Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I fritt val av hjälpmedel finns rekvisitioner på hjälpmedel för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och hörselnedsättning. Alla förskrivare som är anslutna till Beställningsportalen kan skriva ut rekvisitioner. Rekvisitionen skrivs ut i Beställningsportalen - välj Fritt Val under Ändra område/leverantör. Rekvisitionen gäller för ett (1) hjälpmedel.

Hjälpmedlet som inhandlas ska motsvara produktbeskrivningen på rekvisitionen och Fritt val-rekvisitionen ska motsvara det hjälpmedel som annars skulle ha förskrivits via Beställningsportalen. För el-rullstolar, manuella rullstolar, sängar, sittvagnar och hörapparater ska hjälpmedlet som köps med rekvisitionen vara CE-märkt enligt det medicintekniska direktivet, MDR, och ha samma ISO-kod som produkten på rekvisitionen.

Fritt val av hjälpmedel kan tillämpas när ett hjälpmedel förskrivs för första gången eller när ett hjälpmedel ska bytas ut.

Hjälpmedelsguidens ordinarie regelverk gäller:

 • Egenansvarsprodukter kan inte förskrivas via rekvisition för fritt val av hjälpmedel.
 • Hjälpmedel som bekostas av annan huvudman kan inte förskrivas via rekvisition för fritt val av hjälpmedel. Det gäller exempelvis hjälpmedel till personer på särskilda boende som kommunen har kostnadsansvar för.
 • Behovet av hjälpmedel ska vara varaktigt.
 • Hänsyn bör tas till om det medicinska behovet medför ett frekvent byte av hjälpmedel - då är inte fritt val av hjälpmedel lämpligt.
 • Dubbelförskrivning kan ske efter bedömning utifrån Hjälpmedelsguidens riktlinjer. När enbart ett hjälpmedel inte räcker för att möjliggöra daglig aktivitet, kan man i dessa specialfall förskriva ytterligare hjälpmedel med samma funktion.
 • Ny förskrivning av Fritt val-rekvisition kan göras om nytt behov uppstår. Om rekvisitionens giltighetstid passerat kan ny rekvisition skrivas ut om den tidigare rekvisitionen inte utnyttjats.
 • Byte av hjälpmedel kan endast ske om det medicinska eller funktionella behovet har förändrats eller att ett hjälpmedel är utslitet.

Behovsbedömning

Förskrivaren gör en behovsbedömning. Väljer brukaren att göra ett fritt val av hjälpmedel bedömer förskrivaren att brukaren kan anförtros uppgiften att:

 • välja hjälpmedel utifrån sitt behov
 • inhandla hjälpmedlet
 • via bruksanvisning och skötselinstruktion hantera sitt hjälpmedel.

I den fortsatta processen kan stöd ges av förskrivaren på olika sätt. Inom hörselområdet är audionomen fortsatt utprovare och endast val av produkt kan då anses vara egenvård.

Beslut om egenvård vid Fritt val

När brukare och förskrivare är överens om att tillämpa fritt val betraktas den fortsatta processen som egenvård. Detta dokumenteras i patientjournal. Brukaren erhåller en rekvisition för att inhandla ett hjälpmedel som motsvarar brukaren behov. Brukaren äger och ansvarar för sitt hjälpmedel.

Uppföljning

Förskrivaren har alltid ett uppföljningsansvar som omfattar själva egenvårdbeslutet och att målsättningen med rehabiliteringsprocessen uppnåtts.

Riskanalys

Om du som förskrivare är osäker på om brukaren är lämplig för fritt val rekommenderas att göra en riskanalys som dokumenteras i journalen. Bedömer du att kvarvarande risk är allvarlig ska fritt val inte erbjudas brukaren.

Fritt val för Hjälpmedel med service- eller reparationskonto

Rekvisitionen lämnas till det företag/butik som brukaren köper hjälpmedlet från. Företaget fakturerar sedan Region Stockholm via e-fakturering. Företaget måste kunna hantera e-fakturering via Thord och vara godkända av Region Stockholm. Observera att enbart betalar fakturor från företag, egna personliga utlägg (kvitton) kan inte ersättas.

Innan brukaren tar ställning till köp så ska information om hur och var man kan reparera eller få service på sitt hjälpmedel och om det företaget som ger service/reparationer är anslutna till Thord.

Service- eller reparationskonto

Service- eller reparationskontot kan inte nyttjas för tillbehör i samband med köp av hjälpmedel utan detta ska själva grundbeloppet nyttjas för. Service- eller reparationskontot ska nyttjas för reparationer och reservdelar.

Vid service eller reparation ska rekvisitionsnumret uppges till företaget varför brukaren ska behålla kopian på rekvisitionen. Det behöver inte vara samma leverantör som sålt hjälpmedlet som fakturerar för service eller reparationer. När företaget söker upp rekvisitionen syns hur mycket pengar som återstår på service- eller reparationskontot.

Brukaren ska även ta reda på vilka garantier hjälpmedel har innan kontot nyttjas.

Service- eller reparationsbeloppet har ingen tidsbegränsning och kan användas tills det tar slut. Hjälpmedlet ägs av brukaren och när beloppet är slut står brukaren själv för kostnaderna för fortsatt service och reparation.

Information om rekvisitionen

Information om brukarens rekvisitioner finns under brukarhistoriken i Beställningsportalen och Thord. Där finns information om vad som fakturerats för hjälpmedlet och vad som fakturerats för service.

Felaktig rekvisition kan inte makuleras av förskrivaren, utan kontakta hälso- och sjukvårdsförvaltningen för åtgärd.

Funktionsbrevlåda för hjälpmedel samt hörsel- och synrehabilitering

Viktigt att informera brukaren om Fritt val av Hjälpmedel

Informera om att brukaren äger sitt hjälpmedel och att vid reklamationer, garantier mm ska vända sig till butiken där hjälpmedlet är inköpt.

Konsumentköplagen gäller för dessa inköp:

 • Ge brukaren så mycket stöd och information som möjligt så att det fria valet blir ett bra val för brukaren.
 • Uppmana brukaren att ta reda på vem/vart han/hon vänder sig för att reparera sitt hjälpmedel.
 • På rekvisitionen finns hänvisning till var butiken/leverantören finner mer information.
 • Rekvisitionen på hjälpmedlet gäller i sex månader.
 • Informera om service- eller reparationskontot där det är aktuellt. Viktigt att brukaren behåller en kopia av rekvisitionen så rekvisitionsnumret kan uppges vid service-/reparationstillfället.
 • Att brukaren vänder sig till sin förskrivare när hjälpmedlet är utslitet eller om nya behov uppstått.

Vid förlorat hjälpmedel

Nytt hjälpmedel kan förskrivas eller ges på rekvisition precis som vid ordinarie förskrivning. Brukaren debiteras restvärdet på hjälpmedlet eller rekvisitionen om brukaren bedömts ha förvarat eller hanterat hjälpmedlet på ett oaktsamt sätt. Meddela enheten för Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som i dessa fall debiterar brukaren.

Vid utslitet hjälpmedel

Nytt hjälpmedel kan förskrivas. Kanske är fritt val inte lämpligt igen utan det blir ordinarie förskrivning istället. Brukaren kan debiteras rekvisitionens restvärde om man bedömt att brukaren varit oaktsam. Förskriv i så fall nytt hjälpmedel och meddela enheten för Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, som i dessa fall debiterar brukaren.

 • Uppdaterad: 4 september 2023

 • Faktagranskad: 4 september 2023

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen