Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Uppdrag och målgrupp

Vårdgivare som har tilläggsuppdraget sammanhållen vårdkedja inom graviditet, förlossning och eftervård ska erbjuda den gravida samma team av barnmorskor under hela graviditeten och under förlossningen samt eftervården.

Tilläggsuppdraget för sammanhållen vårdkedja inom graviditet, förlossning och eftervård baseras på Karolinska Universitetssjukhusets tidigare projekt ”Min barnmorska”. Samtliga vårdgivare som är godkända för basuppdraget inom vårdval förlossning kan ansöka om tilläggsuppdraget.

Gravida som tillhör en specifik målgrupp kommer erbjudas tillgång till vårdformen sammanhållen vårdkedja.

En patient inom tilläggsuppdraget ska:

 • vara folkbokförd inom Region Stockholm,
 • vara gravid med förlossningsrädsla, måttlig eller svår utifrån Fear of birth scale (FOBs), och som har en önskan om att föda vaginalt eller
 • vara gravid och bedöms ha ett särskilt behov av kontinuitet utifrån en eller flera av de socioekonomiska variabler som omfattas av Care Need Index (CNI), se relevanta variabler nedan.
   o  Utlandsfödd – Östeuropa, Asien, Afrika och Sydamerika
   o  Arbetslös eller i åtgärd 16–64 år
   o  Ensamstående förälder med barn 17 år eller yngre
   o  Person ett år eller äldre som flyttat in i området (som nyinflyttad antas att den gravida har ett sämre lokalt nätverk)
   o  Lågutbildad 25–64 år.

Remittering

Merparten av de patienter som kommer att få tillgång till vårdformen kommer få det via remiss från barnmorskorna på barnmorskemottagningen. Gravida kvinnor som uppfyller kriterierna för att erbjudas tillgång till en sammanhållen vårdkedja inom graviditet, förlossning och eftervård enligt tilläggsuppdraget ska remitteras till förlossningsklinik med detta tilläggsuppdrag.

Det är mottagande förlossningsklinik som slutligen avgör om kvinnan kan tas emot inom denna vårdform. Det finns en begräsning i hur många som kan tas emot och det är de förlossningskliniker som har detta tilläggsuppdrag som avgör hur många som kan tas emot.

Egenremiss

Den gravida kvinnan kan även ansöka om att få tillgång till denna vårdform, förutsatt att hon uppfyller kriterierna. Egenremittering görs via appen Alltid Öppet.

Vårdgivare med tilläggsuppdraget

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge är i nuläget den vårdgivare som har detta tilläggsuppdrag.

Vårdgivare som är intresserade av att ansöka om tilläggsuppdraget kan läsa mer i förfrågningsunderlaget på sidan vårdval förlossning:

Gäller planerad och akut vård för gravida och nyförlösta kvinnor samt de nyfödda barnen. Ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, kontakt och rapporteringsanvisningar.

Kontakt för vårdgivare

Har du frågor angående tilläggsuppdraget för sammanhållen vårdkedja inom graviditet, förlossning och eftervård vänligen kontakta:

För frågor om förlossning och tilläggsuppdraget:

Enheten för sjukhus och LOU-avtal

Barnmorskemottagningar som har frågor om tilläggsavtalet:

Funktionsbrevlåda barnmorskemottagning

 • Uppdaterad: 26 oktober 2023

 • Faktagranskad: 26 oktober 2023

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Gunilla Berg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen