Till start

Vårdgivarguiden

I september 2012 inkom ett första fall med en allvarlig luftvägsinfektion orsakad av ett nytt coronavirus, Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS-coronavirus).

Sedan dess har drygt 2 200 fall av mers rapporterats till WHO till och med maj 2018. Av rapporterade fall har 790 avlidit (35%). Flest fall har rapporterats från arabiska halvön, framförallt från Saudiarabien (83%). Ett stort utbrott ägde rum i Sydkorea 2015. Samtliga fall av mers som rapporterats från andra delar av världen har varit patienter som rest inom arabiska halvön, eller som har haft kontakt med resande från detta område. Inga fall har påvisats i Sverige.

Smittvägarna för viruset är inte helt klarlagda men kameler kan smitta människor direkt eller indirekt vilket gällt för cirka en fjärdedel av fallen från Saudiarabien.

Person till person-smitta kan ske framför allt vid nära kontakt (troligen via luftvägssekret genom droppsmitta och kontaktsmitta) och nosokomial smittspridning förekommer frekvent. Många av fallen bland sjukvårdspersonal har varit asymtomatiska men allvarliga infektioner och till och med dödsfall har förekommit. För att undvika smittspridning till medpatienter och vårdpersonal är det viktigt att misstänkta fall av MERS-CoV identifieras tidigt, isoleras och att adekvat skyddsutrustning används vid vård av dessa patienter.

Det finns i nuläget inga tecken på att smittan sprids vidare i samhället.

När ska man misstänka infektion?

MERS bör övervägas vid feber (>38 grader) hosta och verifierad, eller starkt kliniskt misstänkt, djup luftvägsinfektion, inom 14 dagar efter vistelse i land med inhemsk smittspridning av MERS*.

* Juni 2018: för närvarande Saudiarabien (högst risk), samt enstaka fall från Förenade Arabemiraten (Abu Dhabi) och Oman. Inga fall har 2012-2017 rapporterats hos pilgrimer efter Hajj eller efter turistresor till Dubai (Förenade Arabemiraten).

Det är särskilt angeläget att MERS övervägs vid inläggningsbehov. Provtagning kan ibland övervägas även för polikliniska patienter, till exempel om de har haft sjukvårdskontakt under resan eller ätit/druckit kamelprodukter. Kontakta infektionsbakjouren på Karolinska Huddinge för beslut om omhändertagande, se nedan.

Falldefinitioner som indikerar provtagning.

Vad ska man göra om misstanke uppstår?

Om personen kontaktar vården via telefon:

 • Vårdpersonal kontaktar infektionsbakjouren, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (08-123 800 00 vx). Om bakjouren så beslutar, hänvisas patienten direkt till infektionskliniken, Karolinska, Huddinge.
 • Provtagning för MERS sker enligt särskilda rutiner, se separat PM (länk nedan under PM och anvisningar').
 • Transport från hemmet sker i första hand med ambulans, se separat PM (länk nedan under 'PM och anvisningar').

Om personen söker på vårdcentral/närakut/akutmottagning utan infektionsakut:

 • Patienten tas direkt till ett enskilt rum utan att passera/vistas i väntrum.
 • Håll 2 meters avstånd (gäller utan skyddsutrustning).
 • Vårdpersonal använder följande skyddsutrustning:
  - operationsrock av vätsketätt material
  - andningskydd FFP3
  - skyddsglasögon/visir
  - handskar.
  (Om skyddsrock inte finns tillgänglig används långärmat plastförkläde. Om andningsskydd FFP3 inte finns tillgängligt används kirurgiskt munskydd IIR.)
 • Skyddsutrustningen tas av i följande ordning:
  1 handskar
  2 desinficera händerna
  3 skyddsrock (ta av så att den hamnar ut och in)
  4 desinficera händerna
  5 skyddsglasögen/visir (tas av bakifrån)
  6 desinficera händerna
  7 andningsskydd (ta båda remmar bakifrån och lyft dem fram över huvudet)
  8 desinficera händerna.

  Se checklista för på/avklädning, länk nedan.
 • Patient förses med engångsnäsdukar och uppmanas att täcka mun och näsa med näsduk vid hosta eller nysning.
 • Kontakt med bakjouren på infektionskliniken Karolinska, Huddinge (08-123 800 00 vx) för beslut om vidare omhändertagande.
 • I vissa fall kan provtagning för MERS bli aktuell även på andra akutsjukhus, efter samråd med bakjouren Karolinska, Huddinge. Se dokument Provtagning för MERS, länk nedan.
 • För ambulanstransport, se separat PM på länk nedan. Informera om MERS-CoV-misstanke vid beställning av ambulans.
 • Rummet rengörs och desinficeras noggrant av personal iklädd skyddsutrustning enligt ovan (alternativt spärras av tills provsvar föreligger).
 • MERS-CoV kan överleva flera dagar på ytor. För ytdesinfektion används till exempel Virkon.

För utförlig information, se Folkhälsomyndighetens Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av mers, reviderat juni 2018 (länk nedan under fördjupning).

PM och anvisningar

Vilken skyddsutrustning ska användas vid misstänkt eller bekräftad Mers-CoV samt en checklista att använda vid på- och avklädning.

Riktlinjer för provtagning vid fall av Mers-CoV.

Information om smittvägar av betydelse vid prehospital vård, hygienrutiner för personal i prehospital vård samt rutiner för rengöring/sanering av fordon i prehospital vård.

Kontakt

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks|Biträdande smittskyddsläkare

Fördjupning

 • Uppdaterad: 24 januari 2020

 • Faktagranskad: 1 oktober 2018

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen