Till start

Vårdgivarguiden

Vad göra vid misstanke?

Ebola ska misstänkas om en person insjuknar med feber ≥38 grader inom 21 dagar efter vistelse i område där ebola förekommer och uppfyller ytterligare kriterier (till exempel har oförklarliga blödningar -inte bara blodig diarre, har arbetat inom sjukvård eller varit i kontakt med konstaterat ebola fall). För fullständig falldefinition, se handlingsplanen.

Personer med feber bör tillfrågas om utlandsvistelse inom 21 dagar från symtomdebut. Om misstanke om ebola uppstår kontaktar vårdpersonal infektionsbakjouren på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (08-123 800 00 vx). Privatpersoner ringer till 1177, som kontaktar infektionsbakjouren vid misstänkt fall.

För allmän information om ebola eller geografiskt utbredningsområde, kontakta Smittskydd Stockholm.

För specifika frågor rörande handläggning och riskbedömning av misstänkt patient, kontakta Infektionsbakjouren Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Riktlinjer för vårdpersonal i Stockholm för initial handläggning av misstänkta fall av virala hemorragiska febrar. Innehåller även rutiner för på- och avklädning av skyddsutrustning.

Filmen (ca 12 min) kompletterar handlingsplanen för virala hemorragiska febrar, till exempel ebola. Filmen gäller för misstänkt ebola utanför infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Information om smittvägar av betydelse vid prehospital vård, hygienrutiner för personal i prehospital vård samt rutiner för rengöring/sanering av fordon i prehospital vård.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om ebola.

Vad är ebola?

Ebola, som är en zoonos, kan spridas från djur till människa och sedan vidare mellan människor genom kontakt med blod och andra kroppsvätskor. Ebola är ett av de virus som kan orsaka viral blödarfeber (viral hemorragisk feber, VHF). Sjukdomen har en hög dödlighet och specifik behandling saknas.

Finns Vaccin?

Ett vaccin har utvecklats under och efter utbrottet i Västafrika 2013-16 som nu används för ringvaccination i Demokratiska Republiken Congo (DRC) samt preventivt till vårdpersonal i DRC och angränsande länder.

Hur smittar ebola?

Ebolavirus sprids via kontakt med blod och andra kroppsvätskor från sjuka personer samt föremål som nyligen varit i kontakt med infekterade kroppsvätskor. Enbart sjuka personer smittar och smittsamheten är låg i början av sjukdomsförloppet. Smittan sker i första hand vid vård av sjuka eller omhändertagande av döda personer, inom familjen eller vården i länder med bristfälliga sjukvårdsresurser.

Smittan är inte luftburen.

Symtom vid ebola?

Personen insjuknar snabbt i influensaliknande symtom som hög feber, huvudvärk och muskelsmärtor. Kräkningar och diarré förekommer ofta. Senare under sjukdomsförloppet kan det uppstå blödningar på huden, i inre organ och från kroppsöppningar. Inkubationstiden är 2–21 dygn, oftast 4–10 dygn.

Råd till resenärer

Personer som vistas i drabbade områden rådes att undvika nära kontakt med sjuka eller avlidna personer och deras kroppsvätskor. Man bör också avstå från nära kontakt med och att äta kött från vilda djur och att vistas i grottor och gruvor, där fladdermöss kan finnas.

Det är också viktigt att ha en god handhygien och undvika oskyddade samlag.

Filmer

Filmen (ca 12 min) kompletterar handlingsplanen för virala hemorragiska febrar, till exempel ebola. Filmen gäller för misstänkt ebola utanför infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Kontakt

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

Rekommendationen är framtagen 2015 med anledning av utbrottet av ebola i västra Afrika. Dokumentet skrevs som ett stöd vid initial handläggning av misstänkta fall av ebola.

UD avrådan för resor till vissa länder – däribland resor till Demokratiska Republiken Kongo sedan 2017.

Utbrottsinformation och riskbedömningar från European Centre for Disease prevention and Control.

Utbrottsinformation från tidigare utbrott och det nu pågående i Demokratiska Republiken Congo, faktablad och internationella guidelines från Världshälsoorganisationen, WHO.

Utförlig sjukdomsinformation och amerikanska guidelines, från amerikanska Centers for Disease Control and Prevention.

  • Uppdaterad: 17 juli 2019

  • Faktagranskad: 4 maj 2019

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen