Till start

Vårdgivarguiden

Gemensamma termer och begrepp

Beskrivningssystemet bygger på tillämpning av internationella och nationella klassifikationer och på ett regelverk för rapportering av vårdkontakter. Det utgår i första hand från nationellt definierade termer och begrepp. Med vårdkontakt avses bland annat slutenvårdsepisoder, besök i öppenvård, telefonkontakt och liknande.

Nationella beskrivningssystem till fler vårdgrenar

I vårdinformatiks uppdrag ingår att införa nationella beskrivningssystem inom alla vårdgrenar i Region Stockholm. Detta innebär tillämpning av klassifikationerna ICD-10-SE respektive ICF för beskrivning av medicinskt innehåll respektive funktionstillstånd. KVÅ används för att beskriva åtgärder och användning av kostnad per patient, KPP, för rapportering av resursåtgång för enskilda vårdkontakter.

Jämförelser kan göras med DRG och KPP 

Till det nationella beskrivningssystemet räknas också DRG, diagnosrelaterade grupper, där patienters vårdkontakter med liknande medicinskt innehåll och åtgärder och resursåtgång enligt KPP grupperas till något av drygt 1200 DRG i NordDRG-systemet. Detta ger en övergripande beskrivning av vårdens innehåll och resursåtgång för olika typer av vård och möjliggör jämförelser på nationell nivå.

Regionalt och nationellt samarbete

Vårdinformatik deltar i det nationella arbetet för utveckling av vårdens beskrivningssystem och erbjuder utbildning på området via e-learning och återkommande föreläsningar.

Vårdinformatik finns representerade i Nationella grupperingar.

  • SWEX, svenska expertgruppen för utveckling av NordDRG CC
  • Referens-/expertgrupp avseende KPP (kostnad per patient)
  • Ett antal utvecklingsprojekt vid Socialstyrelsen
  • Nationellt Nätverk för primärklassificering

Vårdinformatik samverkar med vårdgivare i registreringsgrupper.

Ett möte med registreringsgruppen innehåller information från hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt diskussioner om hur olika vårdkontakter ska beskrivas och rapporteras. Frågor som vårdinformatik har fått och besvarat via e-post tas också upp för kunskapsutveckling för hela gruppen.

Representanterna i registreringsgrupper har i uppdrag att vidarebefordra den information som ges på mötena till sina kollegor och medarbetare.

Kontakt

  • Uppdaterad: 1 december 2021

  • Faktagranskad: 1 december 2021

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Katriina Pernaa Bäckman, hälso- och sjukvårdsförvaltningen