Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Viral hemorragisk feber (VHF) beskriver en sjukdomsbild med hög feber och blödningsmanifestationer. VHF orsakas av flera olika virus, bland annat Ebola, Marburg, Lassa, Krim-Kongo och Machupo. De har olika djur- eller insekts-reservoarer i begränsade geografiska områden (framför allt i Afrika och Sydamerika) men kan ibland spridas till människa. De kan sedan spridas vidare mellan människor framför allt genom direkt och indirekt kontakt med blod och andra kroppsvätskor, och det är hög risk för sjukvårdsrelaterad och laboratoriesmitta om inte adekvata försiktighetsåtgärder vidtas.

Inkubationstiden varierar beroende på smittämne och är oftast 5-10 dagar men kan vara upp till 21 dagar. Feber och ospecifika influensa-liknande symtom, till exempel huvudvärk, muskelvärk, halsont, konjunktivit, utslag, diarré, kräkningar och hosta är vanliga initialt. Först senare utvecklas blödningar, till exempel från magtarmkanalen, hud och slemhinnor och multiorgansvikt.

Specifik behandling saknas ofta (med undantag för Lassa och Krim-Kongo, som kan behandlas med ribavirin) och dödligheten kan vara hög.

Klinisk smittskyddsanmälan/Sminet

Om misstanke om viral hemorragisk feber uppkommer ska smittskyddsläkaren i Stockholm omedelbart kontaktas. Smittskyddsläkaren nås dygnet runt via 08-123 143 00.

Riktlinjer för vården

Riktlinjer för vårdpersonal i Stockholm för initial handläggning av misstänkta fall av virala hemorragiska febrar. Innehåller även rutiner för på- och avklädning av skyddsutrustning.

Information om smittvägar av betydelse vid prehospital vård, hygienrutiner för personal i prehospital vård samt rutiner för rengöring/sanering av fordon i prehospital vård. Uppdaterad 27 november 2023.

Kontakt

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

  • Uppdaterad: 9 februari 2024

  • Faktagranskad: 9 februari 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen