Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Anhörigstöd

Kommunen är enligt socialtjänstlagen skyldig att erbjuda olika former av stöd åt personer som vårdar sina närstående.

Barnahus i samverkan mellan region och myndigheter

Här finns information om Barnahus och de parter som samverkar i Stockholms län för att hjälpa brottutsatta barn och ungdomar.

Beställning av planerad transport med vårdbehov inom eller utom länet

En sjuktransportenhet eller en ej akut ambulanstransport kan behövas när patientens tillstånd kräver medicinsk övervakning, medicinsk utrustning och/eller vård under transporten.

Bidrag till dialysbehandling i hemmet

Patienter som startar dialysbehandling i hemmet efter fyllda 65 år har möjlighet att söka bidrag från Region Stockholm.

Bukaortascreening - screeningprogram

Screeningprogrammet är politiskt beslutat och administreras av Regionalt Cancercentrum Stockholm – Gotland.

Glasögonglas och kontaktlinser vid afaki - bidragsregler

Barn och vuxna som är skrivna i Stockholms län kan få bidrag för glasögonglas eller kontaktlinser vid afaki.

Gynekologisk cellprovtagning - screeningprogram

Screeningprogrammet är politiskt beslutat och följer Socialstyrelsens anvisningar. Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland administrerar screeningprogrammet.

ID-kontroll av person som söker vård

Generellt gäller att alla personer som söker vård ska legitimera sig med godkänd identitetshandling. Här är en vägledning för vårdgivare om hur identitetskontroll ska göras.

Klagomål på vården

Här beskrivs hur man som vårdgivare kan hantera klagomål på vården från patienter eller deras närstående.

Lagen om samverkan vid utskrivning

Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Omhändertagande av avliden

Här ges samlad information om omhändertagande av avlidna.

Orosanmälan när ett barn riskerar att fara illa

Personal i hälso- och sjukvården och omsorgen har en skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla när ett barn riskerar att fara illa. Här hittar du kontaktuppgifter för orosanmälan.

Reservnummer

Information om när en patient behöver registreras med reservnummer och hur man gör.

Samlad information om Tolktjänster

Om rutiner och regler för hur tolktjänster används, bokning av tolk i talade språk och teckenspråkstolk inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm.

Samordning av vårdexport

International Patient Office ger vårdgivare inom Region Stockholm stöd och service i deras vårdexport i samband med planerad vård och behandling för personer från utlandet.

Screening för tidig upptäckt av kolorektalcancer

Region Stockholm och region Gotland erbjuder screening för tidig upptäckt av kolorektalcancer till personer mellan 60 och 69 år.

Screeningundersökning av utomlänspersoner

Enligt patientlagen kan en person få göra sin screeningundersökning i en annan region än hemregionen.

Skyddade personuppgifter

Personer som lever under hot behöver skyddas och vårdgivare behöver därför rutiner för hur skyddade personuppgifter ska hanteras.

Stiftelsemedel till ekonomisk behövande patienter - administrativa rutiner

Här hittar du som vårdgivare ansökningsblanketter och adresser till fondhandläggare när en patient önskar söka ekonomisk bidrag från regionens donationsstiftelser.

Vård av utomlänspatienter

Regionerna kan själva besluta om krav på remiss i öppenvård. Här ges information om vård av utomlänspatienter.

Vårdgaranti

Information om vilken typ av vård som är garanterad inom vilka tidsramar och vad som händer om tidsgränsen inte kan hållas. Samt vad som gäller för remittering och specialiserad vård.