Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Samverkan om hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna och regionen styrs av en huvudöverenskommelse som trädde i kraft i oktober 2022. Huvudöverenskommelsen beskriver hur samverkan mellan kommun och region ska ske på länsövergripande såväl som delregional och lokal nivå, samt hur samverkan ska följas upp.

Överenskommelser för vård och omsorg i samverkan

För samverkan finns en digital samlingssida där alla beslutade överenskommelser och tillhörande riktlinjer samlas. Samlingssidan garanterar att det bara finns en version och att det alltid är aktuell version som länkas på olika webbplatser. Den digitala samlingssidan är en gemensam yta men har sin hemvist på storsthlm.se.

Nyhetsbrev

Region Stockholm och länets kommuner ger ut ett gemensamt nyhetsbrev Vård och omsorg i samverkan med fokus på utvecklingen av samverkan mellan parterna. I nyhetsbrevet samlas aktuell information inom samverkansområdena. 

Boende med särskilt stöd och daglig verksamhet

Ansvarsfördelning mellan Region Stockholm och kommunen för patienter som bor i boende med särskild service eller daglig verksamhet enligt LSS.

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Lag (2017:162) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller sedan 1 januari 2018. Mellan regionen och kommunerna i Stockholms län gäller en överenskommelse om riktlinjer, fristdagar och betalningsansvar.

Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Samarbetsprojekt Origo

Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Origo är ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Polisregion Stockholm och Region Stockholm. På Origo finns team av yrkesverksamma, kuratorer, polis och barnmorska, från olika myndigheter som samarbetar under ett och samma tak.

Information om hälso- och sjukvården

Sammanställning av hur strukturen för akut vård är uppbyggd och vilka vårdområden som ingår i respektive vårdnivå.

Om geriatrisk vård: målgrupp, remittering och vårdgivare i Stockholms län.

Hemtjänstpersonalen i Stockholms län har ett eget telefonnummer för att snabbare komma fram till 1177 på telefon.

Om remittering

Här finns information och instruktioner om remittering till en geriatrisk klinik.

Remittenter till avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) hänvisas till Belport där ASIH-vårdgivare samt aktuell platstillgång visas utifrån de geografiska områdena i länet.

En internet-baserad portal för beläggningsregistrering inom sjukvården. Här visas tillgängliga vårdplatser inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), specialiserad palliativ slutenvård (SPSV), geriatriska kliniker, specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus och specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus samt intensivvårdsenheter.

Akutläkarbilar och jourläkarbilar ska kunna överlappa varandras verksamhetsområden vid exempelvis ansträngt läge, hög belastning eller av logistiska skäl. Den prehospitala läkartjänsten ingår som en del i Region Stockholms katastrofmedicinska beredskapsplan.

Samarbete

Information om vad samordnad individuell plan innebär och vad som ska framgå av planen.

Lifecare SP är ett it-stöd för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och används av de aktörer i Region Stockholm och länets kommuner som samverkar kring patienten i utskrivningsprocessen.

Persontransporter

En sjuktransportenhet eller en ej akut ambulanstransport kan behövas när patientens tillstånd kräver medicinsk övervakning, medicinsk utrustning och/eller vård under transporten.

Kontaktuppgifter för beställning och bokning av sjuktransport.

Läkemedel

För att enkelt nå apoteken finns här en lista på telefonnummer och öppettider för de största apoteken.

Processtöd

Här hittar du information om rutiner och andra åtgärder för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning.

Statistik

Statistik på kommunal nivå finns tillgänglig på såväl Folkhälsokollen som Vården i siffror.

Kontakt för vårdgivare

Gunilla Benner Forsberg|Utredare och projektledare

  • Uppdaterad: 13 juni 2024

  • Faktagranskad: 13 juni 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Gunilla Benner Forsberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen