Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Sedan 2010 gäller att en individuell plan upprättas om regionen, kommunen eller den enskilde bedömer att det behövs. För regionens del gäller planeringen hälso- och sjukvårdsinsatser.
 
Målgruppen är såväl vuxna som barn, som behöver insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten enligt Hälso- och sjukvårdslagen, 16 kap. 4§ HSL, och socialtjänstlagen, 2 kap. 7§ SoL.

Vägledning för vuxna och äldre i Stockholms län

Ett vägledningsdokument finns för planering av samordnad individuell plan, SIP. Målgruppen är personer från 18 år. Syftet med samordnad individuell plan är att personen i fråga får den hjälp han/hon behöver och har rätt till. Planen kan upprättas efter samtycke med den enskilde.

Av planen ska det framgå

  1. Vilka insatser som behövs
  2. Vilka insatser respektive huvudman ska svara för
  3. Vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller regionen, och
  4. Vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.
Vägledningen har tagits fram av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Kommunförbundet Stockholms län tillsammans med representanter från vårdgivare, kommuner och brukarföreningar.

Vägledning till personal om samordnad individuell plan, SIP. Gäller vuxna inklusive personer över 65 år. Gäller från 2017.

SIP-mallar för barn och unga

För familjer vars barn kommer i kontakt med både hälso- och sjukvården och socialtjänsten finns nedanstående två mallar. Den samordnade individuella planen ska förbättra samarbetet mellan de berörda myndigheterna och se till att barnets behov inte hamnar mellan olika ansvarsområden.

Ifyllningsbart dokument för nedladdning.

Ifyllningsbart dokument för nedladdning.

Ladda ner vägledning, blanketter och mallar

Hämta vägledning, blanketter för samtycke, mallar och manual att använda för planering av SIP:

Checklista till personal om samordnad individuell plan, SIP.

Kallelse till möte för samordnad individuell plan, SIP. För att se dokumentet måste du ladda ner det.

Mall för samordnad individuell plan, SIP. För att se dokumentet måste du ladda ner det.

En medgivandeblankett där den enskilde lämnar ett giltigt samtycke.

En genomgång av det rättsliga läget när det gäller sekretess i samband med upprättandet av en samordnad individuell plan.

Patientinformation

Patientinformation om samordnad individuell plan finns på 1177.se:

En broschyr från Brukarkraft till unga över 18 år med psykisk ohälsa och drogproblem om SIP.

En broschyr från Brukarkraft för unga mellan 13-18 år som handlar om SIP.

Kontakt

Jocelyne Ängeslevä|Handläggare

  • Uppdaterad: 11 januari 2023

  • Faktagranskad: 11 januari 2023

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Jocelyne Ängeslevä, hälso- och sjukvårdsförvaltningen