Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
 • En remiss eller förfrågan ska initialt ställas till enbart en geriatrisk klinik (inga "solfjädersremisser").
 • Vårdplatserna ska användas effektivt, det vill säga inga väntande remisser så länge det finns lediga platser, enligt BelPort vid någon av länets geriatriska kliniker. Det innebär att patienter utanför den geriatriska klinikens upptagningsområde ska tas emot.
 • Platsbrist är inget motiv till avslag på remiss utan planering påbörjas omgående för övertagning hos den klinik som tagit emot förfrågan eller remiss.
 • Är patienten godkänd av en geriatrisk klinik gäller detta även i kontakt med övriga kliniker. Samtliga geriatriska kliniker har samma uppdrag och målgrupp. Om mottagande geriatrisk klinik i samband med godkännande av remiss inte kan bereda en plats inom 24 h och patienten ställs i kö, ska det framgå av remissvaret liksom orsaken. Remittenten kan då välja att skicka en förfrågan även till andra geriatriska kliniker innehållande uppgifterna ovan.

Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det av yttersta vikt att patienter som kan behöva utredas med medicinskteknisk utrustning som endast kan tillgodoses på akutsjukhusen inte remitteras direkt till en geriatrisk klinik. 

Olika regler för övertagning från vårdavdelning respektive akutmottagning:
För direktinskrivning från hem/SÄBO/närakut/akutmottagning ska godkänd remiss/förfrågan besvaras och patienten erbjudas plats inom tre timmar. Detta gäller dygnet runt, alla dagar.
Den geriatriska kliniken ska erbjuda plats inom 24 timmar efter godkänd remiss från vårdavdelning.

Remittering från vårdavdelning till geriatrisk klinik

 • Remiss/förfrågan utgår i första hand från patientens eventuella val av geriatrisk klinik i enlighet med valfrihetsprincipen inom samma vårdnivå. Patienten kan välja på de kliniker där ledig plats finns enligt BelPort. 
 • Om patienten avstår/inte kan välja ställs remiss/förfrågan i första hand till hemmakliniken om ledig plats finns enligt BelPort och i andra hand till valfri geriatrisk klinik enligt Belport. Kontaktad klinik ansvarar för att planera in patienten på den egna kliniken.
 • Om det inte finns någon tillgänglig plats enligt BelPort så skickas remiss till vårdgivaren med områdesansvar som ställer patienten i kö och ordnar med plats snarast möjligt.

En internet-baserad portal för beläggningsregistrering inom sjukvården. Här visas tillgängliga vårdplatser inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), specialiserad palliativ slutenvård (SPSV), geriatriska kliniker, specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus och specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus samt intensivvårdsenheter.

Direktintag från ambulans och jourläkarbil

 • Remiss/förfrågan utgår i första hand från patientens eventuella val av geriatrisk klinik i enlighet med valfrihetsprincipen inom samma vårdnivå.
 • Om patienten avstår/inte kan välja kontaktas i första hand hemmakliniken och i andra hand annan geriatrisk klinik som har ledig plats enligt Belport. Kliniken förbereder för att ta emot patienten.

Läs mer om geriatrikens uppdrag

Uppdrag och målgrupp för geriatrisk vård, ansvariga vårdgivare per geografiskt område, remittering, uppföljningsplan, rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter och fakturering.

 • Uppdaterad: 6 oktober 2023

 • Faktagranskad: 16 oktober 2023

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Camilla Westin Andersson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen