Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Ett liv fritt från våld är en mänsklig rättighet och ska vara en självklarhet för alla människor som lever och vistas i Stockholms län. För att förebygga och bekämpa våld har Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen, Region Stockholm, Stockholms stad och Storsthlm tagit fram en gemensam strategi för länet.

Strategi och handlingsplan

Strategin är förstärkt med en handlingsplan med åtaganden för respektive myndigheter och med myndighetsgemensamma satsningar. Målsättning med strategin och handlingsplanen är att vuxna och barn som utsätts för våld, oberoende av könsidentitet och sexuell läggning, ska uppmärksammas och få tillgång till samhällets skydd- och stödinsatser oavsett var i länet de bor. Även den som utövar våld ska erbjudas adekvat stöd och behandling för att våldet ska upphöra. Strategin har anpassats till internationella och nationella mål utifrån länets förutsättningar.

Strategi 2020-2026 för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län. Våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, människohandel för sexuella ändamål, prostitution, sexuellt våld oberoende relation.

Handlingsplan 2020-2026 till strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län. Våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, människohandel för sexuella ändamål, prostitution, sexuellt våld oberoende relation.

Myndighetsgemensam plattform

Operation Kvinnofrid består av flera myndigheter som tillsammans har skapat en plattform för att utveckla arbetet mot våld i Stockholms län. Samverkande myndigheter är: Länsstyrelsen, Stockholms Stad, Åklagarmyndigheten, Polisen, Storsthlm, Region Stockholm. Kriminalvården. Det gemensamma uppdraget inom samverkansplattformen är att: 

  • främja samverkan mellan myndigheter och andra aktörer,
  • bidra till att Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2026, genomförs och får genomslag i länet,
  • verka för att genomföra och följa upp de åtgärder som respektive samverkansaktör åtagit sig i Handlingsplan till strategin för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län, 2020–2022, samt revidera framtida regionala handlingsplaner,
  • arbeta för att strategin omsätts till regionala och lokala handlingsplaner och 
  • följa upp och analysera utvecklingen av den regionala strategins målsättningar och sammanställa resultatet i lägesrapporter. 

Utbildning och stöd för dig som arbetar inom vården

Enheten Våld i nära relationer vid Akademiskt primärvårdscentrum är Region Stockholms kunskapscentrum när det gäller våld i nära relationer. Enheten stödjer hela hälso- och sjukvården och tandvården genom bland annat utbildning, workshops och handledning i syfte att öka personalens beredskap att identifiera våldsutsatta personer och ge professionellt stöd och behandling.

Sökord i Take care avseende våld och övergrepp

I journalsystemet Take care finns sökord avseende våld och övergrepp. Sökorden ska underlätta för hälso- och sjukvården att ställa frågor om våld i nära relation och att ge rätt stöd och vård till våldsutsatta patienter. De kan endast användas av vårdgivare som använder journalsystemet Take care.

Verksamheter med särskilda uppdrag att arbeta med våld 

  • Uppdaterad: 27 maj 2024

  • Faktagranskad: 7 maj 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Maria Ahlsdotter, hälso- och sjukvårdsförvaltningen