Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Målet med uppdraget är att skapa förutsättningar för så hög hälsorelaterad livskvalitet som möjligt, där patienten utifrån sina förutsättningar och önskemål uppnår bästa medicinska och rehabiliteringsmässiga resultat och så hög grad av autonomi som möjligt.

Uppdraget är sjukvård på specialistnivå som ställer krav på särskild kompetens inom vård av äldre hos all personal i teamet kring patienten. Utmärkande för uppdraget är det tvärprofessionella arbetssättet. En central del i uppdraget är nätverksbyggande i närområdet med aktörer i hela vårdkedjan inklusive de kommunala aktörerna.

Målgruppen för geriatrisk slutenvård är en patient

 • som är biologiskt åldrad med funktionell svikt
 • och är beroende av andra för att klara sitt dagliga liv eller har flera samtidiga hälsoproblem

och som har

 • ett försämrat hälsotillstånd eller
 • behov av rehabilitering eller
 • behov av fortsatt vård efter vård vid akutsjukhus

och vars tillstånd fordrar

 • ett geriatriskt multiprofessionellt teamarbete.

Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen paragraf 2.

 • Vårdgivaren ska försäkra sig om att patienten inte har ett förutsägbart behov av akutsjukhusets resurser och
 • att LEON-principen följts i varje enskild bedömning.

Målgruppen för utvidgad minnesutredning är

 • patienter 65 år och äldre med symtom som vid demensliknande tillstånd som har genomgått basal minnesutredning i primärvården.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 9 mars 2020.

Godkända vårdgivare

Geriatriska kliniker och vårdgivare

Kliniker och vårdgivare som finns i länet. Uppdaterad 1 februari 2024.

Geografiska ansvarsområden

Alla geriatriska kliniker har ett geografiskt ansvarsområde utifrån klinikens lokalisering. Gäller från 1 februari 2024.

Remittera

Hur du gör när du remitterar en patient till en geriatrisk klinik, val av klinik, hur du hittar ledig vårdplats på BelPort samt får besked om direktintag.

Tillgänglighet

Namn på klinik, information om direktintag, tillgång till röntgen och lab, telefon till bakjour. Uppdaterad 9 oktober 2023.

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 9 mars 2020. Uppdaterad 13 november 2023.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

En samlad inrapportering per vårdområde ska ske senast 31 januari 2025.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm följer upp hälso- och sjukvården på systemnivå, avtalsområden samt enskilda leverantörer.

KVÅ-registrering

Syftet med registrering av klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är att, tillsammans med annan inrapportering av data, kunna följa följsamhet till uppdraget. I åtgärdsregistreringarna ingår dokumentation i journalen.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedriver uppföljning och redovisar jämförelser mellan vårdgivare.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om ansökningsprocessen.

Blankett för ansökan. Godkännande sker enligt lag om valfrihetssystem, LOV.

Inför driftstart

De kontroller/genomgångar som Beställaren kommer utföra under uppföljningsmötet inför driftstart.

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver det som framgår av länken ovan göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor om vårdvalet mejlas till funktionsbrevlådan:

Vårdval geriatrik|Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Här finns information om hur avtal kan avslutas och ditt ansvar som vårdgivare om verksamheten upphör. Gäller alla former av vårdavtal.

Kontakt för vårdgivare

Camilla Westin|handläggare

Enheten för Geriatrik, ASIH, SPSV och Prehospital vård

Relaterad information

 • Uppdaterad: 1 februari 2024

 • Faktagranskad: 16 oktober 2023

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Camilla Westin, hälso- och sjukvårdsförvaltningen