Brödsmule-navigation

Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos regioner, kommuner och privata vårdgivare i hela landet.

NPÖ är ett webbaserat verktyg för sammanhållen journalföring och nås antingen via ditt journalsystem eller via en länk som kan läggas till exempel på ett intranät. Inom Region Stockholm har TakeCare samt Cosmic på Capio S:t Görans sjukhus anslutit sig.

Nyttor och effekter

NPÖ är ett nationellt initiativ som syftar till:

 • Stärkt patientsäkerhet
 • Effektivare flöden för vårdövergångar mellan landsting, kommuner och privata vårdgivare

Innehåll i verktyget

NPÖ är ett "titthål" in i den sammanhållna journalinformationen. Genom NPÖ kan man bland annat se:

 • Patientinformation
 • Diagnoser
 • Journalanteckningar
 • Öppen- och slutenvårdskontakter
 • Prov- och undersökningsresultat
 • Läkemedelsförteckningen (uthämtade läkemedel förskrivna på recept)
 • Vissa vaccinationer

All tillgänglig information om patienten är översiktligt sammanställd på likartat sätt, oberoende av vilken vårdgivare och journalsystem som lagrar informationen.

Anslutna vårdgivare

Regioner, privata vårdgivare och kommuner kan ansluta sig till två typer av informationsdelning:

 1. Läsa: Vårdpersonal får möjlighet att, med patientens samtycke, läsa utvalda delar av journalinformation som upprättats hos andra vårdgivare.
 2. Visa: Vårdgivare kan tillgängliggöra utvalda delar av sin journalinformation för vårdpersonal hos andra vårdgivare.

Här kan du se vilka vårdgivare och andra organisationer inom varje region som visar och/eller tar del av information i NPÖ. Du kan även läsa om vilken information som visas.

Krav för att ta del av information i NPÖ

För att få ta del av NPÖ krävs patientens samtycke och att man har en patientrelation samt att det har betydelse för vården av patienten. I en nödsituation kan tjänsten öppnas utan patientens samtycke om hen är medvetslös eller alltför medtagen för att ge sitt samtycke.

För att inloggningen ska vara säker och för att uppfylla patientdatalagens krav krävs att användaren identifierar sig med e-tjänstekort och är inlagd i ett medarbetaruppdrag för vård och behandling i HSA-katalogen (EK-katalogen).

Vårdgivarens informationsplikt

Vårdgivarens informationsplikt innebär bland annat plikten att informera om att man är ansluten till sammanhållen journalföring, varför, samt för vilka andra vårdgivare som uppgifterna görs tillgängliga.

Om du arbetar hos en vårdgivare som omfattar flera vårdcentraler, kliniker och sjukhus och därmed kan ta del av journaluppgifter hos dessa utan att tillämpa sammanhållen journalföring, är det viktigt att även informera patienter om detta.

Spärr

Patienten kan begära att uppgifter spärras och inte är åtkomliga för andra vårdgivare. En patient kan när som helst begära att den vårdgivare som har spärrat uppgifterna häver spärren.

Barn och ungdomar som har uppnått tillräcklig ålder och mognad kan spärra sina uppgifter. Det är vårdpersonalen som måste bedöma om barnet har uppnått sådan ålder och mognad. Vårdnadshavare kan enligt patientdatalagen inte spärra uppgifter i sina barns journaler.

Logg över NPÖ-slagningar

Varje gång någon läser i NPÖ registreras det och loggas. Denna logg har patienten rätt att ta del av. Loggar över NPÖ-slagningar är inte detsamma som loggar från ditt journalsystem. Det åligger varje vårdgivare att ha regelverk och rutiner för regelbunden uppföljning av användandet, exempelvis genom stickprovskontroller.

Ansluta vårdgivare som har TakeCare

Förutsättningar för anslutning är:

 1. Vårdgivaren har ett vårdavtal med Region Stockholm
 2. Vårdgivaren ingår avtal om anslutning till den sammanhållna journalen NPÖ med Inera. Fyll i formuläret ansökan om avtal NPÖ på Ineras webbsida.
 3. Anslutning till NPÖ anmäls till Inera; via Stockholms regionala samordnare genom att mejla till e-tjanster.hsf@sll.se

Ansluta vårdgivare som inte har TakeCare

För att kunna ta del av information från NPÖ måste journalsystemet vara anslutet till tjänsten. Information om hur ett journalsystem ansluts till NPÖ finns på Ineras webbplats, under rubriken Införande.

Informationsmaterial

Material om sammanhållen journalföring

Det finns även ett material om sammanhållen journalföring som bland annat innehåller patientbroschyr och affisch att sätta upp i utrymmen där patienter rör sig, information till vårdpersonal och kommunikationsansvarig. Broschyr och affisch kan beställas via Medicarrier på broschyrer@medicarrier.sll.se

Material om sammanhållen journalföring

Support

Kontakta ditt lokala verksamhetsstöd eller din journalsystemssupport för att få hjälp. 

Kontakt

För mer information om hur du ska göra för att börja använda NPÖ, kontakta oss:

Avdelningen digitalisering och IT