Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Målet med uppdraget är att skapa förutsättningar för så hög hälsorelaterad livskvalitet som möjligt. Patienten ska utifrån sina förutsättningar och önskemål uppnå bästa medicinska och rehabiliteringsmässiga resultat och så hög grad av autonomi som möjligt.

Uppdraget är sjukvård på specialistnivå som ställer krav på särskild kompetens inom vård av äldre hos all personal i teamet kring patienten. Utmärkande för uppdraget är det tvärprofessionella arbetssättet. En central del i uppdraget är nätverksbyggande i närområdet med aktörer i hela vårdkedjan inklusive de kommunala aktörerna.

Vårdgivaren ska ansvara för bedömning om patienten tillhör målgruppen och för intag till geriatrisk klinik enligt nedan.

Målgruppen för geriatrisk slutenvård är en patient:

 • som är biologiskt åldrad med funktionell svikt
 • och är beroende av andra för att klara sitt dagliga liv eller har flera samtidiga hälsoproblem

och som har

 • ett försämrat hälsotillstånd eller
 • behov av rehabilitering eller
 • behov av fortsatt vård efter vård vid akutsjukhus

och vars tillstånd fordrar

 • ett geriatriskt multiprofessionellt teamarbete.

Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen § 2.

 • Vårdgivaren ska försäkra sig om att patienten inte har ett förutsägbart behov av akutsjukhusets resurser och
 • att LEON-principen följts i varje enskild bedömning.

Målgruppen för utvidgad minnesutredning är:

 • patienter 65 år och äldre med symtom som vid demensliknande tillstånd som har genomgått basal minnesutredning i primärvården.

Geriatriska kliniker och vårdgivare

Inom den geriatriska specialistvården finns vårdgivare som är upphandlade enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), vårdgivare anslutna till Vårdval Geriatrik enligt lagen om valfrihet (LOV) samt Region Stockholms egna vårdgivare Stockholms läns sjukvårdsområde och i sjukhusavtal. Alla har samma geriatriska uppdrag och tar emot patienter från målgruppen.

Kliniker och vårdgivare som finns i länet. Uppdaterad 1 februari 2024.

Vårdval geriatrik 

För vårdgivare som har avtal eller vill ansöka om avtal inom vårdval geriatrik.

Uppdrag och målgrupp för geriatrisk vård, ansvariga vårdgivare per geografiskt område, remittering, uppföljningsplan, rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter och fakturering.

Geografiskt områdesansvar

De geriatriska klinikerna har geografiska upptagningsområden, vilka dessa upptagningsområden är framgår i dokumentet nedan. Patienten har själv rätt att välja bland länets geriatriska kliniker i mån av plats, enligt valfrihetsprincipen.

Alla geriatriska kliniker har ett geografiskt ansvarsområde utifrån klinikens lokalisering. Gäller från 1 februari 2024.

Länsövergripande MRSA-avdelning

Sabbatsbergsgeriatriken tillhandahåller länsövergripande MRSA-avdelning på Sabbatsbergs sjukhus inom geriatrisk vård.

Målgruppen är geriatriska patienter med MRSA-diagnos. Undantag är patienter med luftburen MRSA-smitta eller patient i behov av infektionsklinikens specialistkompetens.

Remissmottagaren ansvarar för att bedöma om en patient med MRSA-diagnos kan vårdas inom vårdgivarens uppdrag. I mån av plats kan patienter med ESBL-diagnos vårdas enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Remittering

Patienter som inte är i behov av utredning som kräver den medicintekniska utrustning som finns på akutsjukhusen kan remitteras direkt till en geriatrisk klinik.
Platstillgången på de geriatriska klinikerna framgår av BelPort, där klinikerna dagligen rapporterar tillgängliga vårdplatser.

Patienten har rätt att välja mellan de geriatriska klinikerna med tillgänglig plats i enlighet med valfrihetsprincipen inom samma vårdnivå. Om patienten avstår från att välja eller inte kan välja kontaktas den klinik som har områdesansvar där patienten bor, om det finns tillgänglig plats där. Annars skickas remiss till annan geriatrisk klinik med tillgänglig plats.

Så här remitterar du till geriatrisk klinik

Här finns information och instruktioner om remittering till en geriatrisk klinik.

Lediga platser på klinikerna

Alla geriatriska kliniker rapporterar in tillgängliga vårdplatser på webbplatsen Belport.

En internet-baserad portal för beläggningsregistrering inom sjukvården. Här visas tillgängliga vårdplatser inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), specialiserad palliativ slutenvård (SPSV), geriatriska kliniker, specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus och specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus samt intensivvårdsenheter.

Rapportering sker:

Vardagar mellan 7–8, 16–17 och 20–21.
Helger mellan 8–9 och 16–17.

Det behövs ingen inloggning för att komma in i Belport. Välj vårdtyp "Geriatrik" och "Stockholms län" så visas senast uppdaterade resultat från respektive klinik.

Namn på klinik, information om direktintag, tillgång till röntgen och lab, telefon till bakjour. Uppdaterad 9 oktober 2023.

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 maj 2019. Uppdaterad 13 november 2023.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 november 2020. Uppdaterad 13 november 2023.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 november 2020. Uppdaterad 13 november 2023.

Fakturering till och från Norrtälje

Patienter från Norrtälje kommun som vårdas utanför hemkommunen faktureras till Tiohundranämnden.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Ref nr 57241002
Box 804
761 28 Norrtälje

Patienter som kommer från andra kommuner i Stockholms län och får vård i Norrtälje faktureras från Tiohundranämnden direkt till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

En samlad inrapportering per vårdområde ska ske senast 31 januari 2025.

Syftet med registrering av klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är att, tillsammans med annan inrapportering av data, kunna följa följsamhet till uppdraget. I åtgärdsregistreringarna ingår dokumentation i journalen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedriver uppföljning och redovisar jämförelser mellan vårdgivare.

Avtalsuppföljning 2023

Sammanställning av hälso- och sjukvårdsförvaltningens avtalsuppföljning inom avtalsområdet geriatrik.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm följer upp hälso- och sjukvården på systemnivå, avtalsområden samt enskilda leverantörer.

Kontakt för vårdgivare

För frågor angående uppdrag geriatrisk vård kontakta:

Camilla Westin|handläggare

Enheten för Geriatrik, ASIH, SPSV och Prehospital vård

Relaterad information

Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

 • Uppdaterad: 5 april 2024

 • Faktagranskad: 1 november 2023

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Camilla Westin Andersson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen