Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Här finns aktuella prislistor avseende vuxen- respektive barntandvård. Prislistorna används av både privata och offentliga vårdgivare, inklusive Folktandvården Stockholms län AB. Prislistorna anger hur stor ersättning vårdgivarna får av Region Stockholm (beställaren).

Pris- och åtgärdslistor för vuxentandvård

Prislista NTV S och F – allmäntandvård Prislista NTV S och F – specialisttandvård Bilaga till pris- och åtgärdslista för N S och F

Pris- och åtgärdslistor som gäller från 15 januari 2024

Gäller från 15 januari 2024.

Gäller från 15 januari 2024.

Pris- och åtgärdslistor som gäller från 1 mars 2024

Anvisningar för tandvårdsstöd till vuxna

Följande ingår i det tandvårdsstöd för vuxna som finansieras av regionen:

  • Uppsökande verksamhet
  • N-tandvård - Nödvändig tandvård
  • S-tandvård - Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling
  • F-tandvård - Patienter som har en långvarig sjukdom och grav till fullständig funktionsnedsättning

Region Stockholms tandvårdsstöd till vuxna i Stockholms län. Gäller från 1 mars 2024.

Pris- och åtgärdsförteckningar för barntandvård

Pris- och åtgärdsförteckning för akuttandvård ligger till grund för fakturor avseende akuttandvård inom allmäntandvården. Gäller från 3 maj 2023.

Prislista riskpott

Pris- och åtgärdsförteckning för tandvård inom den av små privata vårdgivare finansierade riskpotten ligger till grund för fakturor avseende direktrapporterad och förhandsbedömd vård. Gäller från 3 maj 2023.

Pris- och åtgärdslistor för tandvård till tillståndslösa

Folktandvården, Region Stockholms prislista för allmäntandvård används för fakturering till hälso- och sjukvårdsförvaltningen för utförd vård till tillståndslösa. Gäller från 15 januari 2024.

Folktandvården, Region Stockholms prislista för specialistvård används för fakturering till hälso- och sjukvårdsförvaltningen för utförd vård till tillståndslösa. Gäller från 15 januari 2024.

Kontakt

Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Box 30202, 104 25 Stockholm

  • Uppdaterad: 29 februari 2024

  • Faktagranskad: 28 juni 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Maria Hedberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen