Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Kommuner inom Stockholms län inbjuds att ansöka om att teckna avtal om logopedi i språkförskoleverksamhet.

Uppdrag och målgrupp

En språkförskoleverksamhet representerar ett behandlingskoncept där legitimerad logoped och högskoleutbildad pedagogisk personal arbetar tillsammans. Barngruppen är liten och personaltätheten är högre jämfört med övrig förskoleverksamhet.

Målgruppen är barn i förskoleålder med grav språkstörning som sin mest framträdande funktionsnedsättning och i behov av habiliteringsinsatser i mer än sex månader.

Syftet med avtal för logopedinsatser i kommunal förskoleverksamhet är att erbjuda logopedisk behandling integrerat i vardagssituationer och aktiviteter. Barn med grav språkstörning erbjuds genom detta behandlingskoncept individuell språklig behandling och behandling i mindre grupp med logoped samt kommunikativ och språklig stimulans genom hela personalgruppens specifika kompetens med fokus på språkstimulerande aktiviteter och kommunikativ interaktion i vardagen.

Kommuner inom Stockholms län kan ansöka om att få en legitimerad logoped till verksamheten. Region Stockholm har kvalitetskriterier som kommunerna måste möta för att ett avtal kan tecknas om Logopedi i språkförskoleverksamhet vilka beskrivs i "Specifik uppdragsbeskrivning".

Uppdraget omfattar till exempel

 • att logopeden medverkar i antagningsprocess i aktuell kommun
 • att samtliga pedagoger är högskoleutbildade och tillsammans med logoped/-er reserveras för språkförskoleverksamheten
 • att pedagoger och logoped/-er i verksamheten har specifikt avsatt tid för samverkan kring barn med grav språkstörning
 • att logoped i samverkan med varje barn och dess närstående upprättar en individuell habiliteringsplan
 • att utforma språkförskolans barngrupp/-er i enlighet med avtalskriterierna.

Utformning av barngrupper i språkförskoleverksamhet

Segregerad barngrupp

En språkförskoleavdelning med segregerad barngrupp

 • ska ta emot maximalt åtta barn
 • ska ha en legitimerad logoped med sysselsättningsgrad 100 procent
 • ska ha minst tre pedagoger med sysselsättningsgrad 100 procent vardera.

Integrerad barngrupp

En språkförskoleavdelning med integrerad barngrupp

 • ska ta emot maximal tolv barn, varav högst sex barn med språkstörning.

En integrerad barngrupp

 • ska ha en heltidslogoped. Antalet logopedtimmar kan reduceras proportionellt utifrån andelen barn med språkstörning i barngruppen, dock lägst till halvtidstjänst.
 • med sex barn med språkstörning och sex barn med typisk språkutveckling ska ha fyra heltidstjänster, förskollärare och eller speciallärare
 • med fem barn med språkstörning och sju barn med typisk språkutveckling ska ha tre och en halv heltidstjänster, förskollärare och eller speciallärare
 • med fyra barn med språkstörning och åtta barn med typisk språkutveckling ska ha tre heltidstjänster, förskollärare och eller speciallärare.

Kommuner som har avtal med Region Stockholm

Översikt över kommuner som har avtal med Region Stockholm om logopedi i språkförskoleverksamhet.

Ansökan

Kommuner inom Stockholms län inbjuds att ansöka om att bli godkänd för att teckna "Avtal om Logopedi i språkförskoleverksamhet". Ansökan sker genom att kommunen/stadsdelen inkommer med en skriftlig ansökan i form av en presentation av planerad språkförskoleverksamhet i enlighet med ansökningsanvisning nedan.

Anvisningar, ansökan och villkor för godkännande att teckna avtal om Logopedi i språkförskoleverksamhet.

Rapportering

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 september 2013. Uppdaterad 28 januari 2022.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Kontakt 

Kommuner som har ett avtal vänder sig direkt till utsedd avtalshandläggare.

Frågor inför ansökan hänvisas till funktionsbrevlådan här nedan.

Enheten för Rehabilitering, habilitering, försäkringsmedicin och hjälpmedel

Funktionsbrevlåda för frågor.

 • Uppdaterad: 1 juni 2022

 • Faktagranskad: 31 januari 2022

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Cecilia Matzon, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen