Till start

Vårdgivarguiden

Individuellt anpassad information

Vård och behandling ska, enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen, utformas och genomföras i samråd med patienten så långt det är möjligt.

Patienten har rätt att få individuellt anpassad information om:

 • metoder för undersökning
 • förväntat vård- och behandlingsförlopp
 • risker och biverkningar
 • rehabilitering
 • metoder för att förebygga sjukdomar och skada
 • vilka hjälpmedel som finns.

Om information inte kan lämnas till patienten ska information lämnas till närstående såvida inte sekretess eller tystnadsplikt hindrar detta.

Inflytande över behandling

Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras. Patienten har rätt till inflytande över sin egen behandling. Men det betyder inte ovillkorlig rätt att bestämma.

Patientens val ska vara avgörande när det finns flera medicinskt motiverade behandlingsalternativ som bedöms vara till nytta för patienten. Det valda alternativet får däremot inte stå i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. Eftersom vården inte har obegränsade resurser måste också proportionerna mellan kostnader och förväntad nytta vara rimliga när det finns flera alternativ.

När patienten själv kommer med förslag ska du som vårdpersonal vara lyhörd för patientens önskemål. Patientens egna åsikter och anhörigas synpunkter och erfarenheter ska respekteras inom ramen för de kunskaper och erfarenheter som finns inom den medicinska vården och de kostnader som kan anses vara rimliga.

Frivillighet

All hälso- och sjukvård är frivillig. Det innebär att patienten

 • kan avstå från erbjuden vård och behandling
 • har rätt att avbryta en pågående behandling och säga nej till undersökningar och mediciner
 • inte kan bli inskriven på sjukhus mot sin vilja
 • kan lämna sjukhuset när han eller hon vill  

För patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om rättspsykiatrisk vård eller smittskyddslagen kan avsteg göras i enlighet med lagtexten.

Läs mer

Regler från Socialstyrelsen som gäller patientens ställning och rätten till information, delaktighet och kontinuitet.

Patientlagen syftar framför allt till att stärka patientens ställning i vården genom att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Hälso- och sjukvårdslagen innehåller grundläggande regler för regionerna, kommunerna och andra vårdgivare.

 • Uppdaterad: 28 maj 2024

 • Faktagranskad: 28 maj 2024

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Lina Ljung, hälso- och sjukvårdsförvaltningen