Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Överenskommelser mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län

Region Stockholm och Storsthlm har tagit fram en huvudöverenskommelse om samverkan kring hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och regionen. Överenskommelsen gäller från oktober 2022. Huvudöverenskommelsen beskriver hur samverkan mellan kommun och region ska ske på länsövergripande såväl som delregional och lokal nivå, samt hur samverkan ska följas upp.

Kommunerna och regionerna har en långvarig samverkan kring hälsa, vård och omsorg. Mellan kommunerna och regionen finns ett tjugotal länsövergripande överenskommelser inom olika sakområden. Överenskommelserna underlättar för insatser där båda parterna är inblandade. 

Överenskommelser och tillhörande riktlinjer mellan kommunerna i länet och Region Stockholm inom området social välfärd och hälsa.

Statistik

Statistik på kommunal nivå finns tillgänglig på såväl Folkhälsokollen som Vården i siffror.

Vård och omsorg om äldre

Storsthlm och Region Stockholm har gemensamt följt upp överenskommelsen som togs fram och fastställdes våren 2015.

Delöverenskommelser

  • Samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommunfinansierad hälso- och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre 
  • Samverkan för Individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre 
  • God läkemedelsanvändning för äldre – gemensam målbild 

Beroendevård

Tilläggsöverenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i Region Stockholm gällande samverkan kring personer med missbruk/beroende av spel om pengar.

Psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning

Barn i behov av särskilt stöd (BUS)

Samverkansöverenskommelsen mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län, rutiner för avvikelsehantering samt kontakt.

Boende med särskilt stöd och daglig verksamhet

Ansvarsfördelning mellan Stockholms kommuner och Region Stockholm gällande vårdansvar för personer i boende med särskilt stöd och i daglig verksamhet enligt LSS.

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet omfattar personer med ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och personer som omfattas av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Personerna som omfattas har rätt till avgiftsfri munhälsobedömning i hemmet, samt nödvändig tandvård, till samma avgift som öppen hälso- och sjukvård. Kostnaden ingår i högkostnadsskyddet. Läs mer i överenskommelsen på StorSthlms webbplats:

Barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Överenskommelse mellan regionen och länets kommuner som ska säkerställa att barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet får tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård på samma villkor som andra barn och unga.

Rutinen beskriver hur parterna ska samverka för att säkerställa överenskommelsens intentioner. Dokumenten finns på Storsthlms webbplats här:

Egenvård

Habilitering och rehabilitering

Andningshjälp

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Lag (2017:162) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller sedan 1 januari 2018. Mellan regionen och kommunerna i Stockholms län gäller en överenskommelse om riktlinjer, fristdagar och betalningsansvar.

Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Samarbetsprojekt

Kontakt för vårdgivare

Gunilla Benner Forsberg|Utredare och projektledare

Relaterad information

Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

  • Uppdaterad: 12 oktober 2022

  • Faktagranskad: 2 februari 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Gunilla Benner Forsberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen