Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Smittskydd Stockholm har tagit fram material som kan användas vid utbildningar för förskolepersonal. Det kan också användas när förskolan ska utarbeta hygieniska riktlinjer. Här finns också information och råd om några av de smittsamma sjukdomar som är vanliga hos barn i förskoleåldern och hur man kan minska smittspridningen.

Hygienråd i förskolan

Dokumentet är avsett att användas i samband med utbildningstillfällen för personal samt till hjälp vid utarbetande av hygieniska riktlinjer på förskolan.

Städrutiner i förskolan

Städrutiner i förskolan utarbetade av miljöförvaltningen i Stockholms stad, Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund och Sollentuna miljökontor i samarbete med Smittskydd Stockholm.

Råd vid mag- och tarmsmitta

Magsjuka/vinterkräksjuka på förskolan

Information och råd för att minska smittspridning.

Cryptosporidieinfektion på förskolan

Information och råd för att minska smittspridning.

Giardiainfektion på förskolan

Information och råd för att minska smittspridning.

Ytterligare råd

Huvudlöss på förskolan

Information och råd för att minska smittspridning.

Ögoninfektion på förskolan

Information och råd för att minska smittspridning.

Springmask på förskolan

Information och råd för att minska smittspridning.

Impetigo (svinkoppor) på förskolan

Information och råd för att minska smittspridning.

Streptokockinfektioner på förskolan - Till förskolepersonal

Information till dig som arbetar på en förskola där streptokockinfektioner förekommer.

Barn som är bärare av pneumokocker

Information till barnomsorgen avseende barn som är bärare av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP) i näsan.

Resistenta pneumokocker på ditt barns förskola

Föräldrainformation från Smittskydd Stockholm.

Fördjupning

Smitta i förskolan – En kunskapsöversikt - Folkhälsomyndigheten

Skriften handlar bland annat om hur man minskar risken för smittspridning i barngruppen och hur man kan engagera barnen i det arbetet.

Allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet - Folkhälsomyndigheten

Råden är ett viktigt verktyg i arbetet med att säkerställa att städningen i dessa lokaler sköts på ett godtagbart sätt.

Hygien, smittskydd och miljöbalken - Objektburen smitta - Folkhälsomyndigheten

Skriften om objektburen smitta är ett verktyg för de myndigheter som har tillsyn enligt miljöbalken. I skriften beskrivs bland annat hur smitta sprids, förebyggande åtgärder, provtagning, smittspårning och vem som ansvarar för olika åtgärder.

Tillsynsvägledning förskolor - Folkhälsomyndigheten

Här kan du som är miljö- och hälsoskyddsinspektör och ska inspektera förskolor eller stöter på tillsynen i ditt arbete hitta samlad information om varför tillsyn utförs, hur ansvarsfördelningen ser ut samt de områden som bör inspekteras.

Kontakt

Joanna Nederby Öhd | Epidemiolog

Anna Hammarin | Smittskyddssjuksköterska, tjl 50 %

Malin Tihane | Smittskyddssjuksköterska

  • Uppdaterad: 14 maj 2019

  • Faktagranskad: 15 juni 2019

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anna Hammarin, Smittskydd Stockholm