Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Janusmed riskprofil är ett kunskapsstöd som används för att kontrollera om ett läkemedel riskerar att ge upphov till vanliga eller potentiellt allvarliga biverkningar genom att förstärka varandras effekter. Stödet kan integreras i journalsystem. 

Så här fungerar det

Janusmed riskprofil täcker nio riskområden: antikolinerga effekter, förstoppning, ortostatism, sedering, ökad blödningsbenägenhet, serotonerga effekter, risker för kramper, förlängt QT-intervall samt njurpåverkan. För varje substans anges ett riskvärde för respektive riskområde. Riskvärden beräknas av en algoritm och stödet varnar om riskvärdena når upp till adekvat risknivå. Risknivåerna klassificeras i 0-3 och användaren får medicinsk konsekvens samt rekommendation hur risken kan hanteras för att undvika oönskade konsekvenser. Janusmed riskprofil används med fördel i kombination med Janusmed interaktioner då stöden kompletterar varandra.

Om man har Janusmed riskprofil integrerat i sitt journalsystem ges automatiskt en varning när ett eller flera läkemedel har påverkad risknivå. Om man använder Janusmed riskprofil via webben görs sökningar samtidigt i kunskapsstöden interaktioner, njurfunktion, fosterpåverkan samt amning. 

Janusmed riskprofil är ett samarbete mellan Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Utbildning

Användare bör innan kunskapsstödet används genomföra den e-utbildning som tillhandahålls av Region Stockholm via portalen Lärtorget. Utbildningen visar kunskapsstödets olika funktioner och syftar till att användaren ska kunna tolka given information korrekt och patientsäkert.

Läs mer

Kontakt

Avdelningen Kunskapsutveckling

  • Uppdaterad: 5 december 2022

  • Faktagranskad: 5 december 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Ylva Askfors, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen