Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Patientdatalagen och Socialstyrelsens författning om Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2016:40, ställer krav på unik identifiering av både patienter och personal i vårdgivarnas informationssystem som innehåller patientuppgifter. Vårdgivare behöver därför rutiner för hur skyddade personuppgifter ska hanteras.

Lagens syfte är att öka patientsäkerheten med bibehållet skydd för den personliga integriteten. Här finns bestämmelser om hur vårdgivare ska behandla personuppgifter inom hälso- och sjukvården och hur patientjournal ska föras.

Personer som lever under hot behöver skyddas och det är Skatteverket som beslutar att personuppgifterna ska bli skyddade.

Behov av skydd kan gälla både patienter och medarbetare i vården och de ska känna sig trygga med att deras personuppgifter inte kommer i orätta händer. Informationsutbyte, vare sig det sker elektroniskt eller icke-elektroniskt, får inte leda till att dessa personers uppgifter röjs.

Särskilda riktlinjer för patienter med skyddade personuppgifter

 • Patienter ska kunna legitimera sig även om de har skyddade personuppgifter.
 • Patienter ska visa en handling från Skatteverket att de har skyddade personuppgifter.
 • Personuppgifter som är skyddade ska vara tydligt märkta så att detta tydligt framgår för de personer som hanterar dem.
 • Bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer, uppgift om närstående, foto eller till exempel uppgifter om var patienten befinner sig i vården eller kommer att befinna sig vid planerade besök får inte lämnas ut. Däremot får uppgifter lämnas ut på patientens egen begäran.
 • Reservnummer ska som regel inte användas för patienter med skyddad identitet.

Information om när en patient behöver registreras med reservnummer och hur man gör.

Särskilda riktlinjer för medarbetare med skyddade personuppgifter

 • Medarbetare med skyddade personuppgifter ska, som alla medarbetare i Stockholms läns landsting, identifieras med HSA-id.
 • Medarbetare med skyddade personuppgifter ska kunna visa en handling från Skatteverket att de har skyddade personuppgifter.
 • Personer som arbetar i hälso- och sjukvården har ett förhöjt skydd av personuppgifter. Det innebär att sekretess även gäller personliga förhållanden. Bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer, uppgift om närstående, foto eller liknande uppgifter får inte lämnas ut. Däremot får uppgifter lämnas ut efter medarbetarens samtycke.
 • Skyddsbehovet kan komma i konflikt med sjukvårdens krav på spårbarhet, till exempel för medicinska anteckningar. Detta kan i vissa fall kräva att personal med stort skyddsbehov behöver få anpassade arbetsuppgifter.

Rutiner behövs

Förvaltningar, bolag och stiftelser ska utforma anvisningar och rutiner för behandling av skyddade personuppgifter.

Lokala rutiner behövs, till exempel för läkares kontakter med apotek och Försäkringskassan samt för intygsskrivande med mera.

Ingen kallelse till screening

Personer med skyddade personuppgifter får ingen kallelse till screening eftersom deras adressuppgifter är sekretessmarkerade i SLL:s personuppgiftssystem, PU, som tillhandahåller adresserna till aktuell målgrupp. Detta gäller kallelser till cervix, kolorektal, bukaorta och mammografi. Personerna i denna målgrupp uppmanas att själva kontakta respektive mottagning för att få undersökningen gjord.

Fakturering till patient vid skyddad identitet

För fakturering av patientfakturor till personer som enligt PU har skyddad adress finns särskild rutin. Rutinen är sådan att fakturorna förmedlas via Skatteverket.

 • Uppdaterad: 9 mars 2022

 • Faktagranskad: 15 januari 2021

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Elda Sparrelid, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen