göra för att börja använda NPÖ, kontakta oss:

Avdelningen digitalisering och IT

 • Uppdaterad: 7 oktober 2020

 • Faktagranskad: 19 oktober 2020

 • Redaktör: Irina Öström Zetterman

 • Faktagranskare: Annika Dyrén, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen