Till start

Vårdgivarguiden

Flytt inom länet 

Brukaren ansvarar själv för kostnader i samband med flytt av hjälpmedel inom bostaden eller inom länet. Undantag är vissa fast monterade hjälpmedel som taklyft eller porttelefon som bekostas vid flytt inom länet. Personligt förskrivna hjälpmedel, som på grund av ändrad skolgång flyttas mellan skolor, bekostas av Region Stockholm. 

Flytt till annat län  

En brukare som planerar att flytta från länet och önskar ta med förskrivna hjälpmedel ska kontakta sin nuvarande förskrivare eller respektive hjälpmedelsverksamhet. Vid flytt till annan region ska kostnadsansvarig från både Region Stockholm och den mottagande sjukvårdshuvudmannen komma överens om vilka hjälpmedel brukaren ska ta med sig. Huvudregeln är att de hjälpmedel som kan återanvändas lämnas tillbaka och brukaren får ett nytt hjälpmedel av den nya huvudmannen. Har man specialanpassade hjälpmedel är det oftast lämpligast att en överenskommelse görs med den region man flyttar till.

Flytt från Sverige till annat land

Personligt förskrivna hjälpmedel får inte tas med vid flytt från Sverige till ett annat land, förutom exempelvis hörapparater, ortoser och proteser. De hjälpmedel som tas med vid flytt övergår i brukarens ägo och ingen service eller reparationer utförs på Region Stockholms bekostnad. För pensionärer med svensk pension och som är bosatta i annan EU/EES-stat eller Schweiz gäller andra regler. 

En praktisk handbok som är ett stöd åt personal som arbetar med patientavgifter och fakturering i de fall vård ges till personer från andra länder. Åttonde upplagan.

  • Uppdaterad: 10 juni 2024

  • Faktagranskad: 10 juni 2024

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen