Brödsmule-navigation

I HändelseVis kan och ska alla medarbetare inom hälso- och sjukvården rapportera olika typer av risker och avvikelser inom områdena

 • vård
 • arbetsmiljö
 • laboratoriediagnostik (Karolinska)
 • miljö
 • förbättringsförslag

Rapporterna handläggs av närmaste chef eller motsvarande som analyserar, beslutar om lämpliga åtgärder samt följer upp resultatet.

HändelseVis ger statistik som kan utgöra underlag vid förbättringsarbete och systemet skapar förutsättningar för strukturerad avvikelsehantering. Målet är att öka säkerheten för både patienter och medarbetare.

Systemet används inom samtliga förvaltningar och bolag som tillhör Region Stockholm samt ett mindre antal privata vårdgivare.

Ny e-tjänst för invånarna; Synpunkter och klagomål

Vårdgivaren ansvarar för att bemöta och besvara klagomål och synpunkter på vården från patienter och invånare. Vårdgivaren bör omgående bekräfta att meddelandet är mottaget och sedan svara inom fyra veckor.

Med den nya e-tjänsten Synpunkter och klagomål kan patienter och invånare via 1177.se framföra klagomål och synpunkter på vården, ge beröm eller förslag till förbättringar. Vårdgivaren hanterar inkomna synpunkter och klagomål i HändelseVis. Svar skickas via HändelseVis till patientens/invånarens inkorg på 1177.se.

Nyttan

 • ökad tillgänglighet och inflytande för patienter och invånare
 • säker kommunikationsväg via 1177
 • vården skickar direkt kvittens med ärendenummer och att ärendet är mottaget
 • enklare att möta kravet på fyra veckors svarstid
 • diarieföring via HändelseVis
 • systematisk och enhetlig ärendehantering i HändelseVis
 • statistik i HändelseVis som ger underlag för att utveckla och stärka kvalitet och patientsäkerhet

Vänd dig till din lokala systemförvaltare för att börja använda tjänsten i din verksamhet.

Mer information om klagomål och synpunkter på vården finns på sidan

Inloggning och behörighet till HändelseVis

För att använda HändelseVis behöver du vara registrerad i Elektroniska katalogen, EK och ha tillgång till landstingets gemensamma kommunikationsnät SLLnet. Närmaste linjechef informerar om lokala rutiner och inloggning.

Utbildning

På Lärtorget finns det flera utbildningar för HändelseVis. Utbildningarna kräver inloggning. Förvaltningar/bolag som inte använder Lärtorget har åtkomst till utbildningarna via sina intranät.

Support ges av lokal systemförvaltning

Svar på frågor samt support får du av din lokala systemförvaltare för HändelseVis. Fullständiga kontaktuppgifter når du via länken nedan.

Central systemförvaltning

Liselott Panthell Åkerlind och Pernilla Turunen Olsson
Digital hälsa och vård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Kontakt

handelsevis@sll.se