Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm, Kommunförbundet för Stockholms län (Storsthlm) och representanter för kommuner i Stockholms län, arbetar kontinuerligt fram överenskommelser kring områden där regionen och kommunerna måste samverka. Överenskommelserna innehåller riktlinjer för hur vårdgivaren ska samverka med kommunerna.

Överenskommelserna föreslås av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Kommunförbundet Stockholms län, därefter godkänns de av hälso- och sjukvårdsnämnden och de enskilda kommunerna. Överenskommelserna gäller i varje enskild kommun när kommunen beslutar att säga ja till dem.

Kommunernas beslut för de olika överenskommelserna kan följas på webbplatsen för Storsthlm.

Statistik

Statistik på kommunal nivå finns tillgänglig på såväl Folkhälsokollen som Vården i siffror.

Vård och omsorg om äldre

Storsthlm och Region Stockholm har gemensamt följt upp överenskommelsen som togs fram och fastställdes våren 2015.

Delöverenskommelser

  • Samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommunfinansierad hälso- och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre 
  • Samverkan för Individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre 
  • God läkemedelsanvändning för äldre – gemensam målbild 

Beroendevård

Tilläggsöverenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i Region Stockholm gällande samverkan kring personer med missbruk/beroende av spel om pengar.

Psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning

Barn i behov av särskilt stöd (BUS)

Samverkansöverenskommelsen mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län, rutiner för avvikelsehantering samt kontakt.

Boende med särskilt stöd och daglig verksamhet

Ansvarsfördelning mellan Stockholms kommuner och Region Stockholm gällande vårdansvar för personer i boende med särskilt stöd och i daglig verksamhet enligt LSS.

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet omfattar personer med ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och personer som omfattas av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Personerna som omfattas har rätt till avgiftsfri munhälsobedömning i hemmet, samt nödvändig tandvård, till samma avgift som öppen hälso- och sjukvård. Kostnaden ingår i högkostnadsskyddet. Läs mer i överenskommelsen på StorSthlms webbplats:

Barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Överenskommelse mellan regionen och länets kommuner som ska säkerställa att barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet får tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård på samma villkor som andra barn och unga.

Rutinen beskriver hur parterna ska samverka för att säkerställa överenskommelsens intentioner. Dokumenten finns på Storsthlms webbplats här:

Egenvård

Habilitering och rehabilitering

Andningshjälp

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Lag (2017:162) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller sedan 1 januari 2018. Mellan regionen och kommunerna i Stockholms län gäller en överenskommelse om riktlinjer, fristdagar och betalningsansvar.

Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Samarbetsprojekt

Kontakt för vårdgivare

Gunilla Benner Forsberg|Utredare och projektledare

Relaterad information

Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

E-tjänst för sjukhus, primärvård, socialtjänst i Stockholm för att samordna vårdplaneringen för en patient. Behörighet, utbildning, beställning av åtkomstloggar, support.

  • Uppdaterad: 30 juni 2022

  • Faktagranskad: 2 februari 2022

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Gunilla Benner Forsberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen