Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Uppdrag och målgrupp

Målgruppen för detta vårdval är personer med varaktig rörelsenedsättning på grund av

 • medfödd rörelsenedsättning
 • rörelsenedsättning förvärvad innan 18 års ålder
 • förvärvad hjärnskada.

Patienter som drabbats av stroke i vuxen ålder undantas från målgruppen.

Patienterna kan även ha andra funktionsnedsättningar som till exempel epilepsi, språk-, perceptions- och eller koncentrationsstörningar samt intellektuell funktionsnedsättning. Patienterna förutsätts ha med sig en följeslagare (närstående eller personlig assistent) som bistår patienten i träningen.

Uppdraget består av att erbjuda intensiv träning i grupp som syftar till bibehållen eller förbättrad funktion och förmåga och därmed förbättrat hälsotillstånd, ökad livskvalitet och en bättre fungerande vardag för patienten. Individuell träning erbjuds vid behov.


Uppdraget för barn och ungdomar omfattar till exempel att

 • erbjuda intensivträning i fyra sammanhängande veckor
 • erbjuda intensivträning i homogena grupper utifrån ålder och kognitiv förmåga om maximalt sex (6) patienter per grupp
 • beakta barn- och ungdomsperspektivet innefattande bland annat delaktighet och inflytande över beslut, god fysisk och psykisk hälsa samt stöd till att utveckla självständighet så långt som möjligt.

Uppdraget för vuxna omfattar till exempel att

 • erbjuda en intensivträningsperiod med 6–8 veckors träning per patient och år. Fyra veckor ska vara sammanhängande inom perioden
 • erbjuda instruktörsledd gruppträning efter avslutad intensivträningsperiod upp till högst 20 tillfällen per patient och år.

Vårdgivaren ska ha

 • lokaler anpassade för målgruppen
 • anpassad träningsutrustning för målgruppen
 • träningskök
 • tillgång till varmvattenbassäng anpassad för målgruppen

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Innehåller anvisningar, ansökan och godkännandevillkor. Gäller från och med 1 oktober 2017.

Innehåller avtal. Gäller från och med 1 oktober 2017. Uppdaterad 1 mars 2021.

Personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Villkor för behandling av personuppgifter.

Vårdgivare med avtal

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 oktober 2017. Uppdaterad 17 februari 2023.

Fakturering skyddad ID

Fakturaunderlaget för besök av patienter med skyddad identitet ska bifogas i Vårdfaktura. Uppdaterat 21 februari 2024.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Här beskrivs den årliga uppföljningen för vårdval intensivträning för personer med rörelsenedsättning.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm följer upp hälso- och sjukvården på systemnivå, avtalsområden samt enskilda leverantörer.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns.

Vårdgivare kan ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om ansökningsprocessen.

Blankett för ansökan om godkännande enligt lag om valfrihetssystem, LOV.

Ifyllningsbar pdf. I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver det som framgår av länken ovan göras inför driftstarten.

Ansök om ändring

Blankett för ansökan om förändring i verksamhet. Ansökan ska göras senast tre månader före planerad förändring.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Här finns information om hur avtal kan avslutas och ditt ansvar som vårdgivare om verksamheten upphör. Gäller alla former av vårdavtal.

Kontakt för vårdgivare

Vårdgivare som har avtal inom vårdval intensivträning för personer med rörelsenedsättning samt sökande som har tilldelats en handläggare ska vända sig till sin handläggare.

Lina Sundberg|Avtalsansvarig

 • Uppdaterad: 14 mars 2024

 • Faktagranskad: 14 mars 2024

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Lina Sundberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen