Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Med anledning av Folkhälsomyndighetens riktlinjer och upphävande från
och med 9 februari 2022 av dess föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:104) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 med mera vill hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppmärksamma läkare och fysioterapeuter inom LOL och LOF på följande avseende heltidskravet.

Tillämpning

Region Stockholms tillämpning avseende heltidskravet bygger på
lagtexterna i LOL och LOF samt på proposition 1996/97:123, privata vårdgivare.

En läkare och fysioterapeut anses enligt paragraf 8 i LOL och LOF som heltidsverksam om han eller hon arbetar minst 35 timmar per vecka i genomsnitt eller har arbetat minst denna tid någon tolvmånadersperiod under de senaste två åren.
Genomsnittet är beräknat utifrån arbete 40 timmar per vecka 45 veckor om året. Sambandet mellan årsarbetstid och ersättning framgår av paragraf 17 i LOL och LOF.
Så kallat takbelopp 1 enligt förordningarna till LOL och LOF, benämnt sammanlagt mottaget arvode, utgör därmed heltid, 100 procent. Arbetad tid kan inte mätas eller värderas, och bedömningen utgår därför från upparbetad ersättning.

Rätt till ersättning

Uppfyllt heltidskrav är en förutsättning för rätt till ersättning, och följaktligen en förutsättning för ersättningsetablering. Om heltidskravet inte är uppfyllt och frånvaro som motiverar avvikelse från heltidskravet inte styrks, upphör rätten till ersättning. Se villkor vid tillfällig frånvaro.

Uppföljning av heltidskravet

Enligt beslut av hälso- och sjukvårdsnämnden 25 augusti 2020 är gränsen för förvaltningens uppföljning av heltidskravet fastställd till 75 procent av takbelopp per sammanlagt arvode. Förvaltningen har dock beaktat omständigheterna kring smittspridning av covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och inte genomfört uppföljningar som under normala förhållanden.

Kommande uppföljningar

I linje med nuvarande omständigheter och ovannämnda beslut av Folkhälsomyndigheten om upphävande, kommer förvaltningen vid kommande uppföljningar av heltidskravet inte att beakta pandemi, restriktioner, förhindrande av smittspridning och dylika skäl som orsak att avvika från heltidskravet i tiden från och med 9 februari 2022.

Läs mer

Se paragraf 5 i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning och paragraf 4 i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi.

  • Uppdaterad: 12 december 2023

  • Faktagranskad: 12 december 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Charlotte Björnmalm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen