Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Lag (2017:162) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska främja en god vård för den enskilde som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionalt finansierade öppna vården. Ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård i omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende så hållas så korta som möjligt.

Enligt lagen ska parterna, det vill säga regionen och kommunerna tillsammans fastställa gemensamma riktlinjer för samverkan och komma överens om tidpunkt för kommunens betalningsansvar samt vilka belopp som ska betalas.

Lagen ligger i linje med inriktningen i planen för framtidens hälso- och sjukvård där primärvården ska ta emot en större andel patienter.

Om den regionala överenskommelsen

Sedan 2020 gäller långsiktig regional överenskommelse, mellan Region Stockholm och länets kommuner, om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen ger långsiktiga och stabila förutsättningar för att utveckla samverkan kring en trygg, säker och effektiv utskrivningsprocess med patienten i fokus i enlighet med lagen.

Överenskommelsen är en övergripande, vägledande ramöverenskommelse som utgår från en gemensam målbild som ger stöd för berörda aktörer i den praktiska tillämpningen.

Långsiktig regional överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i länet, om samverkan vid utskrivning från slutenvården, gäller från 1 januari 2020.

Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen gäller mellan parterna Region Stockholm och Storsthlm/kommunerna i Stockholms län från den 1 januari 2020.

Gemensamma rutiner

Region Stockholm och Storsthlm, i samråd med kommuner och vårdgivare har utformat gemensamma rutiner som beskriver hur olika aktörer ska arbeta enligt lagen. För att stötta samtliga berörda parter i en säker tillämpning av lagen ger gemensamma rutiner för utskrivning från somatisk slutenvård, psykiatrisk heldygnsvård och utskrivning av barn och unga ytterligare stöd.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

It-stödet Lifecare SP 

Lifecare SP är ett it-stöd för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och används av de aktörer i Region Stockholm och länets kommuner som samverkar kring patienten i utskrivningsprocessen. 

Lifecare SP är ett it-stöd för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och används av de aktörer i Region Stockholm och länets kommuner som samverkar kring patienten i utskrivningsprocessen.

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den regionala överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län.

Kontakt

För frågor kring den nya lagen om samverkan vid utskrivning:

Funktionsbrevlåda - Lagen om samverkan vid utskrivning

Maria Andersson|Huvudprojektledare

  • Uppdaterad: 19 december 2023

  • Faktagranskad: 19 december 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Anelli Berntzon Johansen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen