Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I Region Stockholms budget för 2023 lyfter det nya politiska styret fram att hälso- och sjukvården ska bli mer behovsstyrd och ges i tid. I budgeten finns många olika initiativ som ska bidra till denna omställning. En del är att ta fram en omställningsplan för de vårdval som regionen ansvarar för gentemot hälso- och sjukvården.

Omställningsplanen har tagits fram med ett särskilt fokus på att säkerställa jämlik vård, minska kostnader för medicinskt omotiverad vård samt öka förutsättningar för forskning, utveckling och utbildning samt långsiktig kompetensförsörjning i hela hälso- och sjukvårdssystemet.

Omställningsplan vårdval beslutad

Primärvårdsnämnden (PVN) och hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade om hälso- och sjukvårdsförvaltningens förslag till omställningsplan för vårdval under PVNs respektive HSNs sammanträden den 19 och 20 juni 2023.

Genomförande

Arbetet med att ta fram omställningsplanen har genomförts i två etapper. Först gjordes en översyn av samtliga 38 vårdval som utgår från lagen om valfrihetssystem (LOV) för att identifiera vårdval med utmaningar. Faktorer som var viktiga i genomlysningen var främst jämlik vård, tillgänglighet, kompetensförsörjning, kostnadsutveckling, medicinskt omotiverad vårdkonsumtion, nivåstrukturering, patientsäkerhet samt forskning, utveckling och utbildning (FoUU). Därefter genomfördes utredning för de områden där störst utmaningar identifierats. I utredningarna undersöktes möjliga åtgärder kopplat till avtalsform baserat på avtalsområdets utmaningar och förutsättningar. Detta för att klargöra om problem kunde lösas genom revidering av vårdvalet eller krävde ändrad avtalsform och i så fall vilken. Vårdgivare och intressenter har involverats i olika skeden under arbetets gång.

Resultat

Omställningsplanen för vårdval innebär en succesiv omställning som ska implementeras stegvis. För varje område där omställning ska göras krävs ytterligare beslut om åtgärd i hälso- och sjukvårdsnämnden respektive primärvårdsnämnden. Vid förändrad avtalsform kommer även en ny plan för att omhänderta patienter tas fram. Totalt förändras 13 vårdval, främst genom en revidering eller ändrad avtalsform.

De vårdval som får en ändrad avtalsform är:

 • Geriatrik
 • Specialiserad allergologi
 • Specialiserad hudsjukvård
 • Specialiserad neurologi

De vårdval som revideras är:

 • Ortopedi och handkirurgi
 • Specialiserad gynekologi
 • Specialiserad ögonsjukvård (Vårdvalet specialiserad ögonsjukvård revideras i närtid samt på sikt upphandlas enligt LOU.)

Övriga förändringar:

 • Vårdval Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) samt Läkarinsatser på särskilda boenden kommer ses över inom ramen för en bredare utredning kring ett samlat uppdrag för vård i hemmet.
 • Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård ingår i en pågående uppföljning och utvärdering som kommer slutföras under hösten 2023, därefter ska ställningstagande göras kring ny avtalsform.
 • Vårdval intensivträning för rörelsehindrade avvecklas. Patienter ska istället omhändertas i övrigt befintligt vårdutbud.
 • Primärvårdsrehabilitering ska fortsätta utredas med inriktning att bedöma förutsättningarna för att upphandla enligt LOU samt verksamhet i den egenägda vården. Utredningen föreslås att även inkludera översyn av gränsdragning gentemot vårdval specialiserad fysioterapi för att säkerställa en samlad bild av rehabiliteringsinsatser.
 • Vårdval förlossning samt vårdval barnmorskemottagning har exkluderats från arbetet med omställningsplanen eftersom dessa vårdval utreds samlat gällande kvinnosjukvård, bland annat i uppdraget ”HSN uppdras att utreda en sammanhållen kvinnosjukvård inklusive en översyn av avtalsformer”.

I tjänsteutlåtandet finns mer detaljerad information kring förändringen för respektive vårdval. Läs tjänsteutlåtandet här:

I de fall en förändring ska göras beskrivs förväntad effekt samt förslag på hur patienterna ska tas om hand i stället. Om förändringen enbart handlar om revideringar i vårdvalet kommer patienterna fortsatt tas omhand inom vårdvalet. I övriga fall handlar det främst om att dessa patienter istället ska tas omhand i den egenägda vården eller att vården ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Inom vissa vårdområden kommer patienterna tas omhand i olika avtalsformer, exempelvis att vården erbjuds både genom LOU och egenägd vård eller genom vårdval och egenägd vård. I det fortsatta arbetet kring varje område där omställning föreslås kommer patienter, vårdgivare och profession involveras ytterligare.

Under hösten kommer hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbeta vidare med de åtgärder som omställningsplanen innebär. Alla förändringar kommer innan de implementeras att beslutas av HSN respektive PVN.

Frågor och svar

 • Uppdaterad: 20 juni 2023

 • Faktagranskad: 8 juni 2023

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Ulrika Almquist, hälso- och sjukvårdsförvaltningen