Till start

Vårdgivarguiden

Följa upp och utvärdera funktion och nytta

Den som förskriver eller lämnar ut ett hjälpmedel svarar för att produkten motsvarar brukarens behov, i det ansvaret ligger även att följa upp och utvärdera förskrivningen.

 • Har ni nått de uppsatta målen?
 • Underlättar hjälpmedlet som ni tänkt?
 • Har brukaren uppfattat instruktionerna korrekt?
 • Vet han eller hon hur hjälpmedlet ska användas?
 • Behövs andra och/eller kompletterande åtgärder eller kan ärendet avslutas? 

Att följa upp en förskrivning och utvärdera den mot uppsatta mål i en habiliterings-, rehabiliterings- eller vårdplan är en viktig del i förskrivningsprocessen.

En väl genomförd uppföljning ger möjlighet till ny kunskap, vilket kan leda till nya åtgärder för brukaren.

Att regelbundet följa upp och utvärdera är särskilt viktigt i kontakten med personer där skador och sjukdomar ständigt leder till förändrade förutsättningar.

Riskanalys vid avslut

Utifrån uppföljningen kan förskrivaren bedöma om ärendet ska avslutas eller inte. Flera faktorer påverkar om ett ärende kan avslutas, förskrivaren bör därför göra en riskanalys som stöd för sitt beslut. Till hjälp finns en analysmodell för uppföljning av funktion, nytta och risk. Om ett hjälpmedel inte fungerar som tänkt gör förskrivaren i samråd med brukaren (och eventuella närstående och eller personal) en bedömning om nya och eller kompletterande åtgärder bör genomföras.

Brukarens egen upplevelse av förändrade möjligheter till aktivitet och delaktighet spelar stor roll för bedömning av eventuellt kommande åtgärder.

Information vid fortsatt uppföljning

Om brukarens situation kräver fortsatt uppföljning måste en aktiv överföring ske till den hälso- och sjukvårdspersonal som tar över rehabiliteringen eller behandlingen. Det är nödvändigt att klargöra vem som har det fortsatta uppföljningsansvaret, så att brukaren vet vart hon eller han ska vända sig.
Såväl brukaren som eventuella närstående och eller personal ska alltid vara informerade om vart och till vem man ska vända sig vid förändrat eller förnyat behov, oberoende av analysnivå.

Det är viktigt att också försäkra sig om att berörda parter har förstått given information eller instruktion.

Resultat ska dokumenteras

Alla resultat av bedömningar, ställningstaganden om och eventuella planer för uppföljningar, återkommande uppföljningar och utvärderingar ska dokumenteras i brukarens journal.

Ansvaret stannar när förskrivaren byter arbete

När en förskrivare byter arbetsuppgifter eller arbetsplats följer varken ansvar för brukare eller hjälpmedelsförskrivning med, utan det stannar kvar hos den vårdansvariga verksamheten.

Modell för bedömning av uppföljningsbehov vid förskrivning av hjälpmedel

Bedömningsmodell för uppföljningsbehov

A. Analys av hjälpmedlets funktion och nytta utifrån uppsatta mål

B. Analys av risk med hjälpmedlet utifrån användning och hantering

1. Funktion och nytta är uppnått enligt uppsatta mål.

1. Sannolikt ingen risk för tillbud eller skada.

2.Hjälpmedlets framtida funktion och nytta är osäker.

2. Viss risk för tillbud eller skada.

3. Ytterligare instruktion eller träning krävs för att nyttan ska kunna ses.

3. Betydande risk för tillbud eller skada.

Analysnivå A1 och B1 - Inget fortsatt uppföljningsbehov finns

 • Om brukare eller  anhörig kan ta till sig informationen kan ärendet avslutas.
 • Ingen överrapportering behöver göras till annan vårdgivare.

Analysnivå A1 och A2 och eller B2 - Uppföljningsbehov kan finnas

 • Bedömning av behov av återkommande uppföljning ska ske.
 • Vid uppföljningsbehov sker överrapportering till annan vårdgivare, om det medicinska ansvaret för patienten inte kvarstår inom den egna verksamheten.

Analysnivå A3 och eller B3 - Uppföljningsbehov finns

 • Förskrivaren ska planera för återkommande uppföljning och med vilken frekvens det bör ske.
 • Överrapportering görs till annan vårdgivare, om det medicinska ansvaret för patienten inte kvarstår inom den egna verksamheten.
 • Uppdaterad: 2 november 2023

 • Faktagranskad: 2 november 2023

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen