Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962), LOV. Inom vårdvalen har patienter alltid möjlighet att välja vårdgivare. Vårdval innebär även att du som vårdgivare har rätt att etablera dig fritt inom vårdområdet så länge du uppfyller vissa krav. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven. Ansökan kan göras löpande.

Ansökningsprocessen

 • Ta del av all information om de krav som ställs på dig som vårdgivare. Läs på sidan om det vårdvalsområde du vill ansöka inom. I förfrågningsunderlaget finns beskrivning av krav rörande uppdrag samt information om ersättning och uppföljning.

 • Planera för hur du tänker driva verksamheten utifrån kraven i förfrågningsunderlaget.

 • Fyll i ansökningsblanketten. Ansökan görs per mottagning, eller i några fall, per geografiskt område. Ansökningsblanketten undertecknas av behörig firmatecknare.

 • Fyll i "Kravlista - fysisk tillgänglighet avseende lokaler" samt eventuellt andra bilagor som ska bifogas till ansökan.

 • Skicka hela ansökan samt bilagor till den adress som står i förfrågningsunderlaget. När din ansökan mottagits får du en bekräftelse till den e-postadress du angett i ansökan.

 • Inom fyra månader att komplett ansökan inkom hälso- och sjukvårdsförvaltningen får du besked om godkännande eller avslag. Beslutet fattas av en hälso- och sjukvårdsnämndens Avtalsutskott. För Norrtälje fattas beslutet av direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Om din ansökan blir godkänd tecknas ett avtal med Beställaren, där du förbinder dig att följa de åtaganden som ställs i förfrågningsunderlaget.

Hitta aktuella vårdval:

Innan du fyller i ansökan

Se över din organisationsinformation

Innan du ansöker bör du se över din organisationsinformation på Bolagsverket och i IVO:s vårdgivarregister. Denna behöver vara exakt överensstämmande med det du anger på ansökan. Tillhör din organisation en större koncern kan det vara av än större vikt att fundera över vilka delar av koncernen som exempelvis arbetar inom samma vårdprocess och skulle ha fördel av informationsutbyte. Organisationsnummer styr exempelvis juridiskt ansvar och ägandeskap för patientinformation och påverkar därför hur patientinformation får delas i enlighet med sammanhållen journalföring.

Ta kontakt med förvaltningen av ditt vårdinformationssystem

Om du redan bestämt vilket vårdinformationssystem (journalsystem) som ska användas i verksamheten kan du ta kontakt med förvaltare/support redan innan ansökan fylls i och skickas in. Om du tillhör en organisation med eget katalogansvar i Elektroniska katalogen (EK) bör även katalogansvarig inkluderas tidigt i processen. Eftersom organisationsstrukturen även styr tillgång till rätt information i vårdinformationssystem, exempelvis vid spärrad information, är det viktigt att strukturen är uppsatt utifrån Patientdatalagen.

Planera namn på mottagningen

Mottagningens/enhetens namn kommer att visas i olika kanaler. Namnet ska följa svenska skrivregler och det ska framgå av namnet vilken typ av verksamhet det rör sig om. Namn som kan förväxlas med andra vårduppdrag ska undvikas. Ta hjälp av manualen för Hitta vård på 1177.se gällande enhetsnamn, se specifikt avsnitt om namnsättning.

Gäller från och med den 9 november 2023.

Planera driftsstart

Vid planering av driftstart behöver man utgå från flera faktorer. Handläggningen av ansökan ska ske inom 4 månader, det innebär att politiskt beslut om avslag eller godkännande ska ske inom 4 månader från dess att komplett ansökan inkom till hälso-och sjukvårdsförvaltningen.

När avtalet är undertecknat ska leverantören implementeras i ett flertal olika IT-system och som krävs för att kunna utföra uppdraget. Information om vilka system eller tjänster som krävs inom respektive avtalsområde finns i förfrågningsunderlaget i Informationshanteringsbilagan eller under rubriken Digitala förmågor i Uppdragsbeskrivningen. Hur de kravställda digitala förmågorna ska uppfyllas beskrivs för respektive digital förmåga.

Läs om hur du uppfyller de krav på digitala förmågor som finns i ditt vårdavtal.

Ordinarie handläggningstid för detta är 6-8 veckor. En realistisk planering är därför att driftstart planeras till tidigast 6 månader efter det att ansökan skickats in. Man behöver också ta i beaktande förändringsstopp för IT-systemen som äger rum två gånger/ år.

Under sommaren (mitten av juni till mitten av augusti) och vid jul och nyår (julhelgen till mitten av januari) finns det begränsad bemanning som hanterar Region Stockholms IT-system för vårdverksamhet. Under dessa perioder sker endast akuta förändringar i dessa IT-system. Tandvårdens leverantörer hanteras i andra IT-system och påverkas inte av förändringsstoppet. Detta innebär att driftstart av ny verksamhet i normalfallet inte kan ske under perioder med förändringsstopp. Infaller handläggningstiden under förändringsstopp behöver planerad driftstart flyttas fram.

Se beräkningsexempel nedan om driftstart.

Exempel A: Önskad driftstart 1 juni

Beslut om avtalet behöver fattas senast vid sammanträdet som äger rum i mitten av mars månad. Ansökan behöver senast inkomma i mitten av december. Efter det att avtal tecknats görs beställning av IT-system och handläggningstiden på 6-8 veckor hinner då avslutas innan perioden när förändringsstopp inträffar. 

Exempel B: Önskad driftstart 1 september

Beslut om avtal behöver fattats senast vid sammanträdet som äger rum i mitten av april. Ansökan behöver senast inkomma i mitten av januari. Handläggningstiden kommer inte att kunna slutföras innan förändringsstoppet som pågår under mitten av juni till mitten av augusti inträffar.

Om underleverantör ska anlitas

Om någon del av uppdraget ska utföras av underleverantör ska det framgå av LOV-ansökan. Huvudleverantören har det totala ansvaret för sin underleverantör och för att alla krav i avtalet som rör underleverantörens uppgifter är uppfyllda.

 1. Ange i ansökan om underleverantör ska anlitas och för vilken del av uppdraget.
 2. Ansökan ska innehålla ett intygande av att underleverantören uppfyller krav på kompetens och kapacitet. Om underleverantören är en vårdgivare ska registerutdrag från IVO:s vårdgivarregister bifogas.
 3. Underleverantörer har rätt till de tjänster och IT-system som krävs för att kunna utföra det uppdrag de är anlitade för. Ange vilka IT-system underleverantören ska ha tillgång till. Huvudleverantören ansvarar för att beställning sker. Underleverantören ska endast ha tillgång till det systemstöd som uppdraget kräver.

Information om hur avtalsparter kan använda underleverantörer. Gäller vårdavtal enligt LOV eller LOU.

Begär utdrag ur belastningsregistret

För att bidra till en god patientsäkerhet i Region Stockholm behöver alla nya sökande skicka in utdrag ur belastningsregistret för verksamhetschef och styrelsemedlemmar. Varje enskild person har enbart rätt att begära ut utdrag om sig själv. En fullmakt för annan person gäller inte.

Så här gör du för att begära ett utdrag ur belastningsregistret:

 1. Gå till polisens webbplats för information om hur du beställer utdrag ur belastningsregistret:
  Belastningsregistret - begär utdrag – Polisen
  Om du är folkbokförd i annat EU-land än Sverige kan du begära ut ett så kallat EU-utdrag via svenska polisen:
  Utdrag från ett annat EU-land – Polisen
  Om du är folkbokförd i ett land utanför EU kan du vända sig till ditt lands myndighet och begära ut motsvarande uppgifter.
 2. Välj registerutdraget som heter ”Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret”.
 3. När utdraget kommer till din folkbokföringsadress ska du inte öppna brevet. Skriv ”Innehåller utdrag ur belastningsregistret” på utsidan av kuvertet.
 4. Lägg det oöppnade brevet i ett separat kuvert som du skickar till:
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  Registrator
  Att: [Namn på handläggare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen]
  Box 30017
  104 25 Stockholm
  Skriv på kuvertet: ”Innehåller utdrag ur belastningsregistret” samt företagets namn (organisationsnamn).

Inför driftstart

Information för godkända vårdgivare:

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver det som framgår av länken ovan göras inför driftstarten.

Uppsägning av avtal

Här finns information om hur avtal kan avslutas och ditt ansvar som vårdgivare om verksamheten upphör. Gäller alla former av vårdavtal.

Kontakt

Vårdval Stockholm

Inkomna ansökningar för vårdval Stockholm registreras i hälso- och sjukvårdsnämndens diarium där de är sökbara:

Frågor om ansökan och godkännande för vårdval Stockholm kan ställas per e-post till:

Registrator

Vårdval Norrtälje

Inkomna ansökningar för vårdval Norrtälje registreras i diariet för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Handlingar kan begäras ut via registrator.

Frågor om ansökan och godkännande för vårdval Norrtälje kan ställas per e-post till:

Registrator Norrtälje

Kontaktuppgifter på respektive vårdavtals sidor

För frågor kring specifika upphandlingar eller vårdval finns även kontaktuppgifter på respektive vårdavtals sidor:

Hitta aktuella vårdval:

Relaterad information

Om de olika avtalsformerna för att bedriva vård.

 • Uppdaterad: 1 februari 2024

 • Faktagranskad: 29 januari 2024

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Annika Asplind, hälso- och sjukvårdsförvaltningen