Brödsmule-navigation

Region Stockholm, Kommunförbundet för Stockholms län (Storsthlm) och representanter för kommuner i Stockholms län, arbetar kontinuerligt fram överenskommelser kring områden där regionen och kommunerna måste samverka. Överenskommelserna innehåller riktlinjer för hur vårdgivaren ska samverka med kommunerna.

Överenskommelserna föreslås av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Kommunförbundet Stockholms län, därefter godkänns de av hälso- och sjukvårdsnämnden och de enskilda kommunerna. Överenskommelserna gäller i varje enskild kommun när kommunen beslutar att säga ja till dem.

Kommunernas beslut för de olika överenskommelserna kan följas på webbplatsen för Storsthlm.

Äldre

Delöverenskommelser

  • Samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommunfinansierad hälso- och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre (reviderad)
  • Samverkan för Individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre (ny)
  • God läkemedelsanvändning för äldre – gemensam målbild (ny)
  • Kostnadsfördelning för medicintekniska produkter i särskilt boende för äldre (ej reviderad)
  • Kostnadsfördelning för läkemedel och läkemedelsnära produkter i särskilt boende för äldre i Stockholms län (ej reviderad).

Missbruksvård

Psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning

Barn i behov av särskilt stöd (BUS)

Boende med särskilt stöd och daglig verksamhet

Egenvård

Habilitering och rehabilitering

Andningshjälp

In- och utskrivning i slutenvård

Gäller tills arbetssätten enligt den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård börjar användas.

Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvård

Lag (2017:162) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller sedan 1 januari 2018. Mellan regionen och kommunerna i Stockholms län gäller en överenskommelse om riktlinjer, fristdagar och betalningsansvar.

Lagen om samverkan vid utskrivning

Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Samarbetsprojekt

Origo

Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, ett samarbete mellan Region Stockholm, alla kommunerna i Stockholms län och Polismyndigheten.

Kontakt för vårdgivare

Relaterad information

Lagen om samverkan vid utskrivning

Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

WebCare

E-tjänst för sjukhus, primärvård, socialtjänst i Stockholm för att samordna vårdplaneringen för en patient. Behörighet, utbildning, beställning av åtkomstloggar, support.