Till start

Vårdgivarguiden

Om sjukdomen

Sjukdomen mers kännetecknas av svår lunginflammation och orsakas av mers-coronavirus som varit känt sedan 2012. Till samma virusfamilj hör även coronaviruset SARS-CoV som varit känt sedan 2003 och viruset SARS-CoV-2 som orsakar sjukdomen covid-19 (coronavirus disease 2019).

I september 2012 rapporterades ett första fall med en allvarlig luftvägsinfektion orsakad av ett då nyligen isolerat coronavirus, Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (mers-coronavirus). Sedan dess har drygt 2 600 fall av mers rapporterats till WHO (februari 2023). Dödlig utgång vid konstaterad infektion med mers anges globalt vara 35%. Flest fall har rapporterats från arabiska halvön och då främst från Saudiarabien. Fall av mers som rapporterats från andra delar av världen har haft resehistorik till arabiska halvön, eller har haft nära kontakt med resande från detta område. Ett stort utbrott ägde rum i Sydkorea 2015 utgående från ett fall som sannolikt smittats under resa till arabiska halvön men där smittspridning fortsatt inom vården. Inga fall har hittills påvisats i Sverige.

Smittvägarna för mers-coronaviruset är inte helt klarlagda men kontakt med kameldjur anges ofta vara en smittkälla på den arabiska halvön.

Fortsatt smitta från person till person kan ske vid nära kontakt (troligen via luftvägssekret genom droppsmitta och kontaktsmitta) och nosokomial smittspridning har varit förekommande framför allt i Saudiarabien och vid det stora utbrottet i Sydkorea 2015. För att undvika smittspridning till medpatienter och vårdpersonal är det viktigt att misstänkta fall av mers tidigt identifieras, isoleras och att adekvat skyddsutrustning används vid vård av dessa patienter.

När ska man misstänka infektion?

Mers bör övervägas vid feber (>38 grader) hosta och verifierad, eller starkt kliniskt misstänkt, djup luftvägsinfektion, inom 14 dagar efter vistelse i land med inhemsk smittspridning av mers*.

* Under de senaste åren har huvuddelen av mers-fallen rapporterats från Saudiarabien samt enstaka fall från Förenade Arabemiraten (Abu Dhabi), Oman och Qatar. Inga fall har rapporterats efter turistresor till Dubai (Förenade Arabemiraten).

Det är särskilt angeläget att mers övervägs vid inläggningsbehov. Provtagning kan ibland övervägas även för polikliniska patienter, till exempel om de har haft sjukvårdskontakt under resan eller ätit/druckit kamelprodukter. Kontakta infektionsbakjouren på Karolinska Huddinge för beslut om omhändertagande, se nedan.

Falldefinitioner som indikerar provtagning.

Vad ska man göra om misstanke uppstår?

Om personen kontaktar vården via telefon:

 • Vårdpersonal kontaktar infektionsbakjouren, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (08-123 800 00 vx). Om bakjouren så beslutar, hänvisas patienten direkt till infektionskliniken, Karolinska, Huddinge.
 • Provtagning för mers sker enligt särskilda rutiner, se separat PM (länk nedan under PM och anvisningar').
 • Transport från hemmet sker i första hand med ambulans, se separat PM om hygienrutiner vid prehospital vård (länk nedan under 'PM och anvisningar').

Om personen söker på vårdcentral/närakut/akutmottagning utan infektionsakut:

 • Patienten tas direkt till ett enskilt rum utan att passera/vistas i väntrum.
 • Håll 2 meters avstånd (gäller utan skyddsutrustning).
 • Vårdpersonal använder följande skyddsutrustning:
  - operationsrock av vätsketätt material
  - andningsskydd FFP3
  - skyddsglasögon/visir
  - handskar.
  (Om skyddsrock inte finns tillgänglig används långärmat plastförkläde. Om andningsskydd FFP3 inte finns tillgängligt används kirurgiskt munskydd IIR.)
 • Skyddsutrustningen tas av i följande ordning:
  1 handskar
  2 desinficera händerna
  3 skyddsrock (ta av så att den hamnar ut och in)
  4 desinficera händerna
  5 skyddsglasögon/visir (tas av bakifrån)
  6 desinficera händerna
  7 andningsskydd (ta båda remmar bakifrån och lyft dem fram över huvudet)
  8 desinficera händerna.

  Se checklista för på/avklädning, länk nedan.
 • Patient förses med engångsnäsdukar och uppmanas att täcka mun och näsa med näsduk vid hosta eller nysning.
 • Kontakt med bakjouren på infektionskliniken Karolinska, Huddinge (08-123 800 00 vx) för beslut om vidare omhändertagande.
 • I vissa fall kan provtagning för mers bli aktuell även på andra akutsjukhus, efter samråd med bakjouren Karolinska, Huddinge. Se dokument Provtagning för mers, länk nedan.
 • För ambulanstransport, se separat PM om hygienrutiner vid prehospital vård på länk nedan. Informera om mers-misstanken vid beställning av ambulans.
 • Rummet rengörs och desinficeras noggrant av personal iklädd skyddsutrustning enligt ovan (alternativt spärras av tills provsvar föreligger).
 • Mers-CoV kan överleva flera dagar på ytor. För ytdesinfektion används till exempel Virkon.

PM och anvisningar

Vilken skyddsutrustning ska användas vid misstänkt eller bekräftad mers samt en checklista att använda vid på- och avklädning.

Riktlinjer vid misstanke om mers.

Information om smittvägar av betydelse vid prehospital vård, hygienrutiner för personal i prehospital vård samt rutiner för rengöring/sanering av fordon i prehospital vård. Uppdaterad 27 november 2023.

Kontakt

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

 • Uppdaterad: 7 juli 2023

 • Faktagranskad: 7 juli 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen