Brödsmule-navigation

Region Stockholms Regionala Tjänsteplattform, RTP är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika IT-system inom vård och omsorg. Varje tjänst som vill ansluta till RTP använder så kallade tjänstekontrakt, som beskriver hur informationsöverföringen ska gå till mellan de olika systemen och tjänsterna.

Regional Tjänsteplattform bygger på det nationella konceptet SKLTP från Inera. RTP ägs av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm och förvaltas av Serviceförvaltningen IT, före detta SLL IT. Förvaltningen hanterar inkomna ärenden varje torsdag klockan 13.

Förvaltningen av RTP hanteras i Förvaltningsobjekt (FO) Informationsinfrastruktur där följande komponenter ingår:

 • aggregeringsplattform
 • virtualiseringsplattform
 • anpassningsplattform
 • tjänsteadresseringskatalog
 • engagemangsindex
 • tjänstekontrakt.

Läs mer om Regional Tjänsteplattform 

Strategier och regelverk

Förvaltningsobjekt, Fo, Informationsinfrastruktur har tagit fram följande strategier och regelverk för Region Stockholms tjänsteplattform, RTP:

Befintliga integrationer

Se länken nedan för befintliga integrationer via Region Stockholms regionala tjänsteplattform (miljöerna SLL PROD samt SLL QA) och nationella tjänsteplattformen (miljöerna NTJP PROD, NTJP QA och NTJP TEST). Du kan se anslutningar från och med ursprunglig tjänstekonsument till och med slutlig tjänsteproducent. Det går till exempel att se vilka system som producerar information till NPÖ och även när system är anslutna via flera mellanliggande plattformar.

Tjänster och statistik

Följande nationella och, inom Region Stockholm regionala tjänster, använder sig av den regionala tjänsteplattformen. Där tjänst är regional anges det inom parentes på följande sätt: (regional). Tjänster utan denna beteckning är nationella.

Vårdtjänster

 • Elektronisk remiss (e-remiss)
 • Infektionsverktyget
 • Intygstjänster
 • Läkarintyg
 • Nationell Patientöversikt (NPÖ)
 • Pascal ordinationsverktyg
 • Tillväxtinformation för barn och ungdomar
 • Försäkringsmedicinskt beslutsstöd
 • Bild- och Funktionstjänsten (regional)

Invånartjänster

 • Journalen
 • Mina intyg
 • 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter)
  - Webbtidbok
  - Inkorgstjänsten (bland annat Webbformulär)
  - Hitta och jämför vård (HJV)

Administrativa tjänster

 • Utomlänsfakturering
 • Tolkförmedling (regional)

Stödtjänster

 • Engagemangsindex
 • PU-tjänsten
 • Listningstjänsten
 • Spärrtjänsten
 • Utbudstjänsten (regional)

Statistik över användning

Nedanstående diagram visar total trafikvolyms relativa fördelning av antal anrop från konsumerande tjänster via den regionala tjänsteplattformen den senaste kalendermånaden.

Text till höger om diagrammet nedan visar konsumerande tjänst samt faktiskt antal anrop varje tjänst gjort samma period. Här kan du se mer detaljerad statistik:

Månad Antal anrop
Augusti 10 713 475
Juli 10 918 187
Juni 10 095 874
Maj   9 039 201
April   8 340 394*
Mars 10 528 903


* Minskningen kan troligtvis härledas till tjänster påverkade av pågående corona-pandemi.

Stöd av integrationskoordinator

För att underlätta vid integration med tjänsteplattformen finns hjälp att få av en integrationskoordinator (IK) från förvaltningsobjektet informationsinfrastruktur.

Integrationskoordinatorn finns tillgänglig för projekt som finansieras och drivs av Region Stockholm. Kontakta Serviceförvaltningen IT Servicedesk, före detta SLL IT, om du vill ha en integrationskoordinator som resurs.

Beställ funktionscertifikat

Varje server som kommunicerar med Regional tjänsteplattform måste ha ett SITHS funktionscertifikat (en fil) installerad som unikt identifierar en kommunicerande miljö gentemot RTP. Ett certifikat krävs för testmiljö och ett certifikat krävs för produktionsmiljö. Ett produktionssystem kan inte använda ett TEST-certifikat, (benämns PRE-PROD, PP) för att kommunicera med RTP produktion.

För system förvaltade inom Region Stockholm

Utfärdande av funktionscertifikat hanteras av en särskild grupp inom eTjänstekortförvaltningen inom Region Stockholm; "RA-funktionen", och det är bra att ni så tidigt som möjligt beställer certifikat då detta är en förutsättning för kommunikation med RTP.

För att beställa certifikat behöver du fylla i en beställningsblankett.

För system som förvaltas utanför Region Stockholm (av privata vårdgivare)

Privata vårdgivare ska beställa funktionscertifikat genom externt SITHS-ombud.
Välj någon av följande leverantörer: Svensk e-identitet, IT-omsorg, Office Management, eller AlmaSoft.

Öppning av brandvägg

I samband med installation av, och anslutning till, tjänstekontrakt behövs det ofta göras en eller flera brandväggsöppningar. Beställning av brandväggsöppning gör du genom att fylla i blanketten nedan och därefter sända in den via SF IT:s kontaktformulär för ärenden. Du ska gå in i kontaktformuläret via din organisationstillhörighet och ange system "RTP" i formuläret. (Du ska inte gå in i kontaktformuläret via "Ärenden Integration".)

Installation, anslutning och samverkan

Ett Tjänstekontrakt (TK) är ett teknik-oberoende, formellt regelverk som reglerar integrationskraven för konsumenter och producenter.

Efter att ett TK har installerats, ansluts en konsument och/eller producent.
När hela kedjan från en producent till en konsument ska etableras, beställs etablering av samverkan/adresseringsbehörighet.

När processen har genomförts i RTP:s QA-miljö, utförs samma process i RTP:s Produktionsmiljö.

Installation

För att installera ett tjänstekontrakt i regionala tjänsteplattformen måste det vara godkänt enligt Ineras Arkitektur och Regelverk samt vara utvecklat enligt RIVTA.

Så här går en installation till:

 • behörig beställare skickar in beställning om installation
 • tjänstekonsument och/eller tjänsteproducent testar informationsutbyte.

Anslutning av konsument eller producent

För dig som vill ansluta en konsument eller producent till ett existerande tjänstekontrakt går anslutningen till så här: 

 • SITHS funktionscertifikat behöver vara installerat i konsumenten/producenten. 
 • För att beställa funktionscertifikat, se rubriken "Beställ funktionscertifikat".
 • RTP-förvaltningen konfigurerar upp koppling, vilket kan kräva brandväggsöppning på båda sidor.
 • RTP-förvaltningen konfigurerar upp angiven konsument/producent i RTP och åtkomsttester genomförs.

Avser beställning anslutning via RTP:s QA-miljö ska ni uppge det tidsintervall inom vilket ni genomför tester. Det är endast under detta beställda tidsintervall ni har tillgång till miljön.

Genom att klicka på nedanstående länk kommer du till en applikation där du kan beställa anslutning. Applikationen kräver att du är inloggad med ditt e-tjänstekort/mjukt klientcertifikat. Har du e-tjänstekort behöver du ha det i datorn när du klickar på länken.

Beställ anslutning till tjänstekontrakt

Etablering av samverkan

Om du behöver etablera samverkan, så att information från en producent ska finnas tillgänglig för konsumenterna, går anslutningen till så här:

 • Både producent och konsument behöver vara ansluten till aktuellt tjänstekontrakt.
 • RTP-förvaltningen konfigurerar samverkan mellan konsument och verksamhet genom att konsumenten får behörighet att nå de tjänster som en verksamhet erbjuder.
 • RTP-förvaltningen gör ett integrationstest mellan RTP och producenten för att tidigt fånga upp eventuella fel som felaktigt installerade certifikat eller applikationsfel.
 • Anslutningen lämnas över till beställaren så att nödvändiga tester hos konsumenten kan påbörjas.

Avser beställning anslutning via RTP:s QA-miljö ska ni uppge det tidsintervall inom vilket ni genomför tester. Det är endast under detta beställda tidsintervall ni har tillgång till miljön.

Genom att klicka på nedanstående länk kommer du till en applikation där du kan beställa anslutning. Applikationen kräver att du är inloggad med ditt e-tjänstekort/mjukt klientcertifikat. Har du e-tjänstekort behöver du ha det i datorn när du klickar på länken.

Beställ adresseringsbehörighet/etablering av samverkan

Anslutning över flera tjänsteplattformar

Information kan skickas över flera tjänsteplattformar. De kommer då i vissa fall att agera tjänstekonsument respektive tjänsteproducent i förhållande till varandra. 

Ta bort anslutning/samverkan

Du kan beställa att ta bort följande typer av anslutningar/samverkan:

 • producentanslutning/konsumentanslutning
 • samverkan mellan konsument och producent.

Byte av uppgifter

Du kan beställa att byta följande uppgifter:

 • verksamhetsadress
 • funktionscertifikat hos producent/konsument.

Boka testmiljö

Om du behöver boka Regional Tjänsteplattforms testmiljö, fyll i beställningsblanketten och skicka den till RTP-förvaltningen via SF IT Servicedesk, före detta SLL IT.

Teknisk support och kontakt

Kontakta SF IT Servicedesk

telefon vid driftstörning: 08-123 177 77

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

Kontakta RTP-förvaltningen

Nationell tjänsteplattform, driftstatus och RIVTA

RIVTA

Samlingssida för all teknisk information som gäller den gemensamma IT-arkitekturen.