Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Samverkansöverenskommelsen om barn i behov av särskilt stöd (BUS) är framtagen av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm och Storsthlm.

Överenskommelse mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län.

Dokumentet riktar sig till personal i skola, i barn- och ungdomspsykiatrisk samt i barn- och ungdomsmedicinsk verksamhet.

Överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i länet med rutiner som är tänkta som vägledning inför, under och efter en placering.

Förtydligande av regelverk vid ansökan om skolskjuts. Uppdaterad 18 januari 2017.

Beslutsdokument om hur ansvarsfördelningen ser ut gällande utredning av förskolebarn inför en eventuell särskoleplacering.

Samordnad individuell vårdplan

Ifyllningsbart dokument för nedladdning.

Ifyllningsbart dokument för nedladdning.

Läkarintyg för särskild kost i skolan

Avvikelsehantering

Det finns rutiner för att rapportera de samverkansproblem, gällande överenskommelsen om barn och unga i behov av särskilt stöd (BUS), som finns inom Stockholms län. BUS-sekretariatet har tagit fram rutiner för att identifiera och förbättra samverkan mellan kommun och landsting som berör barn och unga i behov av särskilt stöd. Avvikelserapporteringen gäller både arbetet i stort, samt de lokala BUS-grupper som finns ute i kommunerna.

En kopia på avvikelseblanketten ska för kännedom skickas till BUS-sekretariatet via funktionsbrevlådor, se adresser nedan. BUS-sekretariatet består av tjänstemän från Storsthlm och regionens hälso- och sjukvårdsförvaltning. BUS-sekretariatet informerar BUSSAM om inkomna avvikelser samt bedömer om det finns avvikelser som pekar på behov av att riktlinjer, förtydliganden eller samverkansrutiner behöver tas fram på regional nivå. BUS-sekretariatet utreder inte enskilda avvikelser.

Blanketten gäller avvikelser i förhållande till BUS-överenskommelsen.

Redovisning av BUS-avvikelser inkomna under perioden 2019-01-01 till 2019-12-31.

BUS-nyhetsbrev

Information om det regionala utvecklingsarbetet för barn i behov av särskilt stöd (BUS).

Kontakt

BUS-avvikelser hsf

BUS-avikelser Storsthlm

Läs mer

Aktuella samverkansöverenskommelser mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län.

PM om barn i behov av särskilt stöd (BUS) och det länsövergripande utvecklingsarbetet under 2018. Uppdaterat 15 april 2019.

  • Uppdaterad: 26 oktober 2020

  • Faktagranskad: 13 september 2020

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Fatmanur Dinler, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen