Till start

Vårdgivarguiden

Följa upp och utvärdera funktion och nytta

Den som förskriver eller lämnar ut ett hjälpmedel svarar för att produkten motsvarar brukarens behov, i det ansvaret ligger även att följa upp och utvärdera förskrivningen.

  • Har ni nått de uppsatta målen?
  • Underlättar hjälpmedlet som ni tänkt?
  • Har brukaren uppfattat instruktionerna korrekt?
  • Vet han eller hon hur hjälpmedlet ska användas?
  • Behövs andra och/eller kompletterande åtgärder eller kan ärendet avslutas? 

Att följa upp en förskrivning och utvärdera den mot uppsatta mål i en habiliterings-, rehabiliterings- eller vårdplan är en viktig del i förskrivningsprocessen.

En väl genomförd uppföljning ger möjlighet till ny kunskap, vilket kan leda till nya åtgärder för brukaren.

Att regelbundet följa upp och utvärdera är särskilt viktigt i kontakten med personer där skador och sjukdomar ständigt leder till förändrade förutsättningar.

Riskanalys vid avslut

Utifrån uppföljningen kan förskrivaren bedöma om ärendet ska avslutas eller inte. Flera faktorer påverkar om ett ärende kan avslutas, förskrivaren bör därför göra en riskanalys som stöd för sitt beslut. Till hjälp finns en analysmodell för uppföljning av funktion, nytta och risk. Om ett hjälpmedel inte fungerar som tänkt gör förskrivaren i samråd med brukaren (och eventuella närstående och/eller personal) en bedömning om nya och/eller kompletterande åtgärder bör genomföras.

Brukarens egen upplevelse av förändrade möjligheter till aktivitet och delaktighet spelar stor roll för bedömning av eventuellt kommande åtgärder.

Information vid fortsatt uppföljning

Om brukarens situation kräver fortsatt uppföljning måste en aktiv överföring ske till den hälso- och sjukvårdspersonal som tar över rehabiliteringen/behandlingen. Det är nödvändigt att klargöra vem som har det fortsatta uppföljningsansvaret, så att brukaren vet vart hon eller han ska vända sig.
Såväl brukaren som eventuella närstående och/eller personal ska alltid vara informerade om vart och till vem man ska vända sig vid förändrat/förnyat behov, oberoende av analysnivå.

Det är viktigt att också försäkra sig om att berörda parter har förstått given information/instruktion.

Resultat ska dokumenteras

Alla resultat av bedömningar, ställningstaganden om och eventuella planer för uppföljningar, återkommande uppföljningar och utvärderingar ska dokumenteras i brukarens journal.

Ansvaret stannar när förskrivaren byter arbete

När en förskrivare byter arbetsuppgifter eller arbetsplats följer varken ansvar för brukare eller hjälpmedelsförskrivning med, utan det stannar kvar hos den vårdansvariga verksamheten.

Modell för bedömning av uppföljningsbehov vid förskrivning av hjälpmedel:

A

Analys av hjälpmedlets funktion och nytta utifrån uppsatta mål

B

Analys av risk med hjälpmedlet utifrån användning och hantering

1. Funktion och nytta är uppnått enligt uppsatta mål.

1. Ingen sannolik risk för tillbud/skada.

2. Osäkerhet vad gäller hjälpmedlets framtida funktion och nytta föreligger.

2. Viss risk för tillbud/skada.

3. Ytterligare instruktion/träning krävs för att nyttan ska kunna ses.

3. Betydande risk för tillbud/skada.

Inget fortsatt uppföljningsbehov finns (analysnivå A1 och B1)

Om såväl brukare som eventuella närstående och/eller personal anses ha förstått och tagit till sig information/instruktion, och själv kan ansvara för förnyad kontakt vid förändrade behov, kan ärendet avslutas. Bedömningen ska journalföras.

Ingen överrapportering behöver göras till annan vårdgivare.

Uppföljningsbehov finns och kan finnas återkommande (analysnivå A1/A2 och/eller B2)

När någon av analysdelarna A eller B bedöms ligga på nivå;2 ska förskrivaren ta ställning till om hjälpmedelsärendet kan avslutas eller om det finns behov av återkommande uppföljning. Om det finns behov av vidare uppföljning ska förskrivaren planera för hur och med vilken frekvens det ska ske. Bedömning, eventuell plan för uppföljning och återkommande uppföljning ska journalföras.

Vid behov av återkommande uppföljning sker överrapportering till annan vårdgivare, om det medicinska ansvaret för brukaren inte kvarstår inom den egna verksamheten.

Återkommande uppföljningsbehov finns alltid (analysnivå A3 och/eller B3)

Om någon av analysdelarna A eller B bedöms ligga på nivå 3 eller om brukaren själv (eller eventuella närstående och/eller personal) inte kan ansvara för förnyad kontakt vid förändrade behov, ska förskrivaren planera för återkommande uppföljning och med vilken frekvens det ska ske. Bedömning, plan för uppföljning och återkommande uppföljning ska journalföras.

Överrapportering görs till annan vårdgivare, om det medicinska ansvaret för brukaren inte kvarstår inom den egna verksamheten.

  • Uppdaterad: 25 januari 2022

  • Faktagranskad: 27 december 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen