Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Varje region ska erbjuda en god hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Regionerna beslutar sedan om hur de verksamheterna som de ansvarar för ska organiseras. Enligt lag ska patienter erbjudas valfrihet inom primärvården, något som i Region Stockholm erbjuds via Vårdval. 

  • Region Stockholm (inklusive Norrtälje) tillämpar idag olika former för att finansiera och styra hälso- och sjukvård och tandvård:
  • Vårdval enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
  • Upphandling enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).
  • Överenskommelse med regionägd vård.
  • Arvode enligt lag om läkarvårdsersättning (LOL) och lag om ersättning för fysioterapi (LOF).
  • Ersättning enligt tandvårdsreform 1999/2013, tandvårdslag (1985:125) och tandvårdsförordning (1998:1338)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är en del av Region Stockholm. Utifrån de behov av hälso- och sjukvård och tandvård som finns i länet beställer förvaltningen vård samt följer upp resultat och kvalitet. Syftet med uppföljningarna är att säkerställa att vårdgivare med avtal levererar den vård som länets invånare behöver.

Beslut om avtalsform fattas av Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN).

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg (KSON) i Norrtälje är en egen myndighet som bildades 2016. Förbundsmedlemmar i KSON är Region Stockholm och Norrtälje kommun. Utifrån Norrtälje befolknings behov av hälso- och sjukvård beställer KSONS förvaltning vård och omsorg, tecknar avtal och följer upp resultat och kvalitet. Syftet med uppföljningarna är att säkerställa att vårdgivare med avtal levererar den vård som Norrtäljes invånare behöver.

Vårdval enligt LOV

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal områden där regionen har inrättat vårdval enligt LOV. Vårdval innebär dels att patienten väljer vårdgivare inom vårdvalet och att du som vårdgivare har rätt att etablera dig inom vårdvalsområdet om du uppfyller samtliga uppställda krav. Om du inte lever upp till kraven i avtalet kan det sägas upp. Ansökan kan göras löpande.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om inom vilka avtalsområden ett valfrihetssystem ska upprättas i Stockholm och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg beslutar i Norrtälje. Godkännande av enskild vårdgivare beslutas om enligt delegationsordning.

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm (inklusive Norrtälje) eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om ansökningsprocessen.

I Region Stockholms budget för 2023 lyfter det nya politiska styret fram att hälso- och sjukvården ska bli mer behovsstyrd och ges i tid. I budgeten finns många olika initiativ som ska bidra till denna omställning. En del är att ta fram en omställningsplan för de vårdval som regionen ansvarar för gentemot hälso- och sjukvården.

Upphandlad vård enligt LOU

Upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (2016:1145) används för att upphandla viss vård. Vårdgivare som är intresserade kan lämna anbud på utlysta upphandlingar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om vilka avtalsområden som ska upphandlas enligt LOU i Stockholm och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg beslutar i Norrtälje. Tilldelning av avtal till vårdgivare med vinnande anbud beslutas om enligt delegationsordning.

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm (inklusive Norrtälje) eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.

Samtliga upphandlingar annonseras på särskild plattform. Det finns möjlighet att abonnera på annonserade upphandlingar.

Ägarförändring och överlåtelse av avtal inom LOV och LOU

Här finns information om vad som gäller vid ägarförändringar och överlåtelse av avtal och blankett för anmälan om förändrade ägarförhållanden.

Regionägd vård

Region Stockholm bedriver vård i såväl förvaltnings- som bolagsform. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tecknar överenskommelser med vård ägd av regionen. Överenskommelserna skapas genom förhandling mellan parterna.

Regionägd vård kan också ansöka om att få bedriva vård inom vårdvalen. I de fallen sker ansökan och avtalstecknande på samma sätt som för privata vårdgivare.

Information om överenskommelse med regionägd vård. Kontaktuppgifter för varje avtalsområde.

Lagreglerade läkare och fysioterapeuter

Lagreglerade läkare och fysioterapeuter arvoderas enligt lag om läkarvårdsersättning, LOL, och lag om ersättning för fysioterapi, LOF. Det går inte att vara verksam inom LOL/LOF och samtidigt vara verksam inom ett vårdval i Region Stockholm.

Samlad information för dig som driver en verksamhet som regleras av lagen om läkarvårdsersättning, LOL, och lagen om ersättning för fysioterapi, LOF.

Tandvård

Regionfinansierad tandvård bedrivs i olika former: avtalslös regionfinansierad tandvård för vissa vuxna samt enligt avtal i form av vårdval och upphandling.  

Här finns all information som gäller regionfinansierad tandvård.

Hantering av underleverantörer i Region Stockholms hälso- och sjukvård

Information om hur avtalsparter kan använda underleverantörer. Gäller vårdavtal enligt LOV eller LOU.

Avsluta avtal

Här finns information om hur avtal kan avslutas och ditt ansvar som vårdgivare om verksamheten upphör. Gäller alla former av vårdavtal.

Hitta vårdgivare

Om du vill söka efter andra vårdgivare som bedriver vård på uppdrag av Region Stockholm kan du söka efter vårdutbud i Utbudstjänst Region Stockholm. Invånare och patienter ska i första hand använda 1177 för att hitta vårdutbud och kontaktuppgifter.

Vårdutbudet listar vårdgivare som har avtal med, eller finansieras av Region Stockholm. Uppgifterna baseras på innehållet i vårdavtalen.

Relaterad information

Samlad information och regelverk om olika administrativa uppgifter och system som vårdgivare i Region Stockholm kan behöva för att driva sin verksamhet.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm följer upp hälso- och sjukvården på systemnivå, avtalsområden samt enskilda leverantörer.

Kontakt

Frågor om ansökan och godkännande kan ställas per e-post till:

Vårdval Stockholm

Registrator

Vårdval Norrtälje

Registrator Norrtälje

För frågor kring specifika upphandlingar eller vårdval finns även kontaktuppgifter på respektive vårdavtals sidor:

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm (inklusive Norrtälje) eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.

  • Uppdaterad: 29 mars 2023

  • Faktagranskad: 5 juli 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Annika Asplind, hälso- och sjukvårdsförvaltningen