Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Kultur är centralt för livskvalitet och folkhälsa och kan även öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet vid en rad olika sjukdomar och tillstånd. Forskning visar att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdom, psykiska trauman och sociala problem samt kan ge positiva fysiologiska effekter.

Konst, kultur och arkitektur i hälso- och sjukvården kan minska nedstämdhet och ångest vid psykisk ohälsa, vara en resurs i rehabiliteringsarbete, minska smärta och bidra till ett minskat behov av lugnande mediciner vid kirurgiska ingrepp.

Kulturupplevelser erbjuder ofta sociala arenor vilket har en positiv inverkan på den psykiska hälsan genom att öka självkänslan och ge hopp och kan bidra till en mer effektiv och personcentrerad hälso- och sjukvård. En sådan vård utgår ifrån ett synsätt som innebär att fokus sätts på hela människan och på individens friska resurser, trots sjukdom och andra svårigheter, vilket i sin tur kan bidra till förkortade vårdtider.

Konst i vårdmiljö

På länets sjukhus och vårdmottagningar finns en av landets största samlingar av modern och samtida konst.  Miljön betyder mycket för patienter och deras anhöriga i mötet med vården och skapar även trivsel för personalen.

Projektstöd kultur och hälsa

För att den som vistas i vården ska få uppleva en kulturverksamhet som är återkommande finns Projektstöd kultur och hälsa. Det finansierar exempelvis VR-lek, musikterapi och clowner i vården.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Kompetenscentrum för kultur och hälsa har i uppdrag att öka kännedomen om kulturområdets potential som ett komplement till vård och behandling. Genom att samla patienter, vårdgivare, kulturliv och forskning, kan kultur integreras i regionens ordinarie vård- och äldreomsorgsverksamhet.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa stöttar och genomför innovativa pilotprojekt och utvärderingsinsatser, tar fram utbildningsmaterial samt bedriver kommunikationsinsatser.

Vårdgivare som är intresserade av att inleda ett samarbete är välkommen att kontakta Kompetenscentrum för kultur och hälsa.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Webbkurs i kultur och hälsa

Kompetenscentrum för kultur och hälsa har tagit fram webbkursen ”Kultur för hälsa och välbefinnande” som beskriver kulturens betydelse för hälsa. Kursen bygger på aktuell forskning på området, en översiktsstudie från WHO och på konkreta exempel. Den synliggör hur kultur kan vara ett komplement till övrig vård, prevention och behandling.

Kursen är kostnadsfri, kräver inga förkunskaper och tar cirka 20 minuter att genomföra. Den riktar sig främst till den som arbetar inom hälso- och sjukvården, men ligger öppen på Region Stockholms utbildningsportal Lärtorget för alla som är intresserade.

Läs mer

  • Uppdaterad: 18 december 2023

  • Faktagranskad: 18 december 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Johanna Lindberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen