Till start

Vårdgivarguiden

Vad göra vid misstanke?

Ebola ska misstänkas om en person insjuknar med feber ≥38 grader inom 21 dagar efter vistelse i område där ebola förekommer. Ytterligare faktorer som stärker misstanke om ebola är exempelvis om personen uppvisar oförklarliga blödningar, varit i kontakt med bekräftat ebolafall, arbetat inom sjukvård eller varit i kontakt med vilda djur under vistelse i område där ebola kan förekomma. För vägledning vid riskbedömning, se nedanstående handlingsplan.

Om misstanke om ebola uppstår kontaktar vårdpersonal infektionsbakjouren på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (08-123 800 00 vx). Privatpersoner ringer till 1177, som kontaktar infektionsbakjouren vid misstänkt fall.

För allmän information om ebola eller aktuellt geografiskt utbredningsområde, kontakta Smittskydd Stockholm.

För specifika frågor rörande handläggning och riskbedömning av misstänkt patient, kontakta Infektionsbakjouren Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Klinisk smittskyddsanmälan/Sminet

Om misstanke om viral hemorragisk feber uppkommer ska smittskyddsläkaren i Stockholm omedelbart kontaktas. Smittskyddsläkaren nås dygnet runt via 08-123 143 00.

Riktlinjer för vården

Riktlinjer för vårdpersonal i Stockholm för initial handläggning av misstänkta fall av virala hemorragiska febrar. Innehåller även rutiner för på- och avklädning av skyddsutrustning.

Information om smittvägar av betydelse vid prehospital vård, hygienrutiner för personal i prehospital vård samt rutiner för rengöring/sanering av fordon i prehospital vård. Uppdaterad 27 november 2023.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om ebola.

Vad är ebola?

Ebola, som är en zoonos, kan spridas från djur till människa och sedan vidare mellan människor genom kontakt med blod och andra kroppsvätskor. Ebola är ett av de virus som kan orsaka viral blödarfeber (viral hemorragisk feber, VHF). Sjukdomen har en hög dödlighet och specifik behandling saknas.

Finns vaccin?

Det finns vaccin som skyddar mot en av varianterna av ebolavirus (Zaire-stammen) och som kan användas för ringvaccination i samband med utbrott.

Hur smittar ebola?

Ebolavirus sprids via kontakt med blod och andra kroppsvätskor från sjuka personer samt föremål som nyligen varit i kontakt med infekterade kroppsvätskor. Enbart sjuka personer smittar och smittsamheten är låg i början av sjukdomsförloppet. Smittan sker i första hand vid vård av sjuka eller omhändertagande av döda personer, inom familjen eller vården i länder med bristfälliga sjukvårdsresurser.

Smittan är inte luftburen.

Symtom vid ebola?

Personen insjuknar snabbt i influensaliknande symtom som hög feber, huvudvärk och muskelsmärtor. Kräkningar och diarré förekommer ofta. Senare under sjukdomsförloppet kan det uppstå blödningar på huden, i inre organ och från kroppsöppningar. Inkubationstiden är 2–21 dygn, oftast 4–10 dygn.

Råd till resenärer

Personer som vistas i drabbade områden rådes att undvika nära kontakt med sjuka eller avlidna personer och deras kroppsvätskor. Man bör också avstå från nära kontakt med och att äta kött från vilda djur och att vistas i grottor och gruvor, där fladdermöss kan finnas.

Det är också viktigt att ha en god handhygien och undvika oskyddade samlag.

Kontakt

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

Utbrottsinformation och riskbedömningar från European Centre for Disease prevention and Control.

Utbrottsinformation från tidigare utbrott, faktablad och internationella riktlinjer från Världshälsoorganisationen, WHO.

Sjukdomsinformation och riktlinjer från amerikanska Centers for Disease Control and Prevention.

Karta över kända Ebolautbrott i Afrika sedan 1976.

  • Uppdaterad: 9 februari 2024

  • Faktagranskad: 9 februari 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen