Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

I första hand är det vårdgivarens ansvar att bemöta och besvara de klagomål och synpunkter som kan uppstå i samband med vård och behandling. Patienter och närstående ska alltså vända sig direkt till den verksamhet som ansvarat för vården och föra fram sitt klagomål.

Verksamheten bör omgående bekräfta att klagomålet är mottaget och bör sedan lämna ett svar inom fyra veckor. Patienter under 18 år ska få ett svar tidigare än så.
Alla vårdverksamheter behöver vara så tydliga som möjligt i sin information till patienter om hur man går tillväga för att framföra klagomål och synpunkter. Patienter och närstående kan alltid få hjälp av Patientnämnden för att föra fram sina klagomål och få dem besvarade.

Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som ska finnas i alla regioner. Patientnämnden utreder inte själv klagomål utan fungerar som stöd och hjälp för patienter eller närstående. Vid behov kan patient eller närstående få hjälp med att föra fram klagomål och synpunkter till verksamheten, samt se till att svar ges. Patientnämnden har tystnadsplikt.   

Patientnämnden kan också ge råd och stöd när det gäller ersättning för skada som uppkommit i samband med vård. Är patienten under 18 år ska patientnämnden ta hänsyn till detta och hantera ärendet skyndsamt.

Den patient som har ett klagomål ska vända sig till patientnämnden i den region där vården givits. Om klagomålet gäller att hemregionen inte vill betala för vård i annan region ska klagomålet däremot gå till patientnämnden i hemregionen.

Hänvisa patienten till patientnämnden när det gäller behandling eller bemötande hos:

  • Folktandvården AB
  • Distriktstandvården AB
  • Aqua Dental
  • All vård utförd hos privat tandhygienist
  • All barn- och ungdomstandvård
  • Vård inom regionens tandvårdsstöd

Privattandvårdsupplysningen

Hänvisa patienten till Privattandvårdsupplysningen när det gäller behandling eller bemötande hos privat tandläkare, undantaget är privat barntandvård och tandvård inom regionens tandvårdsstöd.

Privattandvårdsupplysningen förmedlar kontakt med Privattandläkarnas förtroendenämnder som löser tvister mellan tandläkare och patienter genom att lämna en rekommendation om hur parterna kan komma överens.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder under vissa förutsättningar

IVO har från och med 1 januari 2018 skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO ska även utreda klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning.

För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör det lämnas in inom två år från det att händelsen inträffat. IVO utreder alltså bara händelser under vissa förutsättningar och där patienten först har varit i kontakt med vårdverksamheten eller patientnämnden.

Patientinformation

Kontakt för vårdgivare

Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Box 30202, 104 25 Stockholm

  • Uppdaterad: 14 september 2023

  • Faktagranskad: 14 september 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Simon Linnér, hälso- och sjukvårdsförvaltningen