Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm har en lång tradition av att arbeta med konst och kultur i vårdmiljöer. På länets sjukhus och vårdmottagningar finns en av landets största samlingar av modern och samtida konst. Just miljön betyder mycket för patienter och deras anhöriga i mötet med vården och skapar även trivsel för personalen.

För att den som vistas i vården ska få uppleva en kulturverksamhet som är återkommande finns Projektstöd kultur och hälsa. Det finansierar exempelvis VR-lek, musikterapi och clowner i vården.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Kompetenscentrum för kultur och hälsa verkar för att kultur integreras i länets vård och omsorg utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet för att på så sätt etablera en kulturunderstödd vård.

Forskning visar att kulturinsatser kan öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet vid en rad olika tillstånd. En kulturunderstödd vård är därför en viktig pusselbit som kan bidra till en mer effektiv och personcentrerad vård och omsorg. En sådan vård utgår ifrån ett salutogent synsätt. Det innebär att fokus sätts på hela människan och på individens friska resurser, trots sjukdomar och svårigheter.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa ska därför samla, sprida och främja forskning samt bidra till metod- och kompetensutveckling vad gäller en kulturunderstödd vård.

Läs mer på Kompetenscentrum för kultur och hälsas hemsida:

Webbkurs i kultur och hälsa

Kompetenscentrum för kultur och hälsa har tagit fram webbkursen ”Kultur för hälsa och välbefinnande” som beskriver kulturens betydelse för hälsa. Kursen bygger på aktuell forskning på området, den rapport som WHO har publicerat, och konkreta exempel. Den synliggör hur kultur kan vara ett komplement till övrig vård, prevention och behandling.

Kursen är kostnadsfri, kräver inga förkunskaper och tar cirka 20 minuter att gå. Den riktar sig främst till den som arbetar inom hälso- och sjukvården, men ligger öppen för vem som helst att gå på Region Stockholms utbildningsportal Lärtorget.

  • Uppdaterad: 4 maj 2021

  • Faktagranskad: 18 januari 2021

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Johanna Lindberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen