Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Anmälan om förändrade ägarförhållanden

I vårdavtalet finns en klausul om att väsentliga ägarförändringar hos vårdgivaren/leverantören eller hos vårdgivarens/leverantörens eventuella moderföretag, ska utan dröjsmål anmälas till beställaren. Det blir aktuellt när ägarförändringen innebär att en ägare efter ändringen kommer att inneha 50 procent eller mer av aktierna/ägarandelarna eller motsvarande i det företag som är avtalspart med Region Stockholm eller dess moderföretag, eller om de ändrade ägarförhållandena leder till att det bestämmande inflytandet över leverantören på annat sätt förändras.

Vid en ägarförändring ska beställaren besluta om avtalet ska fortsätta gälla.

Handläggningstiden för beslut gällande anmälan om ändrade ägarförhållanden uppgår i normalfallet till 2–3 månader. Om ägarförändringen innebär att ändringar behöver göras i regionens it-system är handläggningstiden för ändring i systemen 6–8 veckor. Det innebär att en realistisk planering är att ägarförändringen kan vara beslutad och implementeras tidigast 4–5 månader efter att anmälan inkommit.

Under sommaren (mitten av juni till mitten av augusti) och vid jul och nyår (julhelgen till mitten av januari) finns det begränsad bemanning som hanterar Region Stockholms it-system för vårdverksamhet. Under dessa perioder sker endast akuta förändringar i dessa it-system. Handläggningstiden blir längre om ändringen inte hinner slutföras innan förändringsstoppet inträffar.

Tandvårdens leverantörer hanteras i andra it-system och påverkas inte av förändringsstoppet.

Begär utdrag ur belastningsregistret

För att bidra till en god patientsäkerhet i Region Stockholm behöver verksamhetschef och styrelsemedlemmar skicka in utdrag ur belastningsregistret. Varje enskild person måste själv begära ut sitt utdrag ur belastningsregistret

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om ansökningsprocessen.

Överlåtelse av avtal inom LOV (leverantörsbyte)

I vårdavtalet finns en klausul om överlåtelse av avtal. Där det framgår det att ingen av parterna äger rätt att överlåta eller pantsätta avtalet, eller någon annan rättighet eller skyldighet enligt avtalet, utan den andra partens skriftliga samtycke.

Vill du som vårdgivare överlåta ditt avtal till annan juridisk- eller fysisk person för att träda in som avtalspart med Region Stockholm istället för den avtalspart som avtalet är tecknat med gäller följande.

 • Region Stockholm godkänner inte överlåtelse av avtal som är tecknade enligt LOV och det gäller samtliga vårdvalsområden.
 • Den vårdgivare som vill att verksamheten ska bedrivas av annan vårdgivare/leverantör ansöker om uppsägning av sitt avtal och den vårdgivare/leverantör som vill bedriva verksamheten ansöker om att bli godkänd inom vårdvalet.
 • Den vårdgivare/leverantör som vill ändra företagsform, exempelvis om den avtalade verksamheten bedrivs som enskild firma och verksamheten istället ska bedrivas i aktiebolag gäller samma regler. Det vill säga att vårdgivaren/leverantören säger upp sitt avtal (enskilda firman) och gör en ny ansökan i den nya företagsformen (aktiebolaget).

Här finns information om hur avtal kan avslutas och ditt ansvar som vårdgivare om verksamheten upphör. Gäller alla former av vårdavtal.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om ansökningsprocessen.

Överlåtelse av avtal inom LOU (leverantörsbyte)

I vårdavtalet finns en klausul om överlåtelse av avtal. Där framgår det att ingen av parterna äger rätt att överlåta eller pantsätta avtalet, eller någon annan rättighet eller skyldighet enligt avtalet, utan den andra partens skriftliga samtycke.

Vill du som vårdgivare/leverantör överlåta ditt avtal till annan juridisk- eller fysisk person för att träda in som avtalspart med Region Stockholm gäller följande.
Region Stockholm kan godkänna överlåtelse av avtal om nedan särskilda omständigheter är uppfyllda enligt LOU:

 • Vid företagsomstruktureringar, inklusive uppköp, sammanslagningar, förvärv eller insolvens, och det förhållandet att en ny leverantör helt eller delvis inträder i den ursprungliga leverantörens ställe inte medför andra väsentliga ändringar av kontraktet. (17 kap, paragraf 13 LOU)
 • En underleverantör till leverantören får också inträda i leverantörens ställe (efter överenskommelse mellan leverantören, myndigheten och underleverantören). (17 kap, paragraf 13 LOU)

Dessutom gäller allmänna förutsättningar för leverantörsbyte:

 • Att den nya leverantören inte ska uteslutas enligt 13 kap 1 § eller 2 § första stycket (brott, obetalda skatter och avgifter)
 • Att den nya leverantören uppfyller de kvalificeringskrav som ställts i den ursprungliga upphandlingen.

Även om ovanstående omständigheter och allmänna förutsättningar är uppfyllda kan Region Stockholm av andra skäl avslå en överlåtelse av avtal.

Kontakta din avtalshandläggare för ytterligare information om vilka underlag som behöver lämnas in vid handläggningen av ditt ärende.    

Handläggningstiden för ärenden som avser överlåtelse av avtal till dess beslut fattats uppgår till cirka 3 månader om beslut fattas på delegation av hälso- och sjukvårdsdirektören eller avdelningschef. Handläggningstiden uppgår till cirka 4-5 månader om beslutet fattas av hälso- och sjukvårdsnämnden.
Överlåtelse av avtal innebär att ändring behöver göras i regionens it-system där handläggningstiden för ändring i systemen uppgår till 6-8 veckor. Det innebär att en realistisk planering är att överlåtelse av avtal kan vara beslutad och implementerad tidigast 5–7 månader efter att förfrågan om överlåtelse av avtal inkommit.

Under sommaren (mitten av juni till mitten av augusti) och vid jul och nyår (julhelgen till mitten av januari) finns det begränsad bemanning som hanterar Region Stockholms it-system för vårdverksamhet. Under dessa perioder sker endast akuta förändringar i dessa it-system. Handläggningstiden blir längre om ändringen inte hinner slutföras innan förändringsstoppet inträffar.

Tandvårdens leverantörer hanteras i andra it-system och påverkas inte av förändringsstoppet.

 • Uppdaterad: 26 januari 2024

 • Faktagranskad: 18 oktober 2023

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Annika Asplind, hälso- och sjukvårdsförvaltningen