Brödsmule-navigation

Utbrottslathunden vänder sig främst till kommunernas miljö- och hälsoförvaltningar. De ansvarar för åtgärder om utbrottet har ett samband med exempelvis livsmedel, dricksvatten, badvatten, avlopp, ventilation eller husdjur. Många olika smittämnen kan vara inblandade i utbrott men norovirus är det som orsakar flest sjukdomsfall i länet.

Syftet med rutinerna i utbrottslathunden är ge en ökad samsyn mellan länets kommuner och möjlighet till snabbare smittspårning och åtgärder vid inträffade utbrott. Genom samverkan mellan Smittskydd Stockholm, länets kommuner och länsveterinären är det lättare att utnyttja den kunskap och erfarenhet som finns.

Snabba insatser kan förhindra fler insjuknande och bidra till att sänka kostnader för patient- och sjukvården. Snabba insatser är också viktiga för att fastställa smittämnet och spåra smittkällan.

Vad är ett utbrott?

Det finns flera olika definitioner av utbrott. WHO:s definition för vatten- och livsmedelsburna utbrott är "två eller fler personer som får en likartad sjukdom efter intag av samma typ av livsmedel eller vatten från samma källa och där de epidemiologiska bevisen utpekar livsmedlet eller vattnet som orsak till sjukdomen."

Utbrottslathund och provtagning

På sidan 15 finns det möjlighet att själv fylla i kommunens lokala kontaktnummer.

Utbrottslathund

Rutiner för hantering av utbrott/epidemi orsakat av livsmedel inklusive vatten. Syftet är att ge en ökad samsyn mellan länets kommuner och möjlighet till snabbare smittspårning och åtgärder vid inträffade utbrott.

Provtagning vid utbrott av tarminfektioner

I samband med mag-tarmutbrott samarbetar Smittskydd Stockholm med länets vårdcentraler. Här hittar du information om önskat provtagningsmaterial, remissförfarande och hantering av provsvar.

Fördjupning

Kontakt

Joanna Nederby Öhd | Epidemiolog

Malin Tihane | Smittskyddssjuksköterska

Karolina Fischerström | Smittskyddssjuksköterska

Maria Rotzén Östlund | Biträdande smittskyddsläkare, enhetschef