Till start

Vårdgivarguiden

Akutläkarbilar

Det finns tre akutläkarbilar i Region Stockholm.

Akutläkarbilarna bemannas av team med läkare och sjuksköterskor med specialistutbildningar i anestesi och akutsjukvård och är länets högsta medicinska prehospitala kompetens. Akutläkarbilarna dirigeras till de mest allvarliga uppdragen för att hantera patienter med sviktande vitalparametrar och de ska även kunna stötta och komplettera övrig prehospital verksamhet genom bedömning, prioritering och behandling samt att bedöma vårdbehov och vårdform.

Målgrupp

Akutläkarbilarnas målgrupp omfattar alla personer i alla åldrar som bor eller vistas i Stockholms län.

Förmedling och prioritering av uppdrag

Akutläkarbilarnas uppdrag tilldelas av prioriterings- och dirigeringstjänsten, som sköts av SOS Alarm. Det är alltid patientens medicinska behov som styr hur ett uppdrag prioriteras.

Läkaren i akutläkarbilen kan göra en medicinsk bedömning av patient i hemmet eller motsvarande, initierat av prioriterings- och dirigeringstjänsten, ambulanssjukvården eller närakuter. Bedömningsuppdrag kan även röra de patienter som väntar på ambulans och finns på prioriterings- och dirigeringstjänstens väntelista. Läkaren kan vid behov medfölja ambulanssjukvårdens resurser, räddnings- och ambulanshelikopter. Läkaren i akutläkarbilen ska kunna bistå ambulanspersonal vid SITS-uppdrag (sjukvårdsinsatser till sjöss) men även kunna utföra egna uppdrag.

Jourläkarbilar

Jourläkarbilarna är en funktion i Region Stockholms prehospitala läkartjänst. Jourläkarbilarna bemannas med läkare som är specialister i allmänmedicin eller akutsjukvård eller en ST-läkare. Läkaren arbetar i team tillsammans med en undersköterska.

Jourläkaren gör medicinska bedömningar och behandlingar på plats i patientens hem när det inte är möjligt eller lämpligt att ta sig till husläkarmottagning, närakut eller akutmottagning. Jourläkaren kan också, vid behov, remittera patienten till rätt vårdform.

Det ingår också i jourläkarens uppdrag att utfärda dödsbevis och dödsorsaksintyg samt vårdintyg i patientens hem eller motsvarande.

Målgrupp

Jourläkarbilarnas målgrupp omfattar alla personer i alla åldrar som bor eller vistas i Stockholms län. Särskild hänsyn ska tas till patienter som av olika anledningar har svårt att själva ta sig till vården, exempelvis barnfamiljer, äldre, funktionsnedsatta eller patienter med smittsam sjukdom.

Väntetid

Patientens väntetid på en jourläkare kan variera, främst beroende på hur många patienter som väntar på hembesök. Patienten kommer att kontaktas av prioriterings- och dirigeringstjänsten för att få en preliminär ankomsttid.

Förmedling och prioritering av uppdrag

De flesta av jourläkarbilarnas uppdrag förmedlas via 1177 till Regions Stockholms prioriterings- och dirigeringstjänst som sköts av SOS Alarm AB. Sjuksköterskorna på 1177 avgör om en patient är i behov av en läkarkontakt baserat på kriterier i Hänvisningsstödet.

Hänvisningsstödet

Jourläkarbilarna kan även få uppdrag direkt från prioriterings- och dirigeringstjänstens prehospitala bakjour för att avlasta eller förstärka ambulanssjukvården, när det bedöms lämpligt. Den prehospitala bakjouren kan även tilldela jourläkarbilarna uppdrag som inkommer från sjuksköterskor i basal hemsjukvård jourtid, LSS-boenden, vissa korttidsboenden samt avvikande laboratoriesvar av akut karaktär.

Jourläkarbilarnas uppdrag omfattar även att kunna bidra till att förstärka övrig prehospital vård vid exempelvis hjärtstopp och allvarlig händelse.

Arbetstider och geografisk omfattning

En akutläkarbil är bemannad dygnet runt och två akutläkarbilar bemannas mellan 07:00 och 21:00 årets alla dagar.

Jourläkarbilarna finns i tjänst vardagar mellan 17:00 och 08:00, samt dygnet runt under helger och röda dagar.

Både akutläkarbilarnas och jourläkarbilarnas uppdrag omfattar hela Stockholms län.

Läs mer

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 juni 2018.

Här finns information och instruktioner om remittering till en geriatrisk klinik.

Om hur den prehospitala vården i Stockholm prioriteras och samordnas, och vilka avtal som finns för olika former av ambulanssjukvård i Stockholms län.

  • Uppdaterad: 13 november 2023

  • Faktagranskad: 13 november 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Anneli Jonasson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen