Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Malinamottagningar i kombination med barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar har en särskild kompetens för de yngsta barnen 0–5 år med stor betydelse för barnets utveckling och hälsa. En samlad och tillgänglig första linjens vård ger barnen en bra start till både god fysisk och psykisk hälsa genom livet. 

Uppdrag och målgrupp

Målgruppen är barn i åldrarna 0–5 år med mild till måttlig psykisk ohälsa och deras vårdnadshavare samt blivande föräldrar där problematiken bedöms kunna bli ett hinder för kommande föräldraskap. Insatsen ska vara påbörjad innan barnet fyller sex år.

Uppdrag i tre delar:

  1. Stödinsatser vid lindrig till måttlig psykisk ohälsa till blivande föräldrar där problematiken bedöms bli ett hinder för anknytningen under kommande föräldraskap. Insatserna ska vara korta och avgränsade och stödjande för det blivande föräldraskapet, underlätta barnets anknytning och främja föräldrarnas omvårdnadssystem.
  2. Stödinsatser vid lindrig till måttlig psykisk ohälsa för barn i åldrarna 0–5 år och deras vårdnadshavare. Insatserna ska vara korta och avgränsade och främja samspel mellan föräldrar och barn samt för att stärka det gemensamma föräldraskapet (coparenting).
  3. Konsultation till personal på barnmorskemottagningar (BMM) och barnavårdscentraler (BVC). Konsultationen ska stödja ett psykosocialt förhållningssätt och bidra till utvecklingspsykologisk kunskap.

Rätt vårdnivå för blivande föräldrar med psykisk ohälsa

Malinamottagningens uppdrag är avgränsat till korta insatser för blivande föräldrar med mild till måttlig psykisk ohälsa som bedöms bli ett hinder för föräldraskapet. Malinamottagningen ger stödinsatser kring själva föräldrablivandet, men ansvarar inte för att ge stödinsatser kring förälderns psykiska ohälsa, som till exempel depression och ångest.

  • Första linjen vid vårdcentralen tar hand om mild till måttlig psykisk ohälsa.
  • Vuxenpsykiatrin ger specialiserade vårdinsatser för måttlig till allvarlig psykisk ohälsa.
  • Barnmorskemottagningen arbetar förebyggande och hälsofrämjande med blivande förälders utmaningar inför barnets ankomst.

Uppdragsbeskrivning

Vårdgivare med avtal

Vårdgivarna Alva Barnklinik AB och Rädda Barnen Vård och omsorg AB har avtal att driva vardera tre Malinamottagningar i sammanlagt sex geografiska områden i länet. Den geografiska indelningen syftar till att ge bästa förutsättningar för samverkan mellan vårdgivare i området och ett jämlikt fördelat utbud av vård i länet. I det geografiska områdesansvaret ingår framför allt att ha löpande kontakt och skapa samverkansrutiner med de barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler samt barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som finns i området.

Bedömning, hänvisning och vägledning

Bedömning

För blivande förälder krävs att legitimerad personal på den barnmorskemottagning kvinnan är inskriven på gör en bedömning att svårigheter finns för någon av de blivande föräldrarna av den grad att det kan påverka det kommande föräldraskapet negativt, exempelvis försvåra anknytningen. Bedömningen ligger till grund för hänvisning till Malinamottagning. Remiss rekommenderas för att underlätta för både vårdgivare och patient. Psykisk ohälsa som kräver behandling ska bedömas och behandlas inom första linjens psykiatri vid husläkarmottagning eller vid den specialiserade vuxenpsykiatrin.

Vårdnadshavare kan söka för barnet direkt på Malinamottagning. Kontakt ska föregås av en bedömning antingen hos Malinamottagningen eller av legitimerad personal på barnavårdscentral, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning eller husläkarmottagning. Remiss rekommenderas för att underlätta för både vårdgivare och patient.

Hänvisning remittering

Barnet/föräldern hänvisas till Malinamottagningen i det delområde där den BVC-mottagning som barnet är inskriven på är belägen och/eller där familjen bor. Barnet/föräldern har rätt att välja annan Malinamottagning enligt patientlagen.

Vägledningsdokument

Vägledningsdokumentet beskriver Malinamottagningarnas uppdrag för blivande föräldrar och familjer med barn 0 till och med 5 år. Vägledningen ger stöd för uppdragets innehåll, bedömningar och interventioner samt om dess avgränsningar och samverkan med andra verksamheter.

Förändringar inom området barn och ungas psykiska ohälsa

Starten av Malinamottagningar är en av flera insatser och förändringar som Region Stockholm genomför inom området. Läs sammanfattningen av aktuella förändringar.

Sammanfattning av förändringar i vårdutbudet för barn och ungas psykiska ohälsa som införts 1 juni , 1 september 2022 och 1 januari 2023. Information riktad till medarbetare i verksamheter som berörs av förändringarna.

Rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha digital förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 september 2022. Uppdaterad 30 november 2023.

Kontakt för vårdgivare

Vårdgivare som har ett avtal vänder sig direkt till utsedd avtalshandläggare. Allmänna frågor hänvisas till funktionsbrevlådan:

Malinamottagningar

  • Uppdaterad: 1 februari 2024

  • Faktagranskad: 24 november 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Kristina Laurell Laroussi, hälso- och sjukvårdsförvaltningen