Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Sökträffar

Arkivering av patientjournaler

Om bevarande och gallring av patientjournaler för regiondrivna och privata vårdgivare.

Barnahus i samverkan mellan region och myndigheter

Här finns information om Barnahus och de parter som samverkar i Stockholms län för att hjälpa brottutsatta barn och ungdomar.

Beställning av planerad transport med vårdbehov inom eller utom länet

En sjuktransportenhet eller en ej akut ambulanstransport kan behövas när patientens tillstånd kräver medicinsk övervakning, medicinsk utrustning och/eller vård under transporten.

Bidrag till dialysbehandling i hemmet

Patienter som startar dialysbehandling i hemmet efter fyllda 65 år har möjlighet att söka bidrag från Region Stockholm.

Bukaortascreening - screeningprogram

Screeningprogrammet är politiskt beslutat och administreras av Regionalt Cancercentrum Stockholm – Gotland.

Ersättning för gästdialys utanför EU/EES och Schweiz

Patienter kan ansöka om ersättning för kostnader i samband med hemodialys i länder utanför EU/EES och Schweiz.

Glasögonglas och kontaktlinser vid afaki - bidragsregler

Barn och vuxna som är skrivna i Stockholms län kan få bidrag för glasögonglas eller kontaktlinser vid afaki.

ID-kontroll av person som söker vård

Generellt gäller att alla personer som söker vård ska legitimera sig med godkänd identitetshandling. Här är en vägledning för vårdgivare om hur identitetskontroll ska göras.

Klagomål på vården

Här beskrivs hur man som vårdgivare kan hantera klagomål på vården från patienter eller deras närstående.

Kondombeställning

För dig som är kondomutdelare på grundskola, gymnasieskola, fritidsgård, ungdomsmottagning inom Stockholms län.

Kontakt med patienter över nätet

Tydliggörande om överföring av patientuppgifter över nätet via e-post, sms och tidbokning.

Omhändertagande av avliden

Samlad information om omhändertagande av avliden.

Planerad specialistsjukvård utomlands

Det finns en lag som ska underlätta för personer att söka vård inom EU. Lagen gäller vård och tandvård i EU-länder, samt EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein.

Regelverk för remisshantering till vårdens verksamhetschefer
Nyhet, publicerad 29 maj 2024

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vill påminna alla verksamhetschefer inom vården om att ett uppdaterat regelverk för remisshantering infördes 2023. Regelverket är ett stöd till verksamhetscheferna i vården som ansvarar för lokala remissrutiner i...

Reservnummer

Information om när en patient behöver registreras med reservnummer och hur man gör.

Samlad information om Tolktjänster

Om rutiner och regler för hur tolktjänster används, bokning av tolk i talade språk och teckenspråkstolk inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm.

Samordning av vårdexport

International Patient Office ger vårdgivare inom Region Stockholm stöd och service vid vårdexport i samband med planerad vård och behandling för personer från utlandet.

Samverkan vid utskrivning

Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Screening för tidig upptäckt av kolorektalcancer

Region Stockholm och region Gotland erbjuder screening för tidig upptäckt av kolorektalcancer till personer mellan 60 och 69 år.

Screeningundersökning av utomlänspersoner

Information om vad som gäller då en person från en annan region vill genomgå screening för bröstcancer, cervixcancer eller bukaortaaneurysm. Enligt patientlagen kan en person få göra sin screeningundersökning i en annan region än hemregionen.

Skyddade personuppgifter

Personer som lever under hot behöver skyddas och vårdgivare behöver därför riktlinjer och rutiner för hur skyddade personuppgifter ska hanteras.

Stiftelsemedel till ekonomiskt behövande patienter

Här hittar du som vårdgivare information om hur patienter kan söka ekonomisk bidrag från regionens donationsstiftelser.

Val av önskad förlossningsklinik i Alltid öppet

Gravida i Stockholms län kan välja vilken förlossningsklinik de önskar föda på i appen Alltid öppet. Vårdpersonal ser den gravidas önskemål om val om förlossningsklinik i Vårdportalen.

Vård av utomlänspatienter

Regionerna kan själva besluta om krav på remiss i öppenvård. Här hittar du information om vård av utomlänspatienter.

Visar 1-24/24