Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vård och behandling ska, enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen, utformas och genomföras i samråd med patienten så långt det är möjligt.

Patienten har rätt att få individuellt anpassad information om:

 • metoder för undersökning
 • förväntat vård- och behandlingsförlopp
 • risker och biverkningar
 • rehabilitering
 • metoder för att förebygga sjukdomar och skada
 • vilka hjälpmedel som finns.

Eftersom patienten har lagstadgad rätt att få tillgång till information från sin egen patientjournal behöver vårdgivaren också dokumentera vilken information som lämnats i patientens journal.
Om information inte kan lämnas till patienten ska information lämnas till närstående om inte sekretess eller tystnadsplikt hindrar detta.
Om väntetiden till den egna mottagningen eller kliniken är längre än den vårdgarantin anger ska patienten få information om övriga möjliga vårdgivare. Patienten ska också informeras om möjligheten att vända sig till Vårdgarantikansliet.

Inflytande över behandling

Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras. Patienten har rätt till inflytande över sin egen behandling. Men det betyder inte ovillkorlig rätt att bestämma.

Patientens val ska vara avgörande när det finns flera medicinskt motiverade behandlingsalternativ som bedöms vara till nytta för patienten. Det valda alternativet får däremot inte stå i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Eftersom vården inte har obegränsade resurser måste också proportionerna mellan kostnader och förväntad nytta vara rimliga när det finns flera alternativ.

När patienten själv kommer med förslag ska vårdpersonalen vara lyhörd för patientens önskemål. Patientens egna åsikter och anhörigas synpunkter och erfarenheter ska respekteras inom ramen för de kunskaper och erfarenheter som finns inom den medicinska vården och de kostnader som kan anses vara rimliga.

Frivillighet

All hälso- och sjukvård är frivillig. Det innebär att patienten

 • kan avstå från erbjuden vård och behandling
 • har rätt att avbryta en pågående behandling och säga nej till undersökningar och mediciner
 • inte kan bli inskriven på sjukhus mot sin vilja
 • kan lämna sjukhuset när han eller hon vill (undantag gäller för dem som är tvångsintagna inom psykiatrin och patienter som vårdas enligt smittskyddslagen).

Frågor och svar

Samtycke om vård

Läs mer

Handbok för vårdgivare, chefer och personal: Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig

Regler från Socialstyrelsen som gäller patientens ställning och rätten till information, delaktighet och kontinuitet.

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen innehåller grundläggande regler för regionerna, kommunerna och andra vårdgivare.

 • Uppdaterad: 20 oktober 2020

 • Faktagranskad: 18 oktober 2020

 • Redaktör: Anna Waldenström

 • Faktagranskare: Pernilla Nordqvist, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen