Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Överenskommelsen utgår från lagens intentioner

Överenskommelsen är en övergripande, vägledande ramöverenskommelse som utgår från en gemensam målbild som ger stöd för berörda aktörer i den praktiska tillämpningen. Länsövergripande ramar för samverkan fastslås och en ny modell för tillämpning av kommunernas betalningsansvar införs.

Övergripande målformuleringar:

 • Arbetet med utskrivningsprocessen är en del i den samordnande vård och omsorgen.
 • Ingen ska behöva vara kvar på sjukhus när hen inte behöver det.
 • Den som behöver ska få sjukhusvård så länge hen behöver det.
 • Region och kommun samordnar insatser på alla nivåer med den enskilde i fokus.

Presentationsmaterial om den långsiktiga överenskommelsen mellan Region Stockholm och länets kommuner för att utveckla samverkan och arbetssätt i linje med lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Presentationsmaterial (pdf) om den långsiktiga överenskommelsen mellan Region Stockholm och länets kommuner för att utveckla samverkan och arbetssätt i linje med lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Betalningsmodellen

En genomsnittlig betalningsmodell har införts. Kommunernas fristdagar ska sänkas i etapper för att säkerställa en trygg och säker omställning för den enskilde och möjliggöra utveckling av arbetssätt och samverkan. 

Fyra förändringar i betalningsmodellen:

 • Beräkningsgrund: Från individuella fristdagar till genomsnittliga fristdagar. Det genomsnittliga antalet dagar räknas utifrån samtliga patienter som skrivits ut inklusive de patienter som skrivs ut dag noll. Om medeltidvården överstiger satt nivå blir kommunen betalningsansvarig.
 • Startpunkten: 0-dag införs. Noll-dag är då patienten skrivs ut samma dag de är utskrivningsklara. I den genomsnittliga modellen räknas noll-dagen in i medeltidvården.
 • Dagar: från att räkna vardagar till att räkna kalenderdagar.
 • Ersättningsbelopp: från regionala ersättningsnivåer till Socialstyrelsens rekommenderade belopp.

Regelverk och principer för fakturering

Principer för fakturering har arbetats fram med utgångspunkt i  betalningsmodellen och med syfte att förenkla och effektivisera processen.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ansvaret för fakturering det ansvaret vilade tidigare på de enskilda sjukhusen.

Sedan 2020 har hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvaret för fakturering inom somatiken. Nya principer för fakturering har arbetats fram med utgångspunkt i den nya överenskommelsens betalningsmodell.

Övriga rutiner och arbetssätt 

 • Slutenvården ska meddela öppenvården och/eller kommunen att en patient med behov av fortsatta insatser har skrivits in
 • Slutenvården ska meddela berörda verksamheter att patienten är utskrivningsklar
 • Den regionalt finanseriade öppenvården ska utse en fast vårdkontakt. Det är den fasta vårdkontakten som ansvarar för att SIP genomförs när patienten önskar det.
 • Samordnad individuell plan (SIP) ska fortsatt erbjudas till alla patienter som behöver insatser av både regionen och kommunen. Det är patienten som avgör om en SIP-planering behövs, inte vårdaktören.

Gemensamma utvecklingsområden

Utöver reglering av betalningsansvar identifierar parterna fem gemensamma utvecklingsområden:

 • Implementering och kvalitetssäkring av utskrivningsprocessen.
 • Informationssystem och videokommunikation.
 • Uppföljning av utskrivningsprocessen olika delar.
 • Förebyggande av undvikbara inskrivningar och återinskrivningar.
 • Framtidens sammanhållna och samordnade hälsa, vård och omsorg.

IT-stöd anpassat för alla vårdaktörer

IT-stödet Lifecare SP bidrar till en trygg och säker utskrivningsprocess, med minskad manuell hantering för medarbetarna.

Lifecare SP är ett it-stöd för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och används av de aktörer i Region Stockholm och länets kommuner som samverkar kring patienten i utskrivningsprocessen.

Läs mer

Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen gäller mellan parterna Region Stockholm och Storsthlm/kommunerna i Stockholms län från den 1 januari 2020.

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den regionala överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län.

Kontakt

Funktionsbrevlåda - Lagen om samverkan vid utskrivning

Gunilla Benner Forsberg|Utredare och projektledare

 • Uppdaterad: 8 maj 2023

 • Faktagranskad: 8 maj 2023

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Gunilla Benner Forsberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen