Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Amningsfredag

Amningsfredag är en föreläsningsdag med amningsfrågor i fokus.

 • Amning
Antibiotikasmart via webben

När är det bra att använda antibiotika och när fungerar det inte? Strama Stockholm och Sveriges Kommuner och Landsting har skapat en webbutbildning som ger kunskaper i frågan.

Att prata om våld på BVC

Utbildningen innehåller bland annat kunskap om vad våld mot barn är, hur det påverkar barns utveckling och hälsa och hur BVC kan prata om detta med familjer på ett strukturerat sätt.

 • BVC
Avstämningsfunktionen för närsjukvården - utbildning

En längre genomgång av Avstämningsfunktionen med utbildningstillfällen.

Barnhälsovårdens utbildningar

Aktuella utbildningar för personal inom barnhälsovård.

Basal klimakterierådgivning - utbildningseftermiddag

MHV-enheten planerar utbildningseftermiddag för personal på barnmorskemottagning. 21 eller 28 september 2021.

 • BMM
Basala hygienrutiner - digital utbildning

Basala hygienrutiner. Ett sätt att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning.

Centrum för psykiatriforskning - kurskatalog

Ett övergripande syfte för samtliga utbildningar är att bidra till ökad kunskap om psykisk ohälsa ur ett kliniskt perspektiv.

Chefsbarnmorskemöten omgång 1, hösten 2021

Anmäl dig till chefsbarnmorskemöte under hösten. Här hittar du datumen för omgång 1.

 • BMM
Chefsbarnmorskemöten omgång 2 våren 2021

Anmäl dig till chefsbarnmorskemöte under våren. Här hittar du datumen för omgång 2.

 • BMM
Chefsbarnmorskemöten omgång 2, hösten 2021

Anmäl dig till chefsbarnmorskemöte under hösten. Här hittar du datumen för omgång 2.

 • BMM
Covidvaccinering i praktiken

Webbaserad utbildning som vänder sig till legitimerade sjuksköterskor som ska få formell kompetens att ordinera covid-19-vaccin. Kursen riktar sig även till distriktssköterskor, barnsjuksköterskor och...

 • Smittskydd
Diabetes - behandling vid diabetesfotsår – ett svårt och tidskrävande teamarbete

En fördjupad fortbildning i ämnet för dig som är distriktssköterska eller diabetessjuksköterska. 5 oktober 2021.

Diabetes - fotstatus - teori och praktik. Fotbäddar och skor - kan det förebygga sår?

En riktad fortbildning i ämnet, till dig som är distriktssköterska eller diabetessjuksköterska. 2 juni 2021.

Diabetes - kontinuerlig glukosmätning i primärvården

Föreläsning om kontinuerlig glukosmätning med isCGM för distriktssköterska, specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, sjuksköterska. 23 februari eller 8 september eller uppföljning 27 oktober 2021.

Diabetes - lär dig använda empowerment

Empowerment modellen, ett förhållningssätt som kan användas som stöd vid beteendeförändring hos personer med typ 2 diabetes. 26-27 maj eller 25-26 november 2021.

Diabetes - personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes

Utbildning i hur du planerar och genomför en diabetesgrupp på din vårdcentral. 17-18 mars eller 7-8 oktober 2021.

Diabetes - äldre med diabetes i hemsjukvården

Kursen vänder sig till dig som arbetar i hemsjukvården och möter personer med diabetes eller diabetessjuksköterska på mottagning och fungerar support till hemsjukvården. 17–18 maj 2021.

Diabetes i primärvården

En grundkurs om diabetes med fokus på typ 2-diabetes. 3-4 maj och 8-9 juni 2021.

Diabeteskurs för fotterapeuter

Kursen ger dig kunskap om hur du kan upptäcka förändringar på fötterna genom att göra en enkel fotstatus med hjälp av stämgaffel, monofilament och doppler. 20-23 september 2021.

Eftervårdsambassadörer – utbildningseftermiddag

Välkommen till en utbildningseftermiddag för eftervårdsambassadörer den 11 maj 2021.

 • BMM
ETjänstekort - utbildningar

Aktuella utbildningar i administration och utfärdande av eTjänstekort.

Förlossningsrädsla - Handledning för samtalsbarnmorskor

Handledningen hålls av psykologen David Narrowe och är till för dig som gått utbildningen Förlossningsrädsla omgång 1 och 2.

 • BMM
Förlossningsrädsla - Teamsuppföljning med Jennie Lenntorp

Uppföljning via Teams med Jennie Lenntorp efter kursen Förlossningsrädsla.

 • BMM
Försäkringsmedicin och sjukskrivning - utbildning

Här annonseras kommande utbildningar inom området försäkringsmedicin och sjukskrivning.

Handledning för ST-läkare i psykiatri och allmänmedicin samt handledare

Handledning online ges vid två tillfällen under våren, 4 juni för ST-läkare psykiatri och 13 juni för ST-läkare allmänmedicin. Anmälan senast 15 maj.

HBTQ - normer, kön och sexualitet

Alla anställda inom Region Stockholm erbjuds en webbutbildning i hbtq-frågor.

Hälsofrämjande arbete - utbildningar

Aktuella utbildningar i hälsofrämjande arbete.

Hälsosamma levnadsvanor, webbutbildning

Kurs om hur du uppmärksammar ohälsosamma levnadsvanor hos patienter, hur du kan ge stöd till förändring och vilka verktyg som finns för ditt arbete.

 • Hälsofrämjande
Hörselscreening med lekaudiometri

BHV-enheten i Stockholm bjuder in till en digital kurs i hörselscreening för 4-åringar i samarbete med Audionomprogrammet vid Karolinska Institutet, Huddinge.

 • BVC
Inbjudan till husläkarmottagningar i norra länet om LUS

Representanter från husläkarmottagningarna bjuds in till seminarium. Anmälan senast den 30 oktober.

Inbjudan till husläkarmottagningar i Stockholm stad och Ekerö om LUS

Representanter från husläkarmottagningarna bjuds in till seminarium. Anmälan senast den 30 oktober.

Inbjudan till husläkarmottagningar i södra länet om LUS

Representanter från husläkarmottagningarna bjuds in till seminarium. Anmälan senast den 6 november.

Inbjudan till seminarium för geriatriska kliniker om LUS

Inbjudan är till verksamhetschefer samt 1–2 personer per geriatrisk klinik (vårdsamordnare eller motsvarande). Anmälan senast den 1 november.

Inkluderande rekrytering

Öka din kunskap om hur du rekryterar utan att riskera att diskriminera. E-utbildningen vänder sig främst till chefer, HR och till dig som arbetar med rekrytering.

Intensivkurs för läkare i barnhälsovård

Grundläggande kunskaper i praktisk handläggning av medicinska och psykosociala frågeställningar på BVC. 25-26 november.

 • BVC
Introduktionsutbildning för nya barnmorskor

För nya barnmorskor på barnmorskemottagningarna i Region Stockholm.

 • BMM
Janusinfo

Webbplats med icke-kommersiell läkemedelsinformation och informationskanal för Region Stockholms läkemedelskommitté.

Janusinfo - fortbildning

Här kan du söka och boka fortbildning om läkemedel.

Kunskapscentrum - utbildningar om ätstörningar

Webbutbildning för insatser mot ätstörningar och för dig som har en anhörig med en ätstörning.

Läkarmöte hösten 2021

Möte för läkare verksamma vid barnmorskemottagningar, två tillfällen.

 • BMM
Lärtorget

På Lärtorget får du tillgång till e-kurser och kan anmäla dig till de utbildningar som regionen erbjuder. Du kan också själv skapa en e-kurs.

Matallergi hos barn - kunskapscentrum

Att öka hälso- och sjukvårdens kunskaper kring födoämnesallergi hos barn samt översyn av vårdprogram och utveckling av egenvårdsutbildningar ingår i uppdraget.

Miljöutbildningar i Region Stockholm

Information om Region Stockholms lärarledda miljökurser, anmälan till miljöfrukostar och de interaktiva, webbaserade utbildningarna angående miljödiplomering.

Mödrahälsovårdens utbildningar och möten

Aktuella utbildningar och möten för personal på barnmorskemottagningar.

Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg 7,5 hp

Högskoleutbildning för dig som arbetar med äldre om hur musik och rörelse kan användas som psykosocial omvårdnadsinsats.

 • Hälsofrämjande
Patientsäkerhet - aktuella kurser

Här visas aktuella kurser i patientsäkerhet.

Patientsäkerhetsdagen 2020

Information om Patientsäkerhetsdagen, 13 februari 2020.

Rapportera biverkningar

Utbildningsmaterial från Läkemedelsverket som förklarar varför, vad, hur, vem som kan/ska biverkningsrapportera och belyser rapporteringens betydelse för läkemedelssäkerheten.

Rapporteringsanvisningar för husläkarverksamhet - utbildning

Genomgång av rapporteringsanvisningar (registreringsrutiner) för Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Avstämningsfunktionen demonstreras i slutet av utbildningen.

Smittförebyggande arbete gällande covid-19 inom LSS- och socialpsykiatriska boenden för vuxna i Stockholms län

Webbinarium för verksamhets/enhetschefer med ekonomi- och personalansvar för LSS- och socialpsykiatriska boenden för vuxna i Stockholms län samt medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) i länet.

Smittförebyggande arbetssätt vårdhygieniska principer

Grundläggande kunskaper om vårdhygieniska principer och arbetssätt med syfte att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner. 18 maj eller 3 juni.

Smittskydd Stockholms utbildningar

Utbildningarna riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal och andra grupper i samhället som är verksamma där det finns risk för smittspridning.

Smittspårningens grunder – webbutbildning

Webbutbildningen riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvården och vill lära dig grundprinciperna inom smittspårning inklusive covid-19.

 • Sexuell hälsa
 • Smittskydd
Stroke och förvärvad hjärnskada - kunskapsteam

Utbildning och stöd till yrkeskategorier som arbetar med rehabilitering för personer med stroke/förvärvad hjärnskada.

Sundkurs

Kursen vänder sig till dig som arbetar med andras hälsa och till dig som vill förändra din egen livsstil.

 • Hälsofrämjande
TBE webbutbildning

Utbildning som riktar sig till läkare och sjuksköterskor som vill repetera sina kunskaper om TBE och aktuella vaccinationsrekommendationer.

 • Smittskydd
Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården 7,5 hp

I den här kursen lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp. Sista anmälningsdag 15 juni 2021.

 • Hälsofrämjande
Tolkportalen - e-utbildning

Utbildningen syftar till att användaren ska förstå hur tolk används på rätt sätt samt vilka tolktjänster som finns.

Transkulturellt Centrum - kunskapscentrum

Transkulturellt Centrum är Region Stockholms kunskapscenter för vårdpersonal som möter människor med migrationsbakgrund. För alla yrkeskategorier hos offentliga och privata vårdgivare.

Undernäring, trycksår och fall - onlinekurs

Kursen är en omarbetad och uppdaterad version av tidigare så kallade TUFF-utbildningen.

Utbildning i mödrahälsovård för specialistläkare inom allmänmedicin

Utbildningen ger kunskap om normal graviditetsfysiologi, allmänmedicinska frågeställningar under graviditet samt en inblick i allvarliga graviditetskomplikationer. Våren 2021.

 • BMM
Utbildning och stöd - lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård

Utbildningsmaterial om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Utbildning och verksamhetsintegrerat lärande, VIL

I de flesta vårduppdrag ingår att man som vårdgivare ska erbjuda platser för verksamhetsintegrerat lärande, VIL.

Utbildningar inom katastrofmedicinsk beredskap

Ledningsutbildningar, utbildningar i medicinskt omhändertagande och övningar.

Utbildningshalvdag - neuropsykiatri hos föräldrar

Digital utbildning om hur det är att vara förälder och ha ADHD, hur föräldraskapet kan påverkas och upplevas av föräldrarna och hur barnhälsovården kan stötta. 5 maj eller 20 maj.

 • BVC
Vårdinformatiks utbildningar

Vårdinformatik anordnar utbildning om beskrivningssystem inom hälso- och sjukvård. Utbildningen vänder sig till vårdgivare och administrativ personal i Region Stockholm.

Äldres psykiska ohälsa - webbutbildning

För personal inom vård och omsorg.